ingezonden stukDesiree van Doremalen reageert namens het Ouderplatform Rijnmond, Ouderkracht voor t kind op de berichtgeving dat privacy in Maassluis, bij de decentralisatie van de zorg niet gewaarborgd is. Zij heeft deze open brief aan de gemeenteraad van Maassluis gestuurd.


Geachte gemeenteraadsleden, geachte griffier,

Vandaag dinsdag 30 december 2014, heeft u allen in De Schakel, kunnen lezen dat de privacy in Maassluis, bij de decentralisatie van de zorg niet gewaarborgd is. Een schande!! Zeker omdat privacy, diverse malen bij uw raad onder de aandacht is gebracht.

Zelf heb ik, als burger van Maassluis en namens Ouderplatform Rijnmond het belang van een goede privacy bij uw raad onder de aandacht gebracht.

De eerste keer was in februari 2014, toen ik insprak bij de commissie. Daarna heb ik, privacy in diverse raadsvergaderingen en de werkgroep sociaal domein onder de aandacht gebracht.

Hoewel het recht op privacy, is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, het EVRM, Het IVRK en een aantal Europese handvesten, vond uw raad, op een of twee uitgezonderde raadsleden na privacy niet een erg sexy onderwerp.

Een aantal vooraanstaande personen zoals de Kinderombudsman, hoogleraar Jeugdbeschermingsrecht Ido Weijers, Voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens Jacob Kohnstam, en adviseur gezondheidsrecht KNMG mr. dr. Sjaak Nouwt (zie dit document) waarschuwde herhaaldelijk dat privacy niet een onderwerp was waar te lichtvoetig over gedacht kon/mocht worden.

Het is opmerkelijk dat uw raad, deze waarschuwingen op een enkeling na niet ter heeft harte genomen.

Het is zorgelijk dat wethouder Keijzer, in De Schakel, stelt dat ouders toestemming verlenen voor het delen van hun gegevens. Deze zgn. generieke toestemming is geen enkele waarborg voor ouders.

Het is een onrechtmatige geruststelling. Ook als er generieke toestemming is mogen gegevens aldus de Wet Bescherming Persoons gegevens, alleen worden gedeeld indien er sprake is van doelbinding. “Gegevens, worden alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld”.

Dit betekent niet meer en niet minder, dan dat toestemming iedere keer opnieuw moet worden verkregen. Tevens, moet steeds opnieuw worden uitgelegd, waarvoor de gegevens noodzakelijk zijn en waarvoor zij gebruikt worden.

Het spanningsveld, binnen de gegevens uitwisseling in de wijkteams is gelegen in de manier van werken. Het betreft hier nl een zgn. ketenoverleg.

Binnen een ketenoverleg is het niet wenselijk om iedere partner zelf verantwoordelijk te maken voor de borging van de informatie die hij/zij deelt.

Door iedere partner zelf verantwoordelijk te maken meent men dat de regisseur van het overleg zelf niet de volledige verantwoording draagt voor het overleg. Hierdoor wordt ook niet inzichtelijk wie in welk overleg gegevens deelt.

Het risico, van onrechtmatige gegevensdeling erg groot als men ieder partner afzonderlijk verantwoordelijk maakt voor de borging van zijn gegevens.

De ouder c.q. jeugdige, behoort indien er iets mis gaat bij elk van die partners afzonderlijk bezwaar te maken. Een wijkteam, kan dus niet zoals in Maassluis, nu het geval is draaien met verschillende privacy protocollen. Zijn deze privacy protocollen allen ter goedkeuring voorgelegd aan het CBP?

Dat men er niet is, met het verlenen van die generieke toestemming wordt hier onder uitgelegd. Daarbij dient ook aangetekend te worden dat voor medewerkers, van een wijkteam die onder de WGBO, vallen een ander privacy regime geldt.

De WGBO – die in de jeugdwet leidend is – is zeer duidelijk over het delen van gegevens. Het mag niet tenzij… Zelfs bij een kwestie, van leven of dood, is het niet een uitgemaakte zaak dat zij, die onder de WGBO vallen zonder meer gegevens mogen delen. Ook de beroepscode van WGBO-ers is hier duidelijk in het mag niet tenzij… Bovendien mogen medewerkers binnen een wijkteam elkaar niet onderdruk zetten gegevens te delen.

Ouderplatform Rijnmond en Ouderkracht voor t kind, wil uw raad, wijzen op het feit dat een toestemmingsverklaring, niet zo maar zonder meer kan leiden tot het ongebreideld delen van privacygevoelige informatie.

Vooraleerst, dient een toestemmingsverklaring te worden uitgereikt en ondertekend. Verder moet blijken dat ouders en jeugdige goed en neutraal zijn geïnformeerd over de consequenties van het weigeren. Voorts mag een weigering niet leiden tot het niet inzetten van de gewenste hulp.

Voorts verzoek ik de gemeenteraad de volgende vragen te beantwoorden. c.q. deze vragen waar nodig voor te leggen aan het college.

 1. Hoe kan het dat het college een belangrijk onderwerp als privacy volledig over het hoofd heeft gezien.
 2. Hoe kan het dat er nog steeds ondanks herhaaldelijk aandringen geen overkoepelend privacy protocol is.
 3. Hoe kan het dat er geen informatie folder is waarin ouders helder in Jip en Janneke taal op hun rechten en plichten aangaande privacy worden gewezen.
 4. Hoe kan het dat de gemeente Maassluis niet heeft ingezet op het aantrekken van een privacy deskundige om de privacy conform de wetgeving te regelen. Is de gemeenteraad vooralsnog van plan hier op in te zetten,
 5. Hoe kan het dat noch in de verordening jeugdhulp nog in het beleidsplan een beleidsregel voor gegevensverwerking is opgenomen
 6. Is de gemeenteraad van plan er bij het college met spoed aan te dringen op een beleidsregel waarin de omgang met gevoelige persoonsgegevens van het gehele proces rond de jeugdhulp wordt beschreven? Zo nee waar, hoe wanneer en op welke wijze wordt de privacy dan wel ingevuld?

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw antwoorden verblijf ik.

Namens Ouderplatform Rijnmond, Ouderkracht voor t kind,

Desiree van Doremalen

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

4 Reacties

 1. Desiree
  1 januari 2015 at 20:59

  De zorg voor uw kind ligt bij uw gemeente.

  Vanaf vandaag kunt u voor iedere vorm van jeugdhulp terecht bij uw gemeente. Maar is dit ook zo?

  Na een heftige december maand, een jaarwisseling met veel prikkels en een traumatische gebeurtenis bleken we heden ochtend de crisisdienst voor de jeugd-ggz nodig te hebben.

  Onze 15 jarige pleegdochter, bleek extreem veel last te hebben van haar stoornis MCCD.
  Haar angsten maakte zich op een dusdanig manier van haar meester dat een psychose dreigde.

  Hulp was dringend en snel noodzakelijk. Nu heeft de gemeente Maassluis, bedacht dat die informatie krant met daarin alles over de veranderingen in de (jeugd) zorg pas half januari wordt uitgegeven. Handig als je op 1 januari 2015 gebruik moet maken van de 7×24 uur crisisdienst. Of voor de jeugdzorg het nummer van het CIT ” Crisis Interventie Team” van BJZ bellen.

  Dus maar op zoek naar een website met de nodige informatie. Eerst gekeken op de website van de gemeente Maassluis, zij zijn van af nu verantwoordelijk zodat kinderen niet tussen wal en schip vallen.

  Op de eerste pagina van de gemeentelijke website vond ik niet de benodigde info. Ook geen verwijzing naar een bruikbaar artikel. Na enige zoekwoorden te hebben ingetoetst kwam ik op de website van het wijkteam.

  Helemaal onderaan vond ik een telefoonnummer van het CJG. Dat maar gebeld helaas een antwoord apparaat wat melde dat men vanaf 5 januari 2015 weer terecht kon. Verder geen verwijzing naar een crisisdienst?

  Wellicht had men in Maassluis,bedacht dat er door het ontzorgen en demedicaliseren de toverwoorden in de jeugdzorg geen psychosen of andere stoornissen meer zouden voorkomen. Tja t kan verkeren.

  Ondertussen onderhield mijn man, zo goed en kwaad als kon contact met pleegdochter. Lastig als een psychose dreigt je probeert t niet al te ernstig uit de klauwen te laten lopen. Daarbij steeds denkend hoe voorkom ik gevaar voor t kind en haar omgeving.
  Zucht, in 2014 kon je gewoon het nummer van de crisisdienst bellen en werd je adequaat geholpen. Ze viel je kind en het gezin niet tussen wal en schip.

  Waar ik ook zocht wat ik ook deed de noodzakelijke hulp bleef uit. Een bevriend kinderarts bood uitkomst kind is opgenomen en door zijn verwijzing kan de rekening naar de gemeente.

  De afgelopen week lieten de duur ingehuurde transitiemanagers, via een brief ( in mijn bezit) via de raadsgrifie weten dat Maassluis er klaar voor was.

  Ik heb geen idee waarmee ze klaar zijn. Naar mijn idee niet met de uitvoering van de jeugdwet.

  Als basale zaken zoals deze niet geregeld zijn ben ik, benieuwd welke lijken de komende maanden nog meer uit de kast komen. Het eerste slachtoffer door falend beleid is ver weg. De procedures over falend privacy beleid zijn in aantocht.

  Het is van de zotte dat basale informatie in Maassluis ontbreekt. De gemeenteraad, die ondanks dat ons Ouderplatform de zorgen herhaaldelijk aan hun kenbaar maakte niet op tijd wakker werd. Dit had voorkomen kunnen worden als jullie ouders, die het veld kennen en al sinds 2010 mee praatte over de decentralisatie tijdig betrokken hadden. Jammer dat dit niet is ingezien.

  Overigens wil ik mijn dank zeggen aan een klein aantal gemeenteraadsleden die ouders wel serieus namen.

 2. Desiree van Doremalen
  31 december 2014 at 17:20

  Met sommige raadsleden blijft t wel lachen. ” voorts mag een weigering van het delen van de gegevens niet leiden tot de gewenste inzet van zorg”. Je kunt er om lachen maar het staat in de WBP, de jeugdwet en de memorie van toelichting. Ik heb t niet verzonnen.

  Ik vraag mij af hoe de privacy rondom 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener is geborgd. Dit kun je alleen waarborg als je de ouders eigenaar van het dossier maakt. Zij bepalen steeds bij ieder onderdeel wie wel en wie geen toegang tot het dossier heeft. Zo leg je conform de wet de regie bij ouders.

  Dan hebben we in de jeugdwet ook dranghulp. Dranghulp betekend dat je verplicht bent hulp te accepteren voordat de kinderrechter een uitspraak heeft gedaan. Deze vorm van hulp is strijdig met de wet en het EVRM. In Nedetland ben je pas verplicht om
  Jeugdhulp te accepteren als de kinderrechter een uitspraak heeft gedaan.
  Bij dranghulp is de rechtsbescherming van ouders niet geregeld.

  Verder ben ik ook wel benieuwd of de raad op de hoogte is van het contract gesloten tussen de samenwerkende gemeenten en Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam per 1-1-15

  Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. Zij zijn dan de gecertificeerde instelling voor het uitvoeren van jeugdbescherming.

  Dit contract kan de gemeenten veel geld kosten. Ook de nieuwe rol van de kinderrechter ,die zich weer mag gaan bemoeien met de hulp die ingezet moet worden kan duur en onvoorzien worden.

  Voorts maken gemeenten de vergissing om voor de jeugdwet dezelfde systeemmethodiek als in de WMO toe te passen. Deze methodiek vind echter geen enkele grondslag jeugdwet en de algemene wet bestuursrecht.

  Het is bijna 1 januari 2015 de knal komt vanzelf

 3. F.J.C. Vermeer
  31 december 2014 at 10:18

  Dat zou geen naïef standpunt kunnen blijken, het is ronduit naïef om er gemakshalve maar vanuit te gaan dat het wel los zal lopen met het privacyvraagstuk, zeker ook omdat het gaat om vaak zeer gevoelige (medische) informatie waar straks maar iedereen in kan rondneuzen zonder dat cliënten dit weten. De wethouder aan zijn jasje trekken is hard nodig, want hij heeft zijn zaakjes ook niet op orde, dit verdient derhalve dan ook een behandeling in de gemeenteraad.

 4. 31 december 2014 at 09:29

  “Voorts mag een weigering niet leiden tot het niet inzetten van de gewenste hulp.”
  Dit vond ik een interessant stukje tekst. Een beetje meewerken helpt namelijk wel bij een probleem. Ik voel mee met Mevr. van Doremalen maar ik heb blijkbaar iets meer vertrouwen in de mensheid. Dat zou een naïef standpunt kunnen blijken. Mocht dat zo zijn dan trekken wij de wethouder aan z’n jasje, Want dan heeft hij blijkbaar z’n zaken niet op orde ondanks zijn verhaal in de Schakel en in de gemeenteraad.