Caesar wordt in de rug gestoken door Brutus

MAASSLUIS | Het dossier Koningshof blijft een hoofdpijndossier voor wethouder Van der Houwen. Hij moet ten derde male te biecht bij de gemeenteraad. Het zal een gang naar Canossa voor hem worden, want hij is er achter gekomen dat hij de boel nog steeds niet in de hand heeft.

Het wordt bij de eerstkomende raadsvergadering niet alleen een lakmoesproef voor de geloofwaardigheid van de wethouder, maar ook voor de geloofwaardigheid voor de gemeenteraad die zich niet meer met een kluitje in het riet mag laten sturen.

Dreigt er een derde affaire?

Eerst was er het toenmalig bestuur dat sneuvelde door de affaire Eitjes waarna de slechte financiële positie boven tafel kwam. Daarna werd er een nieuw bestuur benoemd waarvan een aantal leden à la Yuri van Gelder naar huis ging wegens ongeoorloofde declaraties. Het werd de affaire Wim Smit waarbij ook nog eens bleek bij diepgaander onderzoek dat de werksfeer niet goed was en de financiële positie veel slechter dan tot dan aangetoond. Ook dat bestuur sneuvelde grotendeels en de wethouder toverde weer een nieuwe interim manager dhr. Vos uit de hoge hoed, die prima functioneerde maar vervolgens per deze zomer weer moest wijken voor een meer artistiek ingevoerde interimmanager Marcel ’t Sas. 

Bedrijfseconoom Peter Anker bleef ondertussen lid van het bestuur. Kennelijk is de situatie zo complex dat men pas eind juli 2016 met de de nieuwste visie ter tafel kon komen.

LONGREADAugustus 2016

De wethouder meldt per raadsinformatiebrief ‘dat hij via bestuurlijk overleg met Theater Koningshof werd geconfronteerd met verslechtering van de nadelige exploitatiesituatie van Theater Koningshof, welke zeer veel ernstiger bleek te zijn dan in de eerste instantie door het desbetreffende bestuur bij ons werd aangegeven.’

Uit het bij die brief bijgevoegde feitenrelaas blijkt welke moeite het hem gekost heeft en welke tijd ermee gemoeid is geweest om duidelijk te krijgen hoe de financiële situatie van Koningshof er nu in feite voorstaat en wat de onderbouwing is van het te verwachten exploitatieresultaat.

De door het bestuur van Theater Koningshof gepresenteerde situatie hebben B&W beoordeeld als zeer bedreigend voor het voortbestaan van Theater Koningshof.

Noodsubsidie

Gezien de grote urgentie om snel tot een korte termijnoplossing te komen heeft B&W op 23 augustus jl. besloten om Theater Koningshof een subsidievoorschot te verlenen tot voorshands een maximum van € 50.000 als aanvulling op de al eerder verstrekte bevoorschotting van het reguliere subsidiebedrag van € 120.000. Zij zullen daarbij in wekelijks overleg met het interimbestuur van Koningshof bezien wat de liquiditeitsbehoefte van het theater is.

Ondanks deze aanvullende bevoorschotting resteert er nog een aanzienlijk gat tussen het subsidievoorschot en het bedrag dat Theater Koningshof raamt als exploitatieverlies over geheel 2016. Het door Theater Koningshof op dit moment voorziene exploitatietekort 2016 komt op € 278.500. Onder aftrek van eerdere reguliere en actuele bevoorschotting ad totaal € 170.000 resteert er nog € 108.500.

Cum tacent, clamant

B&W betrekt de raad bij deze precaire situatie: “Over de vraag in hoeverre en in welke mate de gemeente nog een rol zal moeten spelen om dit gat op te vullen zal nadere besluitvorming dienen plaats te vinden. Dat zal in afstemming met de raad gebeuren met inachtneming van hun opvatting ten aanzien van de scenario’s uit het BMC rapport en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. B&W achten het van groot belang dat er in overleg met de raad zo snel mogelijk een besluit wordt genomen over de vraag in welke vorm en met welke doelstelling Koningshof in de toekomst wordt voortgezet. Voorshands hanteren wij de lijn dat aanvullende subsidie bevoorschotting nodig is ter voorkoming van een acuut faillissement.”

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. B. Scheurwater
  28 augustus 2016 at 12:51

  Tsja schone schijn, wordt het niet tijd dat de gemeente zich eens gaat afvragen waarom men bedrijven failliet laat gaan en sportclub en theaters altijd gered moeten worden. Wie betaalt? de BURGER, houdt een referendum, wel zo eerlijk, en waarom zit DEZE wethouder er nog? Met dit gemeente bestuur vrees ik het ergste, geen dualiteit

 2. Aad Rieken
  25 augustus 2016 at 08:33

  ”Uit Zoet En Meren,
  Gebakken Peren!”
  (En Gebakken Lucht)