MAASSLUIS | Op 30-11-2021 heeft de PvdA fractie op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de financiële situatie jeugdhulpaanbieders. Per brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.

1.Herkent u het beeld uit het onderzoek van de Jeugdautoriteit?

Het onderzoek van de jeugdautoriteit is bij ons bekend. Eind 2019 heeft uw raad een motie aangenomen over buitensporige winsten bij aanbieders. In 2019 heeft het onderzoeksbureau Annual Insight de winsten van 29 grootste aanbieders in 2018 van WMO en jeugdhulp waarmee wij een contract hebben onderzocht. Eind 2020 heeft het onderzoeksbureau de gegevens over 2019 toegevoegd.

In de raadsinformatiebrief van d.d.28 mei 2021 bent u hiervan op de hoogte gesteld.

2. Zijn er jeugdhulpaanbieders die voor jeugdigen in Maassluis hulp aanbieden waar financieel ‘het water aan de lippen staat’?

In het winstgevendheidsonderzoek van 2020 over de gegevens van 2019 is naar voren gekomen dat er bij twee jeugdhulpaanbieders sprake is van een negatieve operationele winst maar hebben een solvabiliteit boven de 20%. Ondanks de matige resultaten is het eigen vermogen van deze aanbieders eind 2019 nog gezond ten opzichte van het totale vermogen.

3. In hoeverre wordt met die aanbieders overleg gevoerd om ervoor te zorg dat de geleverde zorg aan de jeugdigen op enig moment niet in gevaar zal komen?

Er zijn op dit moment geen signalen bij ons bekend dat de geleverde zorg aan jeugdigen in Maassluis onvoldoende is en daardoor in gevaar kan zijn. Wanneer wij signalen krijgen dan zal daar vanuit de regio gepaste actie op worden genomen.

4. Herkent u aan de andere kant het beeld dat geschetst wordt in Binnenlands Bestuur dat er ook jeugdhulpaanbieders zijn die onevenredig hoge winsten behalen?

Ja dat herkennen wij. In de raadsinformatiebrief en in het onderzoeksrapport van Annual Insight die naar u toegestuurd is in mei 2021 leest u hier meer over.

5. Op welke wijze wordt de winstgevendheid van jeugdhulpaanbieders in de regio beoordeeld en zijn er beperkingen gesteld aan de maximaal te behalen winst?

Onderstaande informatie is verkregen door de Gemeenschappelijke Regeling Rotterdam Rijnmond (GRJR):

Van de 15 regionaal gecontracteerde aanbieders zijn er 2 aanbieders met een ‘winstpercentage’ boven de 7% waarbij 1 aanbieder slechts een jaaromzet van 26.003 heeft en een bedrijfsresultaat van 4.493. De tweede aanbieder heeft in het jaar 2020 slechts 2-3 cliënten uit de regio Rijnmond in zorg gehad. Omdat het veelal Stichtingen betreft gaat het strikt genomen niet om winst maar om bedrijfsresultaat. Stichtingen voegen het bedrijfsresultaat toe aan de reserves/eigen vermogen.

Wat opvalt bij grote aanbieder ( totale jaaromzet boven de 100 miljoen) is dat het aandeel jeugdwet daarin slechts 10-11% van de omzet is. De grootste omzet wordt gemaakt door ZVW (meer dan 50%) en de WLZ. In de jaarrekeningen wordt het bedrijfsresultaat niet toegelicht naar wetten, noch naar (inkoop)regio’s. Deze aanbieders hebben ‘magere’ winstpercentages, minder dan 1,5%. Vanuit de GRJR zijn geen beperkingen gesteld aan de maximaal te behalen winst.

6. Welk onderzoek doet uzelf naar onevenredig hoge winsten bij jeugdhulpaanbieders die u op projectbasis ofwel onderhands inzet ten behoeve van de jeugdigen in Maassluis en welke afspraken worden daarover gemaakt?

Naar aanleiding van de motie over buitensporige winsten bij aanbieders is er een onderzoek gestart door onderzoeksbureau Annual Insight. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek hebben er gesprekken met de desbetreffende zorgaanbieder(s) plaatsgevonden.

7. Welk percentage aan maximaal te behalen winst bent u van plan te gaan stellen bij de nieuwe aanbesteding voor de jeugdhulp in de regio MaassluisVlaardingen-Schiedam.

Ons inkoopmodel heeft een andere financieringsvorm dan de huidige en is erop gericht dat de MVS gemeenten een reëel budget ter beschikking stellen voor de uitvoering van de integrale opdracht. Het vaste bedrag per jaar mag dus niet te hoog en niet te laag zijn. Naast een reëel budget gaat het ook om de kwaliteit van de hulp.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek