MAASSLUIS | Wethouder Evers heeft een raadsvoorstel opgesteld om financiële middelen beschikbaar te stellen voor het voortzetten van de crematie dienstverlening. De gemeente Maassluis heeft bij het Crematorium De Dijk aangegeven dat het huurcontract per 30 april 2026 niet wordt verlengd.

In de daaropvolgende gesprekken heeft de huurder kenbaar gemaakt eerder te willen stoppen en de gemeente aangegeven dat de crematiedienstverlening voor onze en regionale inwoners een gewaardeerde functie vervult. Om die reden wenst de gemeente zelf de dienstverlening te willen voortzetten.

Na een positief besluit van de gemeenteraad wordt de concept vaststellingsovereenkomst afgerond en getekend. Hierna worden onder meer: 1) de medewerkers van de begraafplaats ingelicht, 2) eigen personeel ingewerkt door ondernemers en 3) worden de uitvaartondernemers geïnformeerd.

Eerder besluiten en coalitieakkoord

Het voorstel is om de crematieoven en de overige inventaris over te nemen van Crematorium de Dijk. Hiertoe wordt een vaststellingsovereenkomst met de ondernemers aangegaan waarin de huurovereenkomst wordt ontbonden, de crematieoven en de overige inventaris wordt overgenomen en de gederfde winst over de resterende looptijd van het contract wordt vergoed.

© PR

Argumenten

Het huurcontract loopt ten einde en wordt niet verlengd
Het huurcontract eindigt op 30 april 2026 en wordt niet verlengd. In overleg met de ondernemers is overeengekomen het huurcontract per 1 juni 2024 te ontbinden. Om de crematiedienstverlening voort te zetten neemt de gemeente de crematieoven, de overige inventaris over en wordt de gederfde winst over de resterende looptijd van het contract vergoed. Aan de berekening van de gederfde winst ligt een gedegen projectie op basis van onderbouwde kengetallen ten grondslag.

De verschuiving van begraven naar cremeren.
Al langere tijd overstijgt het aantal crematies het aantal begrafenissen en deze trend zet naar verwachting verder door. Door het overnemen van de crematiedienstverlening stelt de gemeente de benodigde dekking van de lasten van de begraafplaatsen veilig zonder de heffingen meer dan de indexatie te verhogen.

Een hogere efficiëntie door integratie van de dienstverlening
Door de activiteiten te combineren met de activiteiten op de begraafplaatsen waaronder de dienstverlening in de aula worden er financiële en organisatorische voordelen behaald. Aan inwoners en uitvaartondernemers kan de verrijkte dienstverlening geïntegreerd worden aangeboden en gemanaged.

De investering wordt terugverdiend in 3 jaar
Ter onderbouwing van de economische haalbaarheid van het overnemen van activa en voortzetten van de crematiedienstverlening is een business case opgebouwd. De business case gaat veiligheidshalve uit van 25% minder crematies dan het huidige aantal en de huidige tarieven die het voordeligst zijn in de regio. De tarieven kunnen aangepast worden per 1 januari 2025. De business case wijst uit dat de benodigde investering in 3 jaar kan worden terugverdiend.

Kanttekeningen

Er zal nieuw personeel moeten worden aangetrokken.
Aangezien er slecht 1 personeelslid (0,5 fte) overgenomen kan worden moeten nieuwe mensen worden aangetrokken om de werkzaamheden uit te voeren. Voor de korte termijn kan er gebruik gemaakt worden van inhuur personeel, aansluitend moet er nieuw vast personeel aangetrokken worden.

De productie van personeel zal niet gelijk zijn aan de eigen ondernemers
Aangezien de beide ondernemers stoppen met de werkzaamheden zal het aantal crematies niet zo hoog zijn als op dit moment het geval is. Om die reden gaat de business case uit van 25% minder crematies dan het huidige aantal.

Vertrouwen winnen van de bestaande klanten/leveranciers
De bestaande directie heeft het vertrouwen van de bestaande klanten/leveranciers en dat moeten we opnieuw waarmaken.

De overnamedatum is 1 juni 2024.
De datum van overname na goedkeuring is 1 juni, deze datum is gekozen om zo snel mogelijk omzet te genereren. Tevens hebben de ondernemers ervoor gekozen om op zeer korte termijn te stoppen met de activiteiten. Echter verwachten we hier geen problemen omdat er al een voorbereiding is getroffen.

