Dinsdagavond 23:00 – Na de eerste termijn voor het agendapunt “Koningshof’ voeren  de fracties overleg om hun definitieve standpunt te kunnen bepalen die in de tweede termijn wordt uitgedragen. Eerst de visie van het  Collega van B&W op de gang van zaken, daarna standpunten en  de motie


Burgemeester Karssen
Dit is een dag met een zware lading. Er zijn vanavond zware woorden gesproken. Dat was nodig maar we moeten wel samen verder. Het moment van diepzinnige discussie was allang gepasseerd. Er is een vertrouwen geschaad, wat menselijk gezien tot een drama. zijnd het gedwongen aftreden van wethouder Eitjes leidde. Dat is een keuze van de eigen partij die Huub zwaar is gevallen. Een kort chronologisch overzicht:

Op 11-11 lag er een aanvraag voor extra subsidie die voor 3 fracties tot indringende vragen leidde. Daarin werden bedragen genoemd, die voor het AD aanleiding vormden tot berichtgeving die ons noodzaakte tot een versneld  overleg met Huub. Op 25-11 is indringend overleg gehouden door wethouder van der Houwen met het Bestuur om de inzage in de financiële gang van zaken te verkrijgen. De vereiste informatie leidde tot de genoemde brief v h bestuur op 27-11-2014. Op 26-11 leidde het B&W overleg tot de conclusie dat de situatie zorgelijk is en dat wethouder Eitjes niet langer aanwezig mocht zijn bij het overleg over de Koningshof.

De notulen van 8-2013 toonden namelijk aan dat het besluit van het bestuur allang genomen was en dat was achteraf gezien pijnlijk voor het college. In de zomer van 2013 was er sprake van financiële  tekorten. In najaar 2013 signaleerde toenmalig wethouder vd Wees dat de ontwikkelingen zorgelijk waren, wat leidde tot overleg met de beide heren Eitjes. De voorzitter wilde per sé doorzetten ondanks de risico’s. Op 22-10-2013 is de situatie in het college besproken. De waarschuwing dat het een onwenselijke stap was, is herhaald maar het bestuur zette door. Herhaalde melding door wethouder aan bestuur, maar geen gewijzigde koers. Toenmalig is besloten nog geen melding te maken in de raad. Achteraf was het handiger geweest om het wel te doen.

Mijn persoonlijke mening: we moeten samen verder. Het college wil een derde onafhankelijk partij ernaar laten kijken. Hoe verhoudt zich dat tot de motie van D66, ze lijken in lijn met elkaar. Wij moeten in februari kunnen komen met resultaten. Het gaat om de Koningshof daarmee moeten we snel orde op zaken hebben.

Wethouder vdHouwen
Ik sta hier niet met een prettig gevoel. Ik heb een aantal antwoorden. Maassluis Belang vroeg waarom wij zo traag met de info naar buiten kwamen. De reden is dat het heel veel moeite kostte om de informatie los te krijgen. De VSP wil weten hoe het theater nu verder gaat. De nog zittende leden blijven ad interim. Het college neemt de verantwoordelijkheid om het nieuwe bestuur aan te trekken.


Hoe nu verder?

na een schorsing tot 23:30  voor een laatste fractieoverleg komt de gezamenlijk motie aan de orde

Fractievoorzitter Eijskoot (D66) dient de motie namens alle partijen in, die erop neerkomt dat de raad de regie neemt en er een extern onderzoeker wordt aangetrokken. De te beantwoorden vragen worden door dit presidium opgesteld. Streven moet zijn op vroeg in februari 2015 af te ronden. De aangepaste motietekst is nu in handen van de burgemeester.

Fractievoorzitter vdWees (VVD)
Wij staan achter deze waarheidsvinding door het college. Wij danken  alle fracties voor de eerlijke stellingname ondanks de felle accenten. wij steunen deze motie.

Fractievoorzitter Kuiper (PvdA)
Het debat moet worden gevoerd als integriteit en reputatie in het geding komen. We moeten werken aan de zelfreiniging. De sfeer is er niet naar, maar de fracties hebben een duidelijk stelling ingenomen. Over Huub Eitjes: “Er is nu een beeld dat hij niet integer handelde, maar laten we onthouden dat hij 4 jaar hard heeft gewerkt voor de stad.” Over de Koningshof: “We komen er nog op terug. Wij zien het als een belangrijke voorziening die wij moeten behouden. Wij willen via  transparante afspraken de toekomst van het theater borgen”.

Fractievoorzitter Bronsveld (CDA)
De grenzen zijn overschreden. Alle partijen duiden hetzelfde behalve de VVD. We gaan de inzet van Eitjes missen. Wij moeten nu werken aan herstel van vertrouwen van de stad.

Fractievoorzitter vdMarel (VSP)
Het is goed dat er een onafhankelijk onderzoek komt dat naar de feiten gaat kijken. Spijtig dat het zover moest komen. We moeten een helder kompas zijn qua integriteit. Nu eerst de wonden likken dan over naar orde van de dag.

plv. Fractievoorzitter Solleveld (MB)
Dank aan de burgemeester voor de helderheid. Mooi dat er een raadsbrede motie wordt aangenomen. We nemen afscheid van een goede wethouder. Hoe gaan we de imagoschade aan raad, politiek en stad wegwerken?

Fractievoorzitter Eijskoot (D66)
Dank aan burgemeester voor heldere, doortastende aanpak. De schade is evident. Er is een persoonlijk drama, maar ook een voor de raad. Hoe krijgen we Maassluis weer positief op de kaart: samen aan de slag.

Fractievoorzitter Dolstra (CU)
Wij blijven met de vraag zitten hoe er zo in de fout kon worden gegaan, terwijl de heer Eitjes toch een bekwame wethouder was. De statuten van de stichting moeten worden gewijzigd: verantwoording aan het college. Behoed elkaar in de politiek voor fouten. Informeer elkaar. Wij wensen de heer Eitjes en de fractie van de VVD veel sterkte. De Koningshof moet blijven.

Burgemeester Karssen
Knap van iedereen om tot een gezamenlijke motie te komen met de bereidheid tot samenwerking. Dit is de start van de zelfreiniging van de raad. Nog even terugkomen op de uitspraak van de VVD: het is niet slechts onhandig maar echt fout geweest. Het college is blij dat u de motie steunt. Het onderzoek gaat ons een spiegel voorhouden wat betreft integriteit. Er zijn ook vragen over mijzelf te stellen
De heer vdWees hecht eraan duidelijk te maken dat VVD niet van mening met de andere fracties verschilt

Slot
De Motie wordt aangenomen met de kanttekening dat de formulering in onderling overleg helderder wordt vastgelegd. Daarmee is de motie unaniem aangenomen.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt