door B&W

MAASSLUIS | Op 25-10-2021 heeft de fractie van Maassluis Belang op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de tijdelijke opvang vluchtelingen. Per brief beantwoorden B&W deze vragen in de gestelde volgorde.

Wij zijn ons ervan bewust dat beantwoording van de door u gestelde Artikel 51 vragen ’Tijdelijke opvang Vluchtelingen’ de officiële beantwoordingtermijn heeft overschreden. Hier is tijdens het raadsdebat 16- 12-2021 bij stilgestaan.

De beantwoordingsfase van uw vragen verliep gelijktijdig met de verkenningsfase naar tijdelijke noodopvang in Maassluis. Deze verkenningsfase bracht diverse onzekerheden met zich mee, dat dit het beantwoordingsproces heek vertraagd. We beogen dergelijke vertragingen normaliter uiteraard te voorkomen, maar de bij dit proces gevraagde zorgvuldigheid was daarbij leidend.

Beantwoording van de vragen:

1 Wanneer hebt u het verzoek van de commissaris onder ogen gekregen?

De brief gezonden door de Commissaris van de Koning, die als bijlage is toegevoegd aan uw besluit van donderdag 16 december, hebben we op 9 september 2021 ontvangen.

2 Hebt u contact opgenomen met het COA om informatie te krijgen over de vluchtelingen die ten grondslag liggen aan het verzoek van de commissaris?

Op basis van de diverse gelijkluidende oproepen, ook van de staatssecretaris Broekers-Knol en de ambtelijke vertegenwoordigers van haar departement tijdens de regionale regietafel asielzoekers, is in gezamenlijkheid met enkele regiogemeenten contact gezocht met het COA om informatie in te winnen.

Daarnaast is regionaal een brede verkenning opgestart naar mogelijkheden en gevolgen van tijdelijke lokale noodopvang van vluchtelingen op schepen. Ook wij hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en dit heeft geresulteerd in het raadsvoorstel waar u op 16 december mee heeft ingestemd.

3 Hebt u de politieke partijen in deze raad op de hoogte gebracht van dit verzoek, zo ja, wat is hun reactie. Zo nee, waarom niet?

De brief met het verzoek van de Commissaris van de Koning was gericht aan de burgemeester. Deze brief werd direct op dezelfde dag gevolgd door een brief met een verzoek van gelijke strekking, ingezonden door vluchtelingenwerk gericht aan de gemeenteraad (zaak 226516).

Ook omdat het verzoek in beide brieven van algemene aard en gelijkluidend zijn gericht aan alle gemeenten en breed in de media bekend waren is deze niet apart naar de raad gestuurd. Het schriftelijke verzoek vanuit Vluchtelingenwerk is door de raad op 10 september voor kennisgeving aangenomen.

4 Is het u bekend dat de kosten die dit verzoekt met zich meebrengt volledig voor rekening zijn van het COA?

Ja, alle kosten die aan de noodvang voor vluchtelingen verbonden zijn, met uitzondering van de ambtelijke inzet, zijn volledig voor rekening zijn voor het COA. De kosten voor de benodigde ambtelijke inzet om de noodopvang mogelijk te maken, voor rekening van de gemeente zelf.

5 Op basis van welke overwegingen bent u uiteindelijk tot de conclusie gekomen om te handelen zoals u hebt gedaan?

We nemen de crisis in de opvang zeer serieus en willen als Maassluis hierin bijdragen. Daarom hebben we samen met onze regiogemeenten contact gezocht met het COA om informatie in te winnen en een brede verkenning opgestart naar mogelijkheden en gevolgen van tijdelijke lokale noodopvang. De urgentie van de opvang in de opvang noodzaakt ons om snel te handelen, maar de mogelijke maatschappelijke impact van een dergelijk project vroeg daarbij ook om zorgvuldigheid richting bedrijven, inwoners en andere betrokkenen.

Daarom hebben we u op dinsdag 26 oktober eerst geïnformeerd dat we de mogelijkheden onderzochten, voordat we de plannen verder hebben uitgewerkt. Toen onze plannen concreet zijn geworden hebben we de fractievoorzitters vertrouwelijk geïnformeerd, daarna persoonlijk direct aanliggende bedrijven geïnformeerd en alle omwonenden een per brief geïnformeerd en uitgenodigd voor de informatieavond voordat het raadsvoorstel aan u allen is gestuurd en daarna de pers is geïnformeerd.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    25 december 2021 at 10:18

    “Bertus hard in bol!”