MAASSLUIS | Wij signaleerden gisteren de onrust bij de (sport)verenigingen in Maassluis-West over het plan ‘Malipaard-Gudde’.  Vandaag reageert Forum voor Maassluis met onderstaand schrijven.

In het kader van volledige openheid van bestuur welke wij als Forum voor Maassluis voorstaan willen wij nu wel graag reageren op het artikel “Sportverenigingen in onrust door plan ‘Malipaard Gudde’ , zeker nadat  vandaag ook nog een groot stuk over dit onderwerp in het AD verscheen.

Op 19 juni heeft Forum voor Maassluis in de gemeenteraadsvergadering tijdens de behandeling van het “Raadsvoorstel tot instemmen conceptbegroting DCMR 2019 en kennisnemen van jaarrekening” een aantal vragen gesteld betrekking hebbend op een aantal onderzoeken en de resultaten hiervan die in de jaarrekening waren opgenomen.

Eén van de vragen had betrekking op het tevredenheidsonderzoek onder de sportverenigingen over hun accommodaties. De tevredenheid hierover verbaasde ons. Immers, luisterend naar de burgers van Maassluis, kwam ons ter ore dat er binnen wat horeca-etablissementen nogal wat uitspraken werden gedaan door bekende Maassluizers die juist het tegendeel beweerden.

Wethouder weet van niets

Onze vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders stelden: “Bent u bekend met de plannen voor een nieuwe Omni-vereniging op de plaats waar o.a. MSV’71 en de Gophers nu haar velden hebben. Is er een presentatie van deze plannen geweest bij gemeenteambtenaren en/of het College van B&W. Kunt U de gemeenteraad daar verder over inlichten.”

Het antwoord namens het College van wethouder van Sport & Recreatie Gerard van der Wees luidde “er is geen aanvraag voor zo’n soort plan ingediend bij de Gemeente”

Natuurlijk waren wij niet tevreden over dit, naar ons idee, ontwijkende antwoord en in tweede termijn hebben wij nogmaals de vraag gesteld “College, wij hebben niet gevraagd of er een aanvraag is ingediend maar of het College van B&W op de hoogte is van ontwikkelingen rondom een Omni-vereniging in Maassluis-West

Het antwoord van de wethouder luidde daarop “ik kan geen uitspraken doen over dingen waarvan ik niets weet” en we gingen op verzoek van de voorzitter over tot de orde van de dag.

Groot was dan ook onze verbazing dat zowel de WOS als het AD dit punt hadden opgepakt en er op 22 juni grote stukken in het AD en op de website van de WOS – na o.a. een interview met de heer Malipaard – verschenen waarin het hele verhaal, zoals burgers en leden van o.a. MSV’71 aan ons hadden gemeld, werd geopenbaard.

Het College van B&W kon toen niet anders dan alle partijen dezelfde avond een memo sturen dat “Burgelijke Initiatieven” door hen ten zeerste worden aangemoedigd.

Onjuiste stelling in de reactie van de verenigingen

Wij hebben ook kennisgenomen van het artikel “MSV zegt nee tegen plan Malipaard” van 6 juli op de nieuwssite Maassluis.Nu.

En nu ook het artikel “Sportverenigingen in onrust door plan ‘Malipaard Gudde’ op Maassluis.nu en in het Algemeen Dagblad van vanmorgen,.

Wij maken echter bezwaar tegen deze zinssnede van dhr. Hoogenraad in zijn aan de raad gezonden stuk ter attentie van de gemeenteraad:

“Inmiddels hebben zij vernomen dat het plan om tot een nieuw sportcomplex te komen wél bekend is bij het college van Burgemeester en wethouders, alle lokale politieke partijen en de Maassluise Sport en Recreatieraad (adviesorgaan van het college).”

De Brief

Hieruit zou door de lezer namelijk kunnen worden opgemaakt dat – en wij spreken in dit geval natuurlijk alleen voor onszelf – Forum voor Maassluis als veel eerder dan de artikelen op 22 juni helemaal op de hoogte zou zijn geweest van deze ontwikkelingen en plannen.

Wij willen dit met klem tegenspreken, onze vragen op 19 juni ondersteunen onze stelling ook.

Forum voor Maassluis is voor openbaarheid van Bestuur en zal daarom altijd het gevecht aangaan tegen de achterkamertjespolitiek die in de praktijk maar al te vaak voorkomt.

Indien nodig zullen wij daar zelfs de leiding in nemen. Ook het indienen van een zienswijze tegen de gaswinningsvergunning is daarvan een voorbeeld en wij zullen in de toekomst zeker niet schromen andere, voor het belang van de burgers van Maassluis, belangrijke zaken aan te kaarten.

Bestuur Forum voor Maassluis


Quote

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt