MAASSLUIS | In de vergadering van dinsdag 5 november 2019 is de motie ‘Maassluis fleur- en kleurrijk’ unaniem aangenomen. De raad verzoekt B&W kostenneutraal bermen en braakliggende terreinen in te zaaien om de biodiversiteit te vergroten en de vlinders en bijen te ondersteunen in hun voedselvoorziening.

B&W stelt vast:

Op dit moment wordt verder onderzocht hoe de doelstellingen binnen de bestaande budgetten behaald kunnen worden. Gezien de voorwaarden uit het lopende contract met de aannemer is daar geen ruimte.

Op meerdere locaties worden groenstroken omgevormd tot ecologische waterbuffers, aanleg en onderhoud van deze buffers kunnen (deels)gefinancierd worden uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).

Bij het ecologisch maaibeheer komt maaisel vrij dat afgevoerd moet worden. De kosten voor dit specifieke element worden apart onderzocht. In het verleden kon de gemeente dit organische afval tegen geringe kosten storten. Op dit moment zijn de kosten hoog en is niet duidelijk of ze naar beneden kunnen.

Voor de acht proeflocaties zullen de extra kosten gering zijn.

Tegenover de stortkosten van het groenafval staat het minder frequent maaien van gazon en ruw gras.

De nestkasten worden betaald uit het budget voor plaagdier bestrijding.

Om aan de motie invulling te kunnen geven, zijn er opstart kosten (zaden en grondbewerking + zaaien). De kosten voor het omvormen van eerder genoemde 8 plekken (ca. 4.000m²) ‘gazon’ en ‘ruw gras’ zijn ca. €4.800,=.

Zoals reeds gemeld is, is binnen de bestaande budgetten geen ruimte om deze uitgaven te kunnen doen. Gezien het eenmalige karakter en de geringe hoogte van deze opstart kosten zullen wij, conform de bevoegdheden, kijken of er toch binnen de begroting dekking kan worden gevonden. Mocht het uiteindelijk leiden tot een overschrijding van de budgetten zal via de reguliere bestuursrapportage de raad geïnformeerd worden.

Onderstaande zijn de deelplannen die bij deze motie horen:

Maaibeleid 2020

 

‘gazon’ en ‘ruw gras’ worden`bloemenweide’

 

Op zoek naar braakliggend terrein

 

Maassluis Rainproof en biodiversiteit

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt