MAASSLUIS | Eerder heeft de gemeenteraad het richtinggevend kader Sluispolder-West en Vlietlocatie vastgesteld. Op het terrein van de voormalige RK kerk (Petrus Kockstraat) zijn in het richtinggevend kader 38 woningen ingetekend.

In 2015 zijn er aanvullende afspraken (o.a. financiële afspraken bij het niet bebouwen van het RK kerkterrein) gemaakt die zijn vastgelegd in een ondertekende document “Uitgangspunten voormalige RK- kerklocatie”.

In het kader van het gestelde in het Coalitieakkoord, de prestatieafspraken, de volkshuisvestelijke opgave en de ontwikkeling op de Vlietlocatie hebben wij de heronderhandeling over een kwalitatieve inrichting van het RK kerkterrein met Maasdelta gestart. De heronderhandelingen op document versie 1 hebben nieuwe afspraken tot gevolg, welke zijn vastgelegd in document versie 2.

Afspraken
Belangrijkste wijzigingen van de prestatieafspraken t.o.v. de eerste versie zijn dat de gemeente het voormalig “Rk-kerkterrein” kwalitatief wil inrichten als parkeer- en evenemententerrein, Maasdelta wil graag de Schuurhof in zijn geheel behouden. Daarnaast wordt in de prestatieafspraken ook gesproken over ca. 12 woningen door Maasdelta op de “Schoollocatie Mgr. Bekkerslaan”.

In het nieuwe afsprakenkader zijn de gewenste wijzigingen vertaald naar (financiële) afspraken waarbij compensatie aan Maasdelta voor het niet bebouwen van het RK-Kerkterrein vastgelegd is. De gemeente heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt waarbij Maasdelta deels gecompenseerd wordt op de “Schoollocatie Mgr. Bekkerslaan” en deels op de het voorzieningenveld bij de herontwikkeling van Burgemeesterswijk Fase 3B. E.e.a. in lijn met de nieuwe prestatieafspraken.

© 2020 Jelle Ravestein

Financiële consequenties
Deze tweede versie heeft tot gevolg dat Maassluis, op basis van de afspraken uit de eerste, voor zeker C 1,8 miljoen moet compenseren aan Maasdelta. Met Maasdelta is overeengekomen dat dit op een alternatieve wijze wordt gecompenseerd.

De Gemeente levert ter compensatie om-niet bouw- en woonrijpe gronden voor 29 eengezinswoningen aan Maasdelta waarvan 12 op de voormalige schoollocatie aan de Mgr. Bekkerslaan en 17 woningen in het voorzieningenveld van de Burgemeesterswijk.

Op de RK locatie blijft het Schuurhoftheater inclusief de daarin gevestigde sociale huurwoningen behouden. Op de gronden in de binnenstad in eigendom van de gemeente rust geen boekwaarde. Met het MPG 2013 zijn de gronden van de voormalige RK-locatie en, vrij recentelijk, het voormalige schoolgebouw aan de Mgr. Bekkerslaan afgeschreven. Op het voorzieningenveld zijn er nog wel
boekwaarden aanwezig.

Voor de RK-locatie wordt nog een plan uitgewerkt waarbij rekening wordt gehouden met parkeerplaatsen en een evenemententerrein. De hoogte van de benodigde investering wordt, op basis van normbedragen, geraamd op circa C 360.000. Mogelijk dekking kan deels worden
gevonden in de voorziening Parkeerfonds. Wanneer deze plannen concreet zijn uitgewerkt, zullen wij de raad hierover informeren en eventueel voorstellen doen.

► De kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de voormalige schoollocatie aan de Mgr. Bekkerslaan zijn al geraamd in de begroting.
► Voor de 17 woningen in het voorzieningenveld van de Burgemeesterswijk wordt een grondexploitatie geopend.

Het voorlopige voorzienbaar tekort hiervan is indicatief C 1,8 miljoen. Hierin zijn onder andere de kosten voor woon- en bouwrijp, sloopkosten en bestaande boekwaarden op die locatie opgenomen. De intentie is om in december dit voorstel voor te leggen aan de raad.

Daarvoor zal op 23 november een thema-avond worden georganiseerd, een week later wordt het voorstel behandeld in de commissie.
Voor de begroting 2021 zal er bij instemming van de grondexploitatie een voorzienbaar tekort moeten worden ingesteld ten laste van het resultaat. Er zal worden bezien of de reserve grondbedrijf hiervoor deels dekking biedt.

Voor de meerjarenbegroting zal waarschijnlijk alleen de inrichting van de voormalige RK-locatie structureel effect hebben door de kapitaalasten (een investering van C 360.000 geeft circa C 20.000 kapitaallasten over een periode van 25 jaar).

De afspraken met Maasdelta lijken vooralsnog geen nadelig effect te hebben op de woningbouwprognose en de hieraan gekoppelde opbrengsten in het gemeentefonds en ozb.
De afspraken met Maasdelta lijken vooralsnog geen nadelig effect te hebben op de woningbouwprognose en de hieraan gekoppelde opbrengsten in het gemeentefonds en ozb opbrengsten in de begroting.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt