Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad telt vier thema’s: ‘Eenzaamheid’, ‘Overgewicht’, ‘Psychische gezondheid’ en ‘Overmatig gebruik genotsmiddelen

MAASSLUIS | De gemeente zet haar gelden van het landelijk stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) vanaf komend najaar in voor de thema’s ‘Eenzaamheid’ en 3 andere thema’s. De gemeente doet een beroep op haar maatschappelijke partners in de stad om mee te helpen deze thema’s aan te pakken.

Onderzoek VWS
Mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau leven gemiddeld 7 jaar korter dan mensen met een hoog inkomen en een hoog opleidingsniveau. Bovendien ervaren zij hun gezondheid 19 jaar eerder als ‘minder goed’. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Gezondheidsverschillen verkleinen
Om deze gezondheidsverschillen te verkleinen heeft VWS het Gezond In de Stad (GIDS)-programma in het leven geroepen. De gemeente Maassluis krijgt hiervoor sinds 2014 geld. Het college van B en W heeft op 10 juli 2018 de notitie GIDS-gelden 2018-2021 ‘Samen langer, gezonder leven’ vastgesteld. Hierin wordt de basis gelegd voor het besteden van deze gelden in de komende jaren.

Week van de Ontmoeting
De afgelopen jaren is ingezet op de preventie van eenzaamheid en depressie. Ook is de Week van de Ontmoeting georganiseerd vanuit de GIDS-gelden.

Thema’s 2018-2021
Afgaande op recente onderzoekscijfers van de GGD, het kenniscentrum MVS en de Stimulansz Minimascan gaat Maassluis de GIDS-gelden vanaf najaar 2018 inzetten -naast 3 andere thema’s – voor het thema:

THEMA

Overgewicht  bij ouderen.

Maatschappelijke partners
Bij de besteding van de GIDS-gelden doet de gemeente Maassluis een beroep op de expertise van haar maatschappelijke partners in de stad. Voor het aanpakken van de genoemde thema’s is het mogelijk subsidie aan te vragen vanuit de GIDS-gelden.

Criteria voor subsidie

In de notitie zijn criteria opgenomen waarop subsidieaanvragen worden getoetst:

 • Het initiatief is gebaseerd op een grondige analyse van de feiten
 • Het initiatief is gericht op preventie en sluit aan bij de behoeften van bewoners.
 • Het initiatief heeft een helder, SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) doel en duurzaam resultaat.
 • Het initiatief wordt uitgevoerd door minimaal twee formele maatschappelijke organisaties, met ervaring met de genoemde thema’s (één hoofdaanvrager). Samenwerking met informele organisaties wordt op prijs gesteld.
 • Het initiatief sluit aan bij minimaal twee van de vier GIDS-thema’s en richt zich op de prioriteitsgroepen.
 • Het maximaal toe te kennen bedrag per aanvraag is 20.000 euro per jaar. Een meerjarige subsidie kan voor maximaal 3 jaar (2019-2021) aangevraagd worden. Het maximale bedrag voor een meerjarige aanvraag is dan 60.000 euro.
 • De deadline voor het indienen van een aanvraag voor is: 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie aangevraagd wordt. Dus voor aanvragen voor 2019 is de deadline 15 oktober 2018 et cetera.
 • Het initiatief kent een wijkgerichte aanpak en richt zich op Maassluizers uit lagere sociaaleconomische milieus.
 • In de aanvraag is een monitoringsplan beschreven waarin ieder geval duidelijk wordt verwoord welke effecten worden nagestreefd, hoe deze worden gemeten en in welke vorm en stadia daarover wordt teruggekoppeld.
 • Het initiatief is bij voorkeur aanvullend op inzet van andere partijen.
 • Co-financiering is een pré.

Subsidie aanvragen
Aanvragen kunnen worden ingediend via het Subsidieloket.

digitaal-loket

Gebruik hiervoor de button ‘Mijn dossier’. Om toegang tot uw dossier te krijgen heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft u deze niet dan kunt u de inloggegevens aanvragen op dezelfde pagina.

Kijk voor meer informatie op de webpagina GIDS Samen langer en gezonder leven.

GIDS Samen gezond

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt