MAASSLUIS | “Vrijwillig hulpaanbod is zeker niet vrijblijvend”  zo luidde de kop van het artikel in de  Schakel d.d. 29 juli 2021. De wethouder stelt in het artikel dat deelname vrijwillig is, maar met klem wordt geadviseerd. Na het lezen van het artikel en de Raadsinformatiebrief dient Forum voor Maassluis de volgende Artikel 51-vragen in.

 


1. Kunt u uitleggen waarom ouders überhaupt nog de vrijwillige drempel van de hulpverlening zouden overstappen als zij zich daarmee overleveren aan onvrijwillige bemoeizorg, en met niet-vrijblijvendheid dan wel drang worden geconfronteerd?

2. Kunt u uitleggen wat de juridische grondslag is van deze “vernieuwde aanpak door wijkteam Vraagraak” – vooral gelet op het feit dat hier ingegrepen wordt op privélevens van burgers achter de voordeur? Krijgen ouders ook een indicatiebesluit waarin is vermeld dat hen niet-vrijblijvende jeugdhulp is opgelegd? Zo nee, wat is de reden dat hiervan geen indicatiebesluit wordt afgegeven?

3. Kunt u uitleggen hoe deze vrijwillige, maar toch niet-vrijblijvende aanpak zich verhoudt tot eerdere uitspraak van de rechtbank Rotterdam:  ECLI:NL:RBROT:2015:8533, Rechtbank Rotterdam, ROT 15/3450 (rechtspraak.nl) waarin werd geoordeeld door de rechter dat een brief met betrekking tot drangaanpak géén besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb is?

Zo nee: waarom bent u niet bekend met deze uitspraak? Indien u wel bekend bent met deze uitspraak: waarom meent u dan dat deze niet gerespecteerd hoeft te worden?

4. Hoe verhoudt deze “vernieuwde” aanpak zich tot de Jeugdwet, waarin als uitgangspunt is vermeld dat ouders eigen regie hebben en wettelijk is geregeld dat zij zelf ondersteund door een derde die niet afkomstig is uit het wijkteam een familiegroepsplan mogen maken dat leidend is bij aanvraag tot jeugdhulp?

5. Kunt u uitgebreid omschrijven welke specialistische kennis en kwalificaties noodzakelijk zijn om de bij deze “vernieuwde” voorgestelde drangaanpak te kunnen uitvoeren?

6. Kunt u uitgebreid omschrijven hoe u wilt borgen dat u met de drangaanpak dezelfde ingangen heeft om jeugdhulp te organiseren die nu ook gelden voor de jeugdbescherming?

7. Kunt u garanderen dat, indien de gemeente de zgn. vrijwillige maar niet-vrijblijvende jeugdhulp dan wel drangtrajecten toch gaat uitvoeren, de rechtspositie van ouders en jeugdige wordt gewaarborgd en dat zij op kosten van de gemeente een jeugdrechtadvocaat mogen inzetten?

Forum voor Maassluis meent dat deze ‘drangaanpak’ in feite een diep ingrijpen van het college is in het gezinsleven van de burgers, zoals beschermd door o.a. artikel 8 EVRM, zonder dat dit ingrijpen gebaseerd is op een wettelijke bevoegdheid (mandaat) verkregen van de kinderrechter en in beginsel strijdig met fundamentele rechtsbeginsel en gewaarborgd in het Nederlandse wet en internationale verdragen.

Deze jeugdrechtadvocaat kan er aldus op toezien dat ouders niet met oneigenlijke middelen, vermenging of overschrijding van bevoegdheden (détournement de pouvoir/abus de pouvoir) gedwongen worden om jeugdhulp te accepteren. Elke vorm van bevoegdheden vermenging is volgens Forum voor Maassluis, onwenselijk, onwettelijk en onfatsoenlijk (in strijd met artikel 3:3 Awb détournement de pouvoir). Een simpele cliënt ondersteuner is hiervoor en onvoldoende geschoold en niet afdoende toegerust (vergelijk. bv. vertrouwelijkheidsplicht en verschoningsrecht van een advocaat m.b.t. informatie en belangen cliënt, recht op kennisneming van vertrouwelijke dossiers onder de wet BIG slechts toekomend aan advocaat en arts, enzovoort).

8. Is het niet verstandig om voor deze zogenoemde vrijwillige maar niet-vrijblijvende fase, geen geld te reserveren en niet in te richten als het uiteindelijk toch in de gedwongen fase van hulpverlening zal worden uitgegeven?

9. Kunt u uitgebreid aangeven hoeveel geld met deze vernieuwde aanpak is gemoeid?

10. Mag hieruit geconcludeerd worden dat de wethouder nu al kan beloven dat er geen tekorten zijn in het gemeentelijk budget wat gereserveerd in voor het niet-vrijwillige jeugdhulpverlening dat er zelfs voor deze nieuwe bemoeizorg in het “vrijwillig” kader geld uitgetrokken wordt?

11. Is het huidige personeel bekend met deze nieuwe taak die hen is toegeschoven wordt en hoe verwacht u dat zij die ‘’kennis’’ moeten vergaren? Bent u niet bang dat deze nieuwe taak de zogenoemde ‘’druppel is die de emmer doet overlopen’’ en we binnen korte tijd het personeelstekort nog zullen zien toenemen?


ons dossier”:

Dossier Jeugdzorg (sinds 2015)
Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema