MAASSLUIS | Tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces kwam FvM met het voorstel naar het college om een zienswijze in te dienen tegen de plannen om de gaswinning Gaag/Monster – welke in augustus 2017 door een teveel aan winning (317% in Maasdijk en 47% in Monster) ten koste van een dwangsom door het Staatstoezicht op de Mijnen werd stilgelegd – opnieuw op te laten starten.

Wij hebben hen een aantal vragen hierover gesteld. Onderstaand maakt de partij haar zienswijze duidelijk. Later op de dag berichten wij over de zienswijze die de partij heeft ingediend.


 

Waarom hebben jullie de gaswinning in Maasdijk aan de kaak willen stellen?

Wij zijn van mening dat NAM een bijzondere onbetrouwbare partner is gebleken. De afgesproken hoeveelheden van de oorspronkelijke vergunning waren misschien wel veilig, maar wanneer er meer wordt gewonnen dreigen mogelijk bodemdaling of zelfs aardbevingen. De NAM heeft willens en wetens dit risico voor de burgers genomen zonder de daarvoor bevoegde instanties op de hoogte te stellen.

Is het niet gek om als politieke partij de NAM niet betrouwbaar te noemen?

We zouden niet weten waarom de waarheid niet gezegd mag worden. Toen in mei 2017 aan toenmalig minister Kamp van Economische Zaken door NAM werd gevraagd om ook uit de kleine gasvelden meer te mogen winnen, werd dit door Staatstoezicht op de Mijnen afgeraden. Nu weerlegt minister Wiebes, iemand die al zoveel vertrouwen van de kiezers heeft verloren, dit waarschijnlijk om uit puur economische redenen om de “grote bedrijven” weer van dienst te zijn.

Waarom deze kwestie zo vlak voor het reces aan de kaak gesteld?

Op 27 juni 2018 is het ontwerp-instemmingsbesluit voor de inrichting Gaag-Monster vastgesteld. Het ontwerpbesluit lag daarom vanaf donderdag 28 juni 2018 zes weken ter inzage in het Gemeentehuis te Maassluis. Wij hebben ons afgevraagd waarom zo vlak voor het reces dit soort belangrijke zaken ineens “geregeld” dienen te worden. U moet weten dat slechts tot 8 augustus 2018 – dus nog voor einde reces – zienswijzen kunnen worden ingebracht.

Hadden jullie dit niet eerder naar voren kunnen brengen?

Wij hebben ons in iets meer dan een week door inlezen, overleg met belanghebbenden, overleg met tegenstanders en het bezoeken van meerdere bijeenkomsten de materie eigen moeten maken en een conclusie moeten trekken. Naar aanleiding hiervan hebben wij een verslag/notitie gemaakt waarmee wij dachten een basis te hebben gelegd om het college te overtuigen van de noodzaak van het indienen van een zienswijze. Hiervoor had FvM een notitie gemaakt welke tijdens de behandeling naar college van B&W en de raadsleden is gestuurd.

Wat vond u van de behandeling van uw inbreng door het college?

Voor de raadsvergadering spraken wij nog even met de voorzitter en vertelde hem dat het voorlezen van deze notitie misschien iets langer zou duren dus wij hadden coulance op dat punt verwacht. Onze fractieleider Loek Molmans werd echter 2 alinea’s voor het einde door voorzitter Edo Haan afgekapt. We hebben dat niet als fair ervaren. In zijn beantwoording liet VVD-wethouder Gerard van Wees blijken niet erg op de hoogte te zijn van het dossier en meende geen zienswijze in te dienen omdat er, wat het college betrof, geen nieuwe punten naar voren waren gekomen en zich te houden aan het uitgebrachte advies van de gemeente Maassluis, hetgeen als eindconclusie luidt:

“Concluderend zijn wij van mening dat de aanvullende gaswinning wat ons betreft mogelijk is.”

Heeft u nog een mening over de gemeenteraad op dit punt?

Ook de raad bleef onopvallend stil op dit punt, ze hadden geen vragen, helemaal niets. Bleek ook later bij veel mensen totaal geen dossierkennis aanwezig. Ongelooflijk voor een zaak die zo van belang kan zijn voor de toekomst van Maassluis.

Forum voor Maassluis is van mening dat in dit soort beslissingen, die de zittingsperiode van het college ruim gaan overtreffen (2027) en zo belangrijk zijn voor de toekomst van de burgers van Maassluis, het college aan de gemeenteraad om een advies dient te vragen.

Wat dat betreft kunnen wij als Maassluise raad een voorbeeld nemen aan de gemeente Bergeijk waar met algemene stemmen via een motie op grond van art 29 RvO “niet boren naar gas” het college is opgedragen dit signaal naar het Kabinet, de minister en de Tweede Kamer af te geven. Ook dienen zij zich in te spannen om te voorkomen dat er op Bergeijks grondgebied naar gas wordt geboord.

Hebben jullie enig idee waarom er zo nodig weer een vergunning afgegeven moet worden ondanks dat de regering “van het gas af wil”?

De enige reden die wij kunnen bedenken is een economische reden. Iedereen weet van de dwarsverbanden tussen deze regering en de multinationals. Binnen de belanghebbenden wordt vaak het gasverbruik in het Westlandse tuinbouw als reden genoemd. Dat dit niet helemaal kan kloppen blijkt wel uit het feit dat Warmtebedrijf Westland al een tijdje, i.o.m. minister Wiebes trouwens, bezig is met plannen om de glastuinbouw van het aardgas af te halen m.b.v. gebruik restwarmte uit de Rotterdamse haven i.c.m. geothermie. Een kwestie van verduurzaming dus die wij als FvM voorstaan.

Coalitieakkoord is een wassen neus

Wat is jullie conclusie uit het geheel?

Dat is heel simpel. Het coalitieakkoord: ‘Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst‘ waarin de coalitiepartners o.a. zeggen van het gas af te willen, goed met het milieu om te willen gaan, duurzaam bezig te zijn wordt allemaal met voeten getreden. Een wassen neus dus.

Waar al onze omringende gemeenten inclusief provincie problemen hebben met het verlenen van deze vergunning denkt ons college de wijsheid in pacht te hebben. Wij laten het hier in Maassluis gewoon over ons heen komen. Ondanks dat na de gemeente Westland ook de gemeente Midden-Delfland de nieuwe plannen voor gaswinning op gasveld Gaag-Monster afwijst blijven wij in Maassluis in ons standpunt volharden.

Wat zijn jullie volgende stappen?

Wij hebben als Forum voor Maassluis onze zienswijze vandaag naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd. U kunt deze hier lezen.

Gelukkig heeft Groenlinks zich, na een gesprek wat wij hebben gehad met Raoul Kleijwegt, achter ons geschaard en die zijn nu dus ook dezelfde mening toegedaan. Een gedeelte van de politiek bevindt zich waarschijnlijk in het keurslijf van de coalitiepartijen (akkoord), alhoewel dat hen toch ook de ruimte geeft een zienswijze in te dienen.

Ook valt het ons voor de zoveelste maal op dat onze Maassluis Courant, ondanks dat wij onze FvM notitie aan hen hebben overhandigd, zich weer hult in stilzwijgen terwijl wij verwacht hadden dat zij de burgerij zouden inlichten. Wij roepen echter hierbij de steun van de burgers op om i.p.v. ons college wel een zienswijze in te dienen.

Deze kan gestuurd worden naar :

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Doe dat a.u.b. voor 6 augustus (2 dagen voor sluitingsdatum i.v.m. postbezorging)


 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

5 Reacties

 1. Kees Rokkeveen
  18 juli 2018 at 19:46

  Ook de tot standkoming van jullie coalitie is echt Zoetermeer style: …

  maart 2010

  “Intern zal dit college druk bezig zijn om overeind te blijven en de rit uit te zitten. De uitslag van het Raadsonderzoek over Sterigenics in het najaar, een noodzakelijk gebleken reorganisatie van de ambtelijke organisatie, grote bezuinigingen en dan ook nog de eigen wensen van alle partijen! Veel en stevig overleg zal noodzakelijk zijn tussen de collegeleden en met de vijf partijen om het met elkaar eens te blijven. Compromissen sluiten, zal voorop staan en een stijl van besturen worden.”

  https://zoetermeer.christenunie-sgp.nl/k/n6776/news/view/428812/517797/beoogd-college-d66-en-pvda-nu-toch-met-lijst-hilbrand-nawijn-en-cda-als-extraatje.html

 2. Wim van de Wiel
  18 juli 2018 at 19:46

  Terecht dat B&W geen zienswijze indient. Dat zou alleen maar zin hebben als er geheel nieuwe feiten of zienswijzen naar voren zijn gekomen sinds het advies dat de gemeente over dit onderwerp heeft gegeven op 5 april 2018. En die zijn er niet.
  Alle punten van zorg, over bijvoorbeeld bodemdaling, aardbevingen en fracken zijn in een eerder stadium door de instanties die er echt verstand van hebben (TNO, Staatstoezicht op de Mijnen, KNMI) afdoende geadresseerd. Eindconclusie: de NAM kan zonder risico van betekenis de laatste 10 procent van het aanwezige gas onder het Westland, Midden-Delfland en Maassluis (heel klein beetje) produceren.

  • Henry
   18 juli 2018 at 19:54

   Geen burger of politicus die dit durft zeggen…. maar ik geloof geen woord van … wij hier in westland niet, anyways… Wat maakt u zo zeker? Bent u employee van NAM? humbug

   • Wim van de Wiel
    18 juli 2018 at 21:14

    Employee geweest, inderdaad. Nu gepensioneerd. Maar ik durf met volle overtuiging te stellen dat de gaswinning in en rond het Westland die al bijna 30 jaar bezig is en zonder noemenswaardige incidenten, ook de komende 9 jaar prima kan verlopen. Lees ter informatie maar eens het ‘Ontwerp-instemmingsbesluit Gaag-Monster’.
    Als er argumenten en feiten zijn die het tegendeel aantonen, zie ik ze graag tegemoet.

 3. Kees Rokkeveen
  18 juli 2018 at 19:36

  HP De Tijd in een artikel uit maart 2010

  ZIEK ZOETERMEER

  “Verwaarloosbare risiko op kanker? in werkelijkheid maar liefst 46 keer hoger!”

  “De grote vraag: valt het hele college, valt alleen de verantwoordelijk wethouder of vallen ook de twee wethouders Edo Haan (PvdA) en Bé Emmens (VVD) die in 2006 medeverantwoordelijk waren voor het verdonkeremanen van het Capgemini-rapport. Uiteindelijk treedt alleen Frank Speel af.”

  https://www.hpdetijd.nl/2010-03-12/ziek-zoetermeer/

  Bagatelliseren en verdonkeremanen, herhaalt de geschiedenis zich? Wees op uw hoede en laat u niet door externe ‘onafhankelijken’ om de tuin leiden.