WMO wordt nu drie jaar door de gemeente uitgevoerd.

MAASSLUIS | Het is bekend dat de uitvoering van de WMO 2015 niet altijd goed gaat. Het wordt echter pijnlijk als de hulpvrager alle kanten wordt uitgestuurd en niet wordt begeleid, laat staan geholpen. In een door mevrouw Bea Scheurwater ingezonden stuk kon heel Maassluis lezen en meevoelen wat het ontbreken van zorgzaamheid doet met mensen die van de een op andere dag te horen hebben gekregen dat hun wereld voorgoed veranderd door een ernstige ziekte en hoe zij geconfronteerd en tegengewerkt worden door de protocollen van de diverse instanties.

Ingezonden: Hoezo Zorgzame samenleving?

Dit is voor ons aanleiding voor een interview over de ervaringen en de huidige stand van zaken.


 

Heeft u gemerkt dat voornoemd ingezonden stuk verhelderend werkt voor de instanties?

“Nee helaas niet. We hebben het CAK en het ROG op de hoogte gebracht van het gebeurde om te voorkomen wat helaas tóch uitkwam … Er kwam een rekening, van het CAK voor de door hen vastgestelde te betalen Eigen Bijdrage, voor hulp die, zoals u in het ingezonden artikel kunt lezen, NIET geleverd is.”

Als u nu het college van B&W zou mogen aanspreken over deze gang van zaken, wat zou u dan zeggen?

“Ik wil B&W en de raad op de hoogte stellen van het voorval met betrekking tot (tijdelijke) ondersteuning bij het voeren van een huishouden. Het gaat om het volgende.

Bij mijn zoon is in april vast komen te staan dat hij lijdt aan een ongeneeslijke, zeldzame spierziekte, die meestal gepaard gaat met kanker. Gelukkig wonen we in een land waar kennis van en beschikbaarheid is over medicatie ook voor zeldzame kwalen. Na de emotionele shock voor hem en de rest van ons gezin, werd duidelijk dat wij (als klein gezin, allemaal alleenstaanden) hulp nodig zouden hebben betreffende huishoudelijke hulp. Een extra huishouding was een brug te ver. Via ROG snel een beschikking ontvangen. En toen ging het mis. Het proces, de protocollen en het meedenken kloppen niet!”

Wat heeft u gedaan toen u vastliep?

“Ik heb het CAK gebeld, die heeft de rekening, de nota geblokkeerd. Er zou bij de gemeente (lees ROG) navraag worden gedaan om te voorkomen dat het nog eens fout gaat. Wat denkt u? Komt er afgelopen week wederom een rekening! Wederom gebeld. Mijn zoon kreeg te horen dat ze nog geen antwoord hadden van de gemeente en dat de gemeente de blokkade blijkbaar had opgeheven, want dat kunnen ze.”

Is dit niet gewoon een incident?

“Nee. Helaas kan en mag de gemeente het niet afdoen als een incident. Er zijn namelijk voorbeelden zat. Bij de laatste bijeenkomst van de Adviesraad voor Samenlevingszaken was er ook bij familie/bekenden van een lid het één en ander fout gegaan en dat had andere leden van het bestuur erg boos gemaakt. Helaas ging de voorzitter toen uit van een incident.”

Heeft u zicht op ervaringen elders. Gaat het daar beter?

“Het is een landelijk probleem maar gemeenten kunnen wel zelfstandig handelen want de uitvoering ligt bij hen. Lees ook maar eens de column ‘Thuiszorg’ van Marcel Peereboom (zie onderaan dit artikel). Acht jaar geleden gebeurde het ook al, dat weet ik uit ervaring, maar het is verslechterd. De protocollen, de terreur van de regeltjes … Stop ermee! Zet de mens weer op één! Niet dat constante doorschuiven: ‘Nee u moet bij die zijn’, ‘Nee hebben we niet’, ‘Weten we niet’, ‘Probeer eens daar’. En de kretologie: ‘Uw moeder is al verwerkt’ óf Ik werk volgens protocol’.

Bedenk eens dat alleen al de familie/mantelzorgers aan al dat gedoe een halve dagtaak hebben.”

Als u nu rechtstreeks vragen aan het College en de Raad zou kunnen stellen, welke zouden dat dan zijn?

 • Hoe zou U zich voelen als het in úw gezin zou gebeuren?
 • Kunt U zich voorstellen dat van deze “behandeling” mensen boos, depressief of wanhopig worden?
 • Wat denkt u wat er gebeurt met mensen die geen familie (in de buurt) hebben?
 • Prachtige leuzen, zorgzame samenleving, We doen het samen, Iedereen doet mee. De praktijk is helaas anders. Er zijn te veel lagen die mee beslissen vrees ik, want hoe verklaart u anders dat dit zo mis gaat?
 • Heeft de verantwoordelijke ambtenaar (of medewerker van het ROG) niets gecheckt en gewoon “doorgeprikt”?
 • Is er een rekening gekomen van de thuiszorgorganisatie? En naar wie is die gestuurd?
 • Is daar ook alleen maar doorgeprikt “want het staat in het systeem” ?
 • Of is er al dan niet bewust gefraudeerd bij de thuiszorgorganisatie?”

Dat zijn een aantal gerichte pittige vragen. Maar niet iedereen zal op deze manier in het geweer komen.

“Ons gezinnetje is mondig genoeg om iets te ondernemen maar dat geldt echt niet voor iedereen en dan vallen de mensen die het het hardst nodig hebben daardoor tussen wal en schip!”

Waarom wilt u B&W aanspreken?

“Dat is zonneklaar. De verordening in het kader van de WMO 2015 (wet maatschappelijke ondersteuning) legt veel bevoegdheden bij het college. De uitvoering hiervan zal in de regel namens het college gedaan worden (in mandