door Duurzame Maassluizers

MAASSLUIS | In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad Maassluis, maart 2022, heeft de initiatiefgroep Duurzame Maassluizers deelnemende partijen gevraagd zich over een aantal aspecten van duurzaamheid te profileren met praktisch en herkenbare punten. Bijna alle partijen hebben daarop uitvoerig gereageerd. Dat is mooi. Het geeft aan dat het onderwerp belangrijk gevonden wordt.

In 4 artikelen komen deze thema’s aanbod: Groen – Energie – Mobiliteit – Afval

We vermelden onderstaand integraal de reacties (in volgorde van ontvangst) zonder commentaar onzerzijds. De partijen verwijzen ook naar hun verkiezingsprogramma voor meer informatie. Het overzicht helpt u wellicht om te bepalen wat u aanspreekt.

De vraag mbt thena groen

Welke gebieden in Maassluis verdienen meer aandacht m.b.t. biodiversiteit en aantrekkelijkheid?


PvdA –CDA-Maassluis Belang
Géén reactie


Leefbaar Maessluys

Leefbaar Maessluys wil op verschillende manieren meer aandacht voor biodiversiteit en groen. Enerzijds willen we het door het zittende college ingestelde maaibeleid voorzetten, zodat we de bio-diverse bermen kunnen handhaven. Uiteraard blijft verkeersveiligheid hierbij topprioriteit. Anderzijds willen we inzetten op het planten van meer inheemse bomen die het beste gedijen in hun natuurlijk omgeving en daardoor goed bijdragen aan de biodiversiteit.

De zuidelijke Aalkeetpolder willen we gaan herstructureren tot stadspark, waarbij een zo groot mogelijk oppervlak dient te bestaan uit bos met inheemse vegetatie. Zo’n tien- tot twintigduizend vierkante meter moet worden ingedeeld tot een heideveld met inheemse struiken en bloemen. Dat is goed voor de insectenpopulatie die het de laatste jaren aantoonbaar steeds moeilijker krijgt.


VVD

Het meest in het oog springend is het verduurzamen van de bermen waar afgelopen jaren mee is begonnen. Het project moet wel op een aantal punten beter. Met name bij sommige kruispunten ontstond een onveilige situatie, die gebieden zouden op een andere manier ingevuld moeten worden. Verder denken we dat dergelijke gebieden ook op andere plekken dan alleen langs de berm moeten kunnen.

Een plek voor een Tiny Forest of Voedselbos zou in overweging kunnen worden genomen als daar een burger- of ander particulier initiatief voor is. Langs de Waterweg zou lage groene beplanting kunnen komen, om zo de verdwenen bomen te compenseren. Voorwaarde is wel dat het lage begroeiing betreft.

Als de mogelijkheden zich voordoen vinden we dat de ‘groene linten’ die door Maassluis lopen verder uitgebreid kunnen worden, bijvoorbeeld in samenhang met nieuw te ontwikkelen gebieden binnen Maassluis. Door minder verstening zullen we minder last van wateroverlast of hittestress hebben en zo een prettiger stad om in te wonen. Verder willen we kijken waar parkeerplaatsen klimaat-adaptief (vergroenen, met betere afwatering) gemaakt kunnen worden.


GroenLinks

In Maassluis zijn er de afgelopen jaren honderden bomen gekapt, die niet vervangen zijn. GroenLinks strijdt voor een leefbaardere omgeving, met veel meer groen dan er nu is. Dit willen we onder andere voor elkaar krijgen door: Het aanstellen van een stadsecoloog, die vanuit de bewoners input krijgt over het vergroenen van de omgeving, zodat bewoners zelf voorstellen kunnen doen voor het vergroenen van bepaalde gebieden. Vanuit de bewoners, richting de omgeving zelf, om zo de burgerparticipatie te bevorderen en een echt groene omgeving te creëren. Daarnaast strijden we voor een voedselbos, pluktuin, een vlinderweide en een bloesembomenlaan

We hebben in ons verkiezingsprogramma dus niet specifiek plekken opgenomen die wat ons betreft verduurzaamd dienen te worden op het gebied van groen. Dit omdat wij geloven dat bij iedere stadsverandering en aanpassing er standaard aandacht moet zijn voor groen. We hebben de afgelopen jaren dan ook gepleit voor meer groen bij alle nieuwe projecten (onder andere de Vlietlocatie) en zullen dat de komende tijd blijven doen.

Daarnaast verwachten we veel van de input van de bewoners zelf met plannen om hun eigen wijk te verduurzamen en zullen daarin als partij actief ondersteunen richting de gemeente.


Forum voor Maassluis

Biodiversiteit is in heel Maassluis van groot belang voor de volledige natuur vogels en insecten. Zorg dat er bij de bewoners niet alleen tegels in de tuinen liggen maar bloemen en planten.

Nu Maassluis is afgestapt van flats naar eengezinswoningen moeten Maassluizers bewust gemaakt worden dat dit belangrijk is om droge voeten te houden, maar ook moet de gemeente meer aan diversiteit doen. Alle inkomende/uitgaande wegen zoals  Laan 1940-1945 moeten van zaaiwerk worden voorzien een wildgroei aan bloemen.


Christen Unie

Wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan: Natuur is goed voor de mens! Wat ons betreft wordt er gewerkt aan meer biodiversiteit en aantrekkelijkheid.

De grootste relatieve oppervlakte voor natuur zijn de tuinen. Geef meer voorlichting, stimuleer als overheid om de tuinen meer bio divers te maken. Denk aan mooie hagen, het liefste vlechthagen. En laat zien wat dit oplevert door een groot aantal hagen in parken en langs de Waterweg te zetten.

Dus maak enthousiast en laat zien dat het ook niet heel veel tijd aan onderhoud geeft maar wel ontzettend belangrijk is.

Hier kan ook het element van klimaatadaptatie meegenomen worden, tuinen en parken als cool-islands, die hittestress tegengaan, plekken die zorgen dat de waterhuishuishouding op orde blijft.


VSP Maassluis

Veel groen in de stad levert een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid en het woongenot van de inwoners. De bomenbalans moet op orde zijn. Bomen in nieuwe wijken moeten het totaal vergroten en kunnen niet dienen als compensatie voor weggehaalde bomen.


D66

Wat D66 betreft moet het groen in en binnen Maassluis meer aandacht krijgen. Wij willen onder andere de biodiversiteit en aantrekkelijkheid verbeteren.

Maassluis is behoorlijk volgebouwd, en als er gebouwd wordt zal dat binnenstedelijk moeten gebeuren met zo min mogelijk aantasting van de groene plekken in Maassluis.

D66 vindt dat het groen buiten Maassluis niet mag worden aangetast en hier mag niet gebouwd worden. Blijf af van het groene Midden Delfland gebied en hetzelfde geldt voor de Oranjepolder.

De gemeente Maasluis zal het groen in de gemeente zelf een kwaliteitsimpuls moeten geven en duurzamer moeten maken.

De aanleg van groene daken, groene parkeerplaatsen en groene gevels moet gestimuleerd worden.

Vergroenen daar waar het kan (tegels er uit, planten er in) en meer variatie in het groen(onderhoud). Niet alleen bomenweides, maar ook aantrekkelijke bloeiende struiken in het plantsoen, fruitbomen, kruidenrijke grasvegetaties.

D66 wil Maasluis aantrekkelijker en gezonder maken door van het Lepelaarsplantsoen een stadspark te maken en een stadsparkje in de historische binnenstad aan te leggen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek