MAASSLUIS | Op 18-01-2022 heeft de CDA-fractie van op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het overleg vervanging Olympiahal. Met deze brief beantwoordt B&W de vragen in de door u gestelde volgorde.

1. Hoeveel tijd is er nodig om tot een realisatie te komen van een nieuwe Olympiahal en hoe relateert zich dat tot de planning uit het investeringsplan?

Er zijn middelen opgenomen voor 2023 en 2024. De bouw tijd van een sporthal vergt ca. 1 tot 1,5 jaar. Daaraan voorafgaand is er de directe voorbereiding (ontwerp en aanbesteding) én een keuze voor een locatie. Deze is afhankelijk van een locatie-studie en ruimtelijke of stedenbouwkundige verkenning. De fase van verkenning tot en met ontwerp en aanbesteding vraagt, afhankelijk van een aantal factoren die een rol spelen (bv. natuur, infrastructuur), in totaal zo’n twee jaar.

Daarmee is een start van de realisatie in 2024 haalbaar, mits we op korte termijn inzichtelijk hebben wat de uitgangspunten zijn voor een nieuwbouw. In het algemeen kan worden opgemerkt dat voor de uitwerking van het project diverse processen moeten worden doorlopen. Afhankelijk van de keuzes die vooraf gemaakt worden zullen deze processen meer of minder complex zijn.

Om snel te kunnen starten is het van belang om nu een duidelijke bestuursopdracht te formuleren.
Daarin moet richting worden gegeven aan de volgende vragen:
1. Inpassing op de huidige (gebied)
2. De combinatie met woningbouw
3. De mogelijkheid en/of wenselijkheid van combinatie met de vragen van Excelsior Maassluis
4. Op welke wijze het participatieproces zal plaatsvinden.

Indien het locatie-onderzoek en het programma van eisen voor de ontwerpopgave in 2022 afgerond wordt, zal tegelijkertijd in 2022 het ontwerpproces en de planologische voorbereiding plaats kunnen vinden. Een start van de bouw zal zo spoedig mogelijk daarna plaatsvinden.

2. Wat is de huidige stand van zaken van de voorbereidingen voor de realisatie van de Olympiahal?

In de begroting en het investeringsprogramma is de financiële ruimte opgenomen voor de bouwkosten van de hal. Bij het te actualiseren Investering Programma zullen we nog kritisch kijken naar dit budget en inzicht bieden in de personele consequenties om voldoende uitvoeringskracht in de organisatie geborgd te hebben om deze projecten ook tijdig uitgevoerd te krijgen.

Dit vergt een duidelijke opdracht voor dit project: “Vooronderzoek Locatiestudie en randvoorwaarden”. De kosten voor dit onderzoek zullen ten laste van een voorbereidingskrediet van €100.000,– gebracht dienen te worden. Dit onderzoek en deze kosten zijn met name nodig voor procesbegeleiding en externe onderzoeken en zijn niet voorzien in het reeds in de begroting opgenomen (bouw-)budget voor de sporthal. Naast deze (externe) kosten zal ook de inzet vanuit de ambtelijke organisatie nodig zijn.

3. Welke ontwikkelingen zijn als gevolg van de motie uit 2020 inmiddels in gang gezet?

Bij de beantwoording gaan wij ervan uit dat u de motie versnelling vernieuwing binnensportaccommodaties bedoelt. Deze luidt:
• Het projectteam versnelling woningbouw nadrukkelijk te betrekken bij de opgave rond vernieuwing binnensportlocaties;
• Een visie te ontwikkelen om de plannen van de gymzaal aan de Haydnlaan en de Olympiahal te realiseren, waarbij woningbouw al dan niet gedeeltelijk een positieve bijdrage kan leveren in de financiering;
• Andere mogelijke (co)financieringsbronnen hierbij te onderzoeken;
• De raad te informeren voor 1 maart 2021

Nu een jaar geleden is het projectteam versnelling woningbouw betrokken bij de vernieuwing binnensportaccommodaties. Op ambtelijk niveau is een concept van een ruimtelijke visie gereed voor stationsgebied west waarin een sportzaal gecombineerd met woningbouw is opgenomen. De opgave is integraal opgepakt waardoor deze sportzaal de gymzalen van de Haydnlaan en de Parkietstraat combineert. De locaties Haydnlaan en Parkietstraat zouden dan voor woningbouw kunnen worden ontwikkeld.

Rond de Olympiahal zijn door Excelsior Maasssluis plannen gepresenteerd om deze te vervangen in combinatie met het vernieuwen van het sportcomplex en woningbouw. Zoals onder antwoord 1 gesteld, moeten wij hiervoor nog de uitgangspunten van de herontwikkeling vaststellen.

Een plan-economisch bureau krijgt op korte termijn de opdracht om voor deze beide ontwikkelingen financiële scenario’s op te stellen waaruit zal blijken of woningbouw al dan niet gedeeltelijk een bijdrage kan leveren in de financiering.

4. Excelsior Maassluis is met hun accommodatie gelegen naast de huidige hal en een samenwerking zou tot de mogelijkheden kunnen behoren, welke mogelijkheden ziet het college?

Er is een gesprek geweest met Excelsior Maassluis, zij hebben een ontwerp laten zien en hier heeft een gesprek over plaatsgevonden. Eerder hebben ook gesprekken met de vereniging plaatsgevonden om opties te bespreken. Een en ander heeft nog niet geleid tot een helder standpunt van de mogelijkheden en de onderlinge samenwerking.

Wel zien wij mogelijkheden om in een gelijktijdige bouw te komen tot een dubbel grondgebruik. Het gelijktijdig gebruiken van de kleedkamers zal niet leiden tot beperking van het bouwprogramma voor de kleedkamers. Dit komt door het gelijktijdig gebruik van de voetbal accommodatie en de sporthal. Of er mogelijkheden zijn om de kantinevoorziening te combineren vraagt nader onderzoek en afstemming. Wij hebben nu te maken met een clubkantine die gerund wordt door de vereniging en een sportkantine die wordt verhuurd aan een ondernemer. Wellicht zijn er nog andere mogelijkheden tot samenwerking. Deze kunnen samen met de vereniging verder worden verkend. Een en ander maakt onderdeel uit van de uit te voeren onderzoeken.

5. Het huidige clubgebouw en ondersteunende gebouwen (kleedkamers) van Excelsior Maassluis zijn oud en de club wil graag investeren en heeft aan ons aangegeven te willen samenwerken met de gemeente. In ons gesprek met Excelsior Maassluis begrepen we dat zij globale opties met de gemeente heeft gedeeld, maar dat daar tot op heden geen gevolg aan is gegeven, waarom niet?

Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 4.

6. Is er naast Excelsior Maassluis ook al contact met andere belanghebbenden?

Naast de Olympiahal is Mahorokan Sports Centre gevestigd en in de sporthal zit een sportkantine. Met vertegenwoordigers van beide organisaties is informatief over de nieuwbouw van de sporthal gesproken.

7. In hoeverre wil het college samen met de belanghebbenden zoeken naar een optimale inpassing voor alle partijen en te streven naar een realisatie die past bij de planning van het  investeringsplan?

Het college zal binnen de financiële kaders streven naar een optimale inpassingen rekening houdend met de belanghebbenden. De overige kaders zullen nader moeten worden vastgesteld en zijn afhankelijk van de deelopdrachten die bij de nieuwbouw van de sporthal worden betrokken.

 

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek