Wilt u ter compensatie van de verminderde gaswinning in Groningen nu de kleinere gasvelden in Nederland tegen elke prijs leeghalen?

MAASSLUIS | Op 27 juni 2018 heeft de minister van EZ een ontwerp-instemmingsbesluit voor de inrichting Gaag-Monster vastgesteld. Het ontwerpbesluit lag vanaf donderdag 28 juni 2018 zes weken ter inzage in het Gemeentehuis te Maassluis. Tot 8 augustus 2018 kunnen daarop zienswijzen worden ingebracht. De lokale partij Forum voor Maassluis dient een zienswijze in waarbij zij de zorgen uitspreekt die zijn ontstaan onder de inwoners van Maassluis.

De partij verzoekt  de minister om het ontwerp-instemmingsbesluit niet om te zetten in een definitief besluit. De aardgaswinning heeft al te grote gevolgen gehad voor de bevolking van Nederland. De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft de Nederlandse staat onlangs geboden maatregelen te nemen om de fysieke veiligheid en de mentale gezondheid te waarborgen van de mensen die gehuisvest zijn in gebieden waar gas wordt gewonnen. Ook moet de veiligheid van hun woningen worden gegarandeerd en moet de overheid gepaste compensatie bieden voor slachtoffers en toekomstige schade voorkomen. Zij dringen er op aan in de geest van de uitspraken van de VN-mensenrechtencommissie te handelen, de gaswinning in Gaag-Monster niet te herstarten en géén instemming met de vergunning te weigeren.

 

De brief met de zienswijze luidt als volgt

Ondergetekenden, in persoon en als partij – vertegenwoordigend 1160 kiezers en burgers in de Gemeente Maassluis van 18 jaar en ouder – hebben grote zorgen over gaswinning in het GaagMonster gasveld, dat zich onder de stad Maassluis uitstrekt.

Wij hebben grote zorgen over gaswinning in het GaagMonster gasveld, dat zich onder de stad Maassluis uitstrekt. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) heeft u in 2015 geadviseerd om bij gaswinningen het burgerinitiatief structureel en herkenbaar mee te nemen in de besluitvorming. Wij vinden dat u in het ontwerp-instemmingsbesluit dat nu voorligt, daar maar ten dele aan tegemoet komt.

In het winningsplan en de technische adviezen wordt de kans op een zware beving als klein beoordeeld. In het advies van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) wordt genoemd dat bevingen met een magnitude van 2,7 tot 4,2 mogelijk zijn. Delen van het gasveld hebben hierbij zelfs een kans tot 42% wat onzes inziens onverantwoordelijk is. Bevingen met deze sterkte leiden volgens de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) tot constructieve schade aan gebouwen.

klik op de plus om de volledige teksten te lezen

Risicobeheersysteem

Forum voor Maassluis is na het lezen van het ontwerp-instemmingsbesluit voor de inrichting GaagMonster tot de conclusie gekomen dat wij tegen het verstrekken van een winningsvergunning zonder de juiste garanties en voorwaarden zijn. Wij vinden daarom, als u toch gaat winnen, het van groot belang is dat er een serieus risicobeheer-systeem wordt opgesteld en dit ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan SodM. Om invulling te geven aan de rechtszekerheid zou dit transparant moeten gebeuren en dus in de fase van vergunningverlening geregeld moeten zijn. Wij moeten kunnen zien of de NAM aan zijn verplichtingen voldoet ingeval van schade. Door het plan pas na de vergunningverleningsfase ter goedkeuring bij het SodM te leggen is dat niet het geval.

Onze redenen hierbij samenvattend

 1. Het beeld ontstaat dat economische gronden v.w.b. het bestaan van de NAM en de compensatie van de verminderde gaswinning in Groningen de reden is om nu de kleinere gasvelden in Nederland tegen elke prijs te gaan leeghalen. Dit leidt tot onaanvaardbare risico’s in de vorm van extra bodemdaling, verhoogde kans op bevingen en mogelijke vervuiling door het gebruik maken van chemische substanties bij het fracken; e.e.a. zoals ook bij Twente is gebeurd.
 2. Door het fracken onder zeer hoge druk (900 bar) ontstaan scheurtjes in de bodem op meer dan 3 km diepte. Het nieuw zetten van de grond na het onttrekken van de gasmassa zal leiden tot bodemdaling. Binnen de vergunning is door de instanties berekeningen en aannames gedaan welke in de praktijk kunnen leiden tot veel grotere waarden dan nu berekend. Een continu meting van de bodemdaling is een voorwaarde, waarbij met productie gestopt dient te worden bij een vast aangegeven daling van 2 cm. Een grotere daling kunnen wij in onze omgeving die van groot economisch belang is voor Nederland niet accepteren. De metingen die tot op dit moment gedaan worden zijn voor Forum voor Maassluis onvoldoende omdat deze pas na 1 jaar of langer bekend worden.
 3. Als gevolg van ongelijke bodemdalingen is er een gerede kans op bodemtrillingen. De velden vallen, ook volgens het advies van de SodM, onder risico factor 2 waarmee een reëel risico van bevingen die schadelijk zijn voor gebouwen wordt bereikt. Een beving tussen 2 en 4 Richter kunnen grote gevolgen hebben. Risicoberekeningen van TNO geven een 42% kans op een beving. Wij verwijzen daarbij ook nog naar de recente beving bij het Noord-Hollandse dorp Warder waar in de nacht van 5 juni 2018 een aardbeving plaatsvond met een magnitude van 2,5. Een beving alsnog nooit vertoond in deze omgeving. Het epicentrum bevond zich op 3 km (!!!) diepte wat er op wees dat deze veroorzaakt is door gaswinning. Minister Wiebes heeft hier ook toegezegd dit veld nu langzaam te gaan sluiten, waarom dan nu hier een risico van 42% aangaan. Dit kan alleen maar economische redenen hebben en die zijn voor ons onaanvaardbaar.
 4. Naar ons idee zijn de geplande fracks veel zwaarder dan en niet te vergelijken met de al in het verleden uitgevoerde fracks want nu dient de NAM volgens artikel 1 van het ontwerp het seismisch monitoringnetwerk uit te breiden en volgens artikel 2 een vooropname van door de gemeente geselecteerde gebouwen te doen. Bovendien zijn de vorige fracks, door het beperkte netwerk aan apparatuur, nooit gemeten. Conclusie: er wordt nu al met bevingen rekening gehouden; een onaanvaardbaar risico.
 5. Gedurende de afgelopen jaren is gebleken dat de NAM een absoluut onbetrouwbare partner is v.w.b. affakkelen. Ook nu geeft de NAM in het winningsplan aan dat “in beginsel” geen gas wordt afgeblazen of afgefakkeld. Het verleden leert echter dat de laatste 3 jaar 4 miljoen Nm3 gas is afgefakkeld op de Gaag. De formulering in het winningsplan geeft – al dan niet bewust – geen voorwaarden voor controle op dit affakkelen. Wij als Forum voor Maassluis vinden dit onaanvaardbaar, mede gezien de milieu- en gezondheidsgevolgen van onze burgers. Ook hier dienen de juiste voorwaarden en getallen in een eventuele winningsvergunning te worden opgenomen.
 6. Omwonenden ondervinden steeds meer last van de laagfrequente geluidsgolven van de pompen en andere apparatuur op het NAM-terrein. De indruk bestaat dat de geluidsoverlast frequenter gaat worden en over langere perioden toe gaat nemen. Dit is voor Forum voor Maassluis onaanvaardbaar.
 7. Er is – zoals bij Groningen – geen uniform schade protocol en er zal nu, gebruikmakend van het excuus van grondwaterpeil, makkelijk schades kunnen worden  afgewezen. Het verleden heeft geleerd dat de NAM ook hierin een onbetrouwbare partner is gebleken en slechts na jarenlang touwtrekken akkoord is gegaan.
 8. Het bewijs dat NAM een onbetrouwbare partner is werd op 8 juli weer geleverd door een email en de bijbehorende bijlagen die bij de Nationaal Coördinator Hans Alders terecht komt waaruit blijkt dat de NAM zich tegen alle afspraken in bemoeit met de versterkingen. In de mail van de NAM staan berekeningen, analyses en standpunten van het bedrijf over de versterking van 1588 huizen. In de mail geeft NAM aan TNO en NEN concrete voorstellen voor lichtere versterking, met in het achterhoofd een nieuwe richtlijn voor bevingsbestendig bouwen. Conclusie: ondanks herhaalde ontkenningen van minister Wiebes bemoeit de NAM zich met de toekomstige versterkingsoperatie.
 9. Ook staat er geen garantie van een definitieve einddatum (2027?) in de vergunning genoemd.

Eindconclusie

Wij verzoeken u om het ontwerp-instemmingsbesluit niet om te zetten in een definitief besluit. De aardgaswinning heeft al te grote gevolgen gehad voor de bevolking van Nederland. De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft de Nederlandse staat onlangs geboden maatregelen te nemen om de fysieke veiligheid en de mentale gezondheid te waarborgen van de mensen die gehuisvest zijn in gebieden waar gas wordt gewonnen. Ook moet de veiligheid van hun woningen worden gegarandeerd en moet de overheid gepaste compensatie bieden voor slachtoffers en toekomstige schade voorkomen. We dringen er bij u op aan in de geest van de uitspraken van de VN-mensenrechtencommissie te handelen, de gaswinning in Gaag-Monster niet te herstarten en uw instemming met de vergunning te weigeren.

In afwachting van uw definitieve besluit en berichtgeving,
Hoogachtend,

Forum voor Maassluis

Ing. Aad P. Rietdijk (Secretaris )

L. Molmans (fractieleider)

J. van der Hoek (raadslid)

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Wim van de Wiel
  19 juli 2018 at 18:52

  Er wordt al 29 jaar probleemloos gas gewonnen door NAM in onze omgeving. Groningen is onvergelijkbaar met Westland en omgeving. Veel minder gas, andere geologie van de ondergrond.

 2. Dick.Pasterkamp.
  18 juli 2018 at 23:08

  Het lijkt wel of elke politieke partij zich neerlegt bij de gedachte dat de NAM gas uit de bodem gaat halen onder Maassluis en omstreken.Wij weten toch allemaal wel hoe de situatie in Groningen is ,laten wij dat in Maassluis ook gebeuren nee toch, Laten de Maassluizers een politie partij op dat punt in de kou staan? Ik ben benieuwd wat er de komende tijd gaat gebeuren, moeten we alvast gaan stutten?