MAASSLUIS | Op 07-09-2021 heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over de inzet van extra corona middelen voor onderwijs en jeugdwerkloosheid. B&W beantwoordt deze vragen als volgt.


1. Is uw college al bezig om samen met de scholen in Maassluis overleg te voeren hoe en waarvoor de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs kunnen worden ingezet?

In de MVS regio start een NPO werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden voor Primair / Voortgezet Onderwijs en de drie gemeenten. Deze werkgroep buigt zich over de bestemming van de gemeentelijke middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Een regio aanpak met lokale uitwerking op maat.

2. Is in beeld welke gevolgen de coronavertraging voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in Maassluis heeft gehad?

De kinderopvang, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden voor Primair / Voortgezet Onderwijs hebben volgens de richtlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs de vertragingen gevolg van corona voor de kinderen en leerlingen in kaart gebracht. Er wordt nader geïnventariseerd wat door corona de gevolgen zijn op het vlak van hulp en sociaal emotionele welbevinden van kinderen en in de gezinnen.

3. Welke ideeën zijn er om in de komende twee schooljaren extra te investeren om de coronavertraging bij leerlingen en de leraren aan te pakken?

De kinderopvang, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden voor Primair / Voortgezet Onderwijs hebben volgens de richtlijnen van het Nationaal Programma Onderwijs plannen gemaakt op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en op onderwijskundig gebied om de ontstane vertraging in te gaan lopen, zowel voor kinderen, leerlingen als ook het personeel in de vorm van met name psycho educatie. De MVS regio NPO werkgroep gaat de gemeentelijke NPO middelen inzetten ten behoeve van hulp en sociaal emotioneel welbevinden. Interventies die aansluiten bij de vraag en behoefte van kinderen, gezinnen als ook het personeel. Het gemeentelijke NPO programma sluit aan bij het pakket – wat door schoolbesturen opgepakt wordt uit de onderwijs NPO middelen.

Gedacht wordt aan individuele begeleiding, coaching en ondersteuning van gezinnen, mediation, enzovoort.

Trainingen en workshops o.a. op het gebied van handelingsgericht werken, weerbaarheid, versterken eigen kracht en opvoedvaardigheden. De MVS regio NPO werkgroep gaat hierover in gesprek met de lokale aanbieders. Aan hen wordt de opdracht gegeven om als netwerk partners samen met de kinderopvang en scholen het gemeentelijke NPO herstel pakket verder uit te werken. Met hierbij afspraken over inzet, effecten, monitoring en de te bereiken resultaten.

Naast de middelen in het Nationaal Programma Onderwijs is er landelijk C 65 miljoen extra ter beschikking gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid.

4. Welke aanvullende acties worden er in de arbeidsmarktregio Rijnmond ondernomen vanuit deze extra middelen en in hoeverre speelt de gemeente Maassluis hierin een rol?

De aanvullende acties zijn nog niet bekend. De coördinator Regionale Aanpak, Eric Faasen, Jeugdwerkloosheid Rijnmond, coördineert de afstemming m.b.t. de (extra) Regionale Middelen bestrijding Jeugdwerkloosheid, samen met de coördinator van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) en met de beleidsadviseurs werk en inkomen van Stroomopwaarts de taken, zodat de aanpak landt in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

5.Kunt u ons op de hoogte brengen en ook de komende jaren houden over de plannen en de resultaten waar het gaat om de aanpak van coronavertraging in het onderwijs en de extra aanpak van de jeugdwerkloosheid?

Het voornemen is om rondom het Nationaal Programma Onderwijs een thema avond met de Gemeenteraad te organiseren. Deelnemers zijn de coördinator Regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid Rijnmond en de kinderopvang, schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden voor Primair / Voortgezet Onderwijs Op deze avond presentatie van de NPO plannen en de stand van zaken. Kinderopvang en onderwijs geven aan dat ondanks alle middelen het een hele uitdaging is om voldoende personeel te vinden om met elkaar de beoogde resultaten te verwezenlijken. Een ander risico wat zij aangeven is dat de corona gevolgen niet door kinderopvang/onderwijs alleen op te lossen zijn. Kinderopvang en onderwijs willen graag met de Gemeenteraad in gesprek over de kansen en knelpunten van het Nationaal Programma Onderwijs.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt