© PR - Besluit college van B&W over onjuist aangebrachte rookafvoer

Gemeente treedt op tegen overtredingen van de voorschriften van het Bouwbesluit over rookgasafvoer. 

Het college van B&W van de gemeente Maassluis heeft op 9 december 2014 besloten:

1. Handhavend op te treden tegen de wijze van aanbrengen van rookgasafvoeren aan de achterzijde van de in bijlage 1 genoemde 40 appartementen van de flat aan het Da Costaplein en
2. In te stemmen met de nota weerlegging zienswijzen
3. tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaren van de 40 appartementen van € 1.000,00 per week of een gedeelte van de week met een maximum van € 10.000,00 per appartement.

Toelichting

Naar aanleiding van een klacht van een bewoner, die, vanwege gezondheidsproblemen door de wijze van afvoeren van rookgassen, door een Maassluise huisarts was geadviseerd om hierover te klagen bij de gemeente, is een handhavingtraject ingezet. Na een vooraanschrijving met een begunstigingstermijn heeft 1 eigenaar van een appartement een nieuwe rookgasafvoer laten aanbrengen die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Het aanbrengen van deze voorziening heeft ongeveer €1.500,00 tot €2.000,00 gekost.

Door een inspecteur van het team Bouwen van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu is geconstateerd dat bij 41 van de 56 appartementen een rookgasafvoer is geplaatst die niet conform het Bouwbesluit 2012 is aangesloten. Daarmee is gehandeld in strijd met artikel 1b tweede lid sub a van de Woningwet, waarin wordt bepaald dat het verboden is een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften van het Bouwbesluit. Vanwege het gelijkheidsbeginsel dienen de overige overtreders ook te voldoen aan de gestelde eisen. Ook zij hebben een vooraanschrijving ontvangen met daarin opgenomen een begunstigingstermijn, echter hebben zij hier geen gebruik van gemaakt om een juiste afvoer aan te brengen.

Er is gebruik gemaakt van het indienen van zienswijzen tegen de vooraanschrijving. De weerlegging van deze ingediende zienswijzen is in een nota bij dit advies gevoegd. Een veel voorkomende zienswijze, nummer 5 in de nota, is het feit dat er meerdere afvoeren in de gemeente Maassluis op dezelfde wijze zijn aangebracht. Er zal een inventarisatie plaats gaan vinden in de gemeente Maassluis, waarna constatering van overtredingen gecommuniceerd zal worden met de eigenaren van de woningen die het betreft en er eenzelfde traject ingezet zal worden.

Op grond van artikel 3.33 (nieuwbouw) en artikel 3.35 (verbouw) van het Bouwbesluit dient een verdunningsfactor van f=0,01 gehaald te worden. Met een CV toestel met een vermogen van 24 KW, wat conform de oppervlakteberekening van toepassing is voor deze woning, wordt een verdunningsfactor behaald van f=0,021 wat beduidend hoger ligt dan de f van 0,01 en daardoor niet is toegestaan. Er is gerekend met een voor de bewoners zo gunstig mogelijk laag vermogen van en CV toestel.

De hoogte van de dwangsom is conform vastgesteld beleid. Door uw college is dit vastgesteld op 18 maart 2014 in het Handhaving Uitvoeringsprogramma WABO 2014. Ook het toepassen van bestuurlijke handhaving is, mede gelet op veiligheid en gezondheid, conform het handhavingsbeleid van de gemeente Maassluis. Ook in eerdere gevallen is handhavend opgetreden op grond van veiligheid en gezondheid. Genoemd kan worden het handhavingtraject in het kader van brandveiligheid voor het appartementencomplex ‘t Leije Lant en de 9 flats aan de Merellaan.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt