door B&W Maassluis

MAASSLUIS | Op 1 en 8 november bespreekt de gemeenteraad het voorstel voor de gemeentelijke begroting.

B&W deelt nu al een aantal kernpunten middels een persbericht. Deze zaken zijn nog niet geaccordeerd door de raad en zullen in het debat worden meegenomen. De raadleden hebben een maand de tijd om per onderwerp in te zoomen op de thema’s.


persbericht

De gemeente Maassluis investeert de komende jaren fors om de klimaatcrisis, de wooncrisis en de armoede tegen te gaan. Zo werkt de stad toe naar een sociaal, menselijk en veilig Maassluis met kwaliteit voor iedereen. Dat blijkt uit de Begroting 2023 die het college vandaag aan de raad heeft aangeboden. Op korte termijn staat Maassluis er goed voor, maar net als in andere gemeenten verkeert de stad vanaf 2026 in financiële onzekerheid vanwege door het Rijk aangekondigde veranderingen in het gemeentefonds.

Actueel is de betaalbaarheid van de energie voor huishoudens. Het Rijk geeft gemeenten de grote taak om de energietoeslag en de schuldhulpverlening voort te zetten, met beroep op het Rijkspakket van € 23 miljard voor koopkrachtreparatie. Maassluis reserveert daarbij € 1 miljoen voor inwoners en ondernemers die als gevolg van de prijsstijgingen in financiële problemen komen. Wethouder Sjef Evers (Financiën) “Door de hoge inflatie zien wij dat huishoudens en bedrijven verder in financiële problemen komen. Gelet op onze positieve saldi in 2023-2025 kunnen wij Maassluizers ondersteunen die, ondanks het pakket van het Rijk, tussen wal en schip dreigen te vallen. Wij komen hiervoor nog met voorstellen.’

Krapte

Basis voor de begroting vormt het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen betrokken het verschil maken’ dat de komende vierjaar een toekomstbestendig Maassluis wil neerzetten. Actuele problemen zijn naast de hoge inflatie, de milieu- en de klimaatproblemen ook de zoektocht naar passende woonruimte en de krapte op de arbeidsmarkt. Prijsverhogingen uit 2022 zijn verwerkt in de huidige begroting bij de indexatie 2023, voor deze correctie van lonen en prijzen is een eerste raming van € 1,5 miljoen opgenomen. Ook de investeringen en de energiekosten zijn na het coalitieakkoord geïndexeerd, daar is € 3,3 miljoen mee gemoeid. Verder zijn de richtlijnen uit de Kaderbrief 2023 verwerkt. In de begroting is bovenop de autonome ontwikkelingen voor € 2,6 miljoen aan intensiveringen opgenomen.

Eerst financiële ruimte, vanaf 2026 onzekerheid

De totale weerstandscapaciteit van de gemeente Maassluis voor 2023 wordt geraamd op € 28,5 miljoen. Dit is ruim voldoende om tegenvallers op te vangen. De ontwikkeling van het meerjarenperspectief laat aanzienlijke voordelen zien in 2023, 2024 en 2025. In 2026 echter slaat dit om van een behoorlijk voordeel van € 2,7 miljoen naar een flink nadeel van € 2,5 miljoen, een verschil van ruim € 5 miljoen. Het tekort ontstaat voor een groot deel als gevolg van de keuzes die het Rijk heeft gemaakt in de voeding van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Wanneer we dit buiten beschouwing zouden laten in 2026, zou dat jaar een positief saldo laten zien. Wethouder Sjef Evers: ‘Wij gaan nu niet op voorhand bezuinigen om 2026 sluitend te krijgen, want wij willen het signaal afgeven aan de Provincie en het Rijk dat dit op deze wijze niet mogelijk is’.

Inkomsten

Voor 2023 voorziet de begroting in een tariefsverhoging van de afvalstoffenheffing met circa 3%, om de afvalverwijdering en een groot deel van de straatreiniging met 6,6 miljoen euro kostendekkend te houden. De rioleringsheffing voor eigenaren is begroot op 3,2 miljoen, voor riolering, een resterend deel van de straatreiniging en voor een deel van het onderhoud van sloten en vijvers.

Veilig en levendig

De aanpak van ondermijnende criminaliteit wordt geïntensiveerd en Maasluis wil het vóor zijn dat risicojongeren in de criminaliteit komen. Wijkveiligheid gaat door. Ook blijft Maasluis de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond oproepen om brandweer en ambulance volgens de normen beschikbaar te stellen.

Bij economie en citymarketing bouwen Het Maritiem Historisch Maassluis (MEM), Ervaar Maassluis en SPEM aan een levendige stad met een Living Lab voor onderhoud aan varend erfgoed, start-ups, onderwijs, stages, vrijwilligers en vestigingsmogelijkheden voor musea. Verder bestaat het voornemen de verblijfsmogelijkheden in Maassluis verder uit te breiden, ook voor internationale toeristen.

Scholen en sportzalen

De voorschoolse educatie voor alle kinderen met een risico op achterstand zet in op de doorgaande leerlijn, net als het onderwijs. De begroting biedt nieuwbouw voor de Montessorischool, een school op Wilgenrijk en de uitbreiding op het Balkon. Met de Stichting Islamitisch College komt overleg over de huisvesting van een school.

Sportzaal Sportlaan start de bouwactiviteiten in 2023 en de nieuwe Olympiahal krijgt een locatieonderzoek, liefst met accommodaties voor Excelsior Maassluis. Wilgenrijk krijgt een sportzaal naast de nieuwe school.

Participatie

Bij zowel sport, cultuur als recreatie is verhoogde participatie belangrijk, met coaches, aanbod en fondsen. De gesubsidieerde culturele instellingen worden aangespoord het aanbod te vernieuwen voor een breder publiek, ook via cultuureducatie op scholen. Musea, erfgoedinstellingen, museumschepen, stadspromotie en andere partijen werken aan Maritiem Maassluis.

Stroomopwaarts gaat door met werkconsulenten in het wijkteam, de formulierenbrigade, Next Society en de consulent Schuldhulpverlening. Schulden vroegtijdig signaleren wordt geïntensiveerd, de sociale klussendienst gaat door en het jongvolwassenfonds Sport en Cultuur wordt verruimd. De aanpak van energiearmoede wordt opgeschaald.

Milieu

Het contract met Stimular voor de inzet van een verduurzamingscoach voor alle MKB-bedrijven in Maassluis wordt vervolgd. Ook de sportaccommodaties krijgen een verduurzamingscoach.

In 2023 wordt bepaald welke wijken starten met duurzaam verwarmen zonder gas. En de herinrichting van de Merellaan wordt eén van de grotere “rioolprojecten” waar het gemengde hoofdriool wordt omgebouwd naar een milieuzuinig gescheiden stelsel.

Wonen

De geactualiseerde visie op Volkshuisvesting in Maassluis zorgt ervoor dat het percentage sociale huurwoningen in de stad niet zakt onder de 33%. We koersen tevens af op 15% woningen in de middenhuur en op 15% betaalbare koop. Wij hopen in 2024 de eerste duurzaam betaalbare koopwoningen naar Maassluis’ model gereed te melden.

Wonen brengen wij in balans met een gezonde leefomgeving, die klimaat adaptief is. Daarbij kijken we naar nieuwe projecten bij de metrostations langs de Hoekse Lijn, station Centrum en station West; waar de gemeente eigenaar is van de grond, zodat voor Stationsgebied West en het Van Gelderenterrein veel sturing mogelijk is.

Maassluis bouwt ook door aan meer rustige suburbane woonmilieus in bestaande projecten als Wilgenrijk en Sluispolder-West, alsmede aan de afronding van de Burgemeesterswijk.

Tegen overbewoning, speculatie en woonoverlast voert Maassluis in 2023 een vergunningplicht in voor goed verhuurderschap.

Onderhoud

Voor het onderhoud van de scholen, het Douanehuisje, Koningshof Bibliotheek, Olympiahal, de Molen en andere gebouwen is komend jaar in Maassluis 1,4 miljoen euro gereserveerd. Voor het onderhoud van de wegen is volgend jaar 1,7 miljoen beschikbaar, de hoofdwegen worden opgeknapt zoals met de Westlandse weg is gebeurd en ook de voet- en fietspaden worden verbeterd. Voor openbare verlichting is 658.000 begroot, voor bruggen e.a. kunstwerken is 1,2 miljoen en de bomen met ander groen krijgen er een half miljoen bij, zodat hiervoor 3,2 miljoen beschikbaar komt. Ook voor het onderhoud van de riolering is extra geld opzij gelegd, 3 ton bovenop 2,9 miljoen.

Gemeentelijke organisatie

Het college constateert dat de capaciteit van de organisatie verhoogd moet om de ambities te verwerkelijken en bovendien vanwege de groei van het aantal inwoners. Daarnaast is een aantal onontkoombare zaken opgenomen die zijn gerelateerd aan de reguliere taken van de gemeente. Voorstel is deze voorstellen te betrekken bij de begrotingsbehandeling op 8 november 2022 en deze als eerste begrotingswijziging op de begroting 2023 goed te keuren.


Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

 1. M. de Jonge
  8 oktober 2022 at 11:29

  Veiligheid en kwaliteit voor iedereen?
  Is dat nou wel een onderwerp voor de tijd waarin wij nu (over)leven?

  Dus ach, dat steeds maar eindeloze gezemel op dat gemeentehuis Maassluis waar toch nooit wat positiefs teweeg brengt…is peanuts…..

  De Giga Explosie op de brug tussen het Russische vasteland en de in 2014 geannexeerde Krim, dat is pas zorgelijk…. en het zijn geen kikkererwten die daar zijn afgegaan…

  Het is allemaal voorspel dit, voor de nucleaire winter die ons te wachten staat waarbij Hiroshima en Nagasaki in het niet vallen. Met dank aan Verhofstadt, van Baalen en van der Leyen en hun laven. Gelukkig is het klimaatprobleem van Jetten en het Alphabetvolk probleem ook opgelost. Aboriginals en Maori’s hebben misschien een kans om te overleven. De Westerse watjes zullen verschroeien. Je ziet het pas als je het doorhebt zei Johan Cruyff altijd.

  Als je ook de reacties leest vanuit Moscow reageren de Russen nog vrij rustig. Maar er moet toch een moment komen dat Rusland erkent dat ze feitelijk tegen de Navo vechten, gezien alles wat ‘we’ aan informatie en wapens naar de Oekraïne sturen. Dit zal in Rusland gezien worden als aanval op het moederland. Dan is het een Navo aanval op Rusland en kan alles los… Gezien Rusland blijkbaar al aardig door zijn wapens heen is, is er maar een optie over en dat is geen fijne gedachte…

  Raar vind ik wel dat er nog steeds Oekrainiers hier binnen komen terwijl deze overwinning na overwinning claimen…
  Raar is dan ook gelijk dat Oekraïne ongeveer 14,4 keer de oppervlakte als ons omgekeerde vlaggenlandje bestrijkt. Dus plekken zat om daar heen te gaan ….lijkt mij.

  Toch een fijn weekend.