MAASSLUIS | De gemeente heeft een wettelijke taak om toe te zien op een goede ruimtelijke ordening (artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening). De gemeente moet erop toezien dat ruimtelijke ontwikkelingen – en de besluiten die ten behoeve van deze ontwikkelingen worden genomen – aanvaardbare effecten hebben op het woon- en leefklimaat.

Een aspect dat daarin moet worden meegewogen is parkeren. Als gevolg van een wijziging van de Woningwet in 2014 moeten stedenbouwkundige voorschriften, waaronder de parkeernorm, voortaan in het bestemmingsplan zelf worden geregeld en niet meer in de bouwverordening waar de oude nota van Maassluis nog naar verwijst.

CROW = Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

De huidige nota parkeernormen gaat uit van een vaste parkeernorm binnen de door de CROW geadviseerde bandbreedte. Afwijken van deze norm is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Dit afwijken moet sterk gemotiveerd worden (motiveringsbeginsel). In de nieuwe nota willen we zoveel mogelijk voorkomen dat van deze bevoegdheid gebruik moet worden gemaakt.

► Een commissie van de gemeenteraad bespreekt de startnotitie van wethouder Voskamp op dinsdag 16 november.

Voorliggende vragen zijn:

Voorblad Raadsinformatiebrief Startnotitie

In de Herziening omgevingsbeleid 2021 heeft de Provincie als voornemen eisen te stellen aan het parkeren bij sociale huur en rond stations. Zo ook rond de metrostations in Maassluis. De norm die de gemeente Maassluis – 04 augustus 2021 – Startnotitie nota parkeren
De Provincie hanteert is max. 0,7 pp per woning. Hiervan kan worden afgeweken als de gemeente op de lokale situatie afgestemde regels of beleid voor parkeren heeft vastgesteld.

het doel van deze parkeernota is, bij nieuw- of verbouwplannen, of functiewijzigingen, de juiste hoeveelheid parkeer- en stallingsruimte voor auto’s en fietsen te realiseren. Waarbij de leefbaarheid in – en de bereikbaarheid van de wijk wordt gegarandeerd zodat er een gezonde balans ontstaat tussen parkeren en kwaliteit van wonen.

Vragen die voorliggen zijn:

  1. Is verlagen van de parkeernorm een optie of houden we vast aan de huidige parkeernormen met daarbij beperkte mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren/op peil te houden,
  2. Verlagen we de parkeernorm in Maasluis voor nieuwbouwprojecten zodat we kwaliteit kunnen bieden aan de buitenruimte
  3.  Verlagen we de parkeernorm in Maassluis voor nieuwbouwprojecten zodat meer woningen kunnen worden gebouwd,
  4. Verlagen wij de parkeernorm in Maassluis voor nieuwbouwprojecten met specifieke doelgroepen? Bijvoorbeeld voor senioren of kleine woningen. En welke voorwaarden stellen wij hieraan. Bijvoorbeeld extra voorzieningen voor scootmobiels,
  5. Verlagen wij de parkeernorm om duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren. Bijvoorbeeld door deelmobiliteit of voorzieningen voor elektrische fietsen als voorwaarden te stellen,
  6. Wanneer passen we e.v.t. een afslag van de parkeernorm toe? Bijvoorbeeld bij bouwen in de directe omgeving van een station of bij de introductie van deelmobiliteit,
  7. Gaan we bij appartementen vastleggen dat parkeren moet worden opgelost binnen het bouwblok? Denk hierbij aan gebouw parkeren. Dit is veelal een duurdere oplossing maar komt ten goede aan de buitenruimte,
  8. Bbouwen we minder woningen dan vermeld in de woonvisie?
  9. Verplichten we parkeren op eigen terrein als er parkeerplaatsen zijn aangelegd die ook meetellen in de parkeerbalans, en gaan we hierop handhaven?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

Geen Reactie

Geef hier uw reactie ► Voornaam+ Achternaam