De Return on Investment zal wellicht verlengd worden aangezien de aula verbouwd gaat worden en dan geen crematies uitgevoerd kunnen worden.
De verbouwing van de aula die gepland staat voor Q4 2024 zal de beperking geven dat er geen aula diensten kunnen worden gegeven. Tevens zal er een periode zijn dat de productie stil kom te liggen omdat tijdens de verbouwing ook de gasleiding wordt omgeleid.

Financiën

Om de financiële gevolgen te kunnen inschatten is een businesscase gemaakt. Uit deze businesscase blijkt dat de exploitatie van de begraafplaatsen, inclusief crematorium een verbetering van het resultaat laat zien van circa € 118.000 per jaar. Daarmee zou de kostendekking van deze exploitatie kunnen oplopen naar 95% en op termijn wellicht naar 100%, zonder buitensporige tariefsverhogingen.

De bestaande crematieoven is inmiddels 8 jaar in gebruik. De afschrijftermijn van een dergelijke oven kan gesteld worden op 25 jaar, dus het voorstel is om deze oven over te nemen en in de resterende 17 jaar af te schrijven. De raad wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 418.000. Dit leidt tot kapitaallasten, welke binnen de nieuwe exploitatie gedekt kunnen worden.

Daarnaast wordt de bestaande voorraad en inventaris overgenomen om de werkzaamheden meteen naadloos over te kunnen nemen en wordt aan de huidige ondernemers een vergoeding betaald. Hiervoor wordt de raad gevraagd een incidenteel budget van € 432.000 op te nemen in de begroting 024.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zal 2,5 FTE aan formatie benodigd zijn. Deze formatie uitbreiding zal gedekt worden binnen de nieuwe exploitatie.

Om de activiteiten ook te kunnen factureren aan de begrafenisondernemers dient een addendum gemaakt te worden aan de tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Maassluis.

Vooralsnog zullen hier de tarieven gehanteerd worden, welke crematorium De Dijk ook hanteerde. De raad wordt gevraagd deze tarieven vast te stellen.

█ Tarieven: Tariefblad 2024

Juridische consequenties

Met de ondernemer wordt een vaststellingovereenkomst gesloten waarmee de tussen de gemeente en de ondernemer gesloten huurovereenkomst voortijdig wordt beëindigd en de ondernemer de locatie ontruimd tegen een afgesproken tijdstip. Onderdeel van de vaststellingsovereenkomst is de overname van de inventaris van de ondernemer, waaronder de op de locatie geplaatste verbrandingsoven en de daarbij behorende inventaris.

Hierdoor is het niet langer mogelijk voor de ondernemer om zijn bedrijfsactiviteiten te exploiteren op de locatie van de gemeente en is na afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst de exploitatie van de ondernemer op de locatie van de gemeente beëindigd en is de crematiedienstverlening door de gemeente voorgezet.

Organisatorische consequenties

De crematiedienstverlening wordt geïntegreerd met de exploitatie van de begraafplaatsen. De
verantwoordelijkheid valt onder de clustermanager van het Stadsbedrijf. Voor de overgang en inbedding van de crematiedienstverlening in de exploitatie van de begraafplaats wordt een plan van aanpak opgesteld dat naast bovenstaande punten ook de automatisering van de administratieve processen omvat.

Duurzaamheid

Het is op termijn – na het verstrijken economische of technische levensduur – mogelijk de gasgestookte crematieoven te vervangen door een elektrische oven i.c.m. zonnepanelen. Resomeren is voorlopig geen alternatief want het is nog niet toegestaan in Nederland. Ook natuurbegraven is geen optie in deze regio want de dichtstbijzijnde natuurbegraafplaats ligt op ongeveer 35 km afstand.

Communicatie en participatie

Zodra de overeenkomst is getekend zal er een communicatie opgestart worden naar de inwoners van Maassluis door middel van krant, website en social media. De website van de gemeente moet worden aangepast. De leveranciers/klanten zullen worden ingelicht per brief. Aansluitend worden de klanten persoonlijk worden benaderd.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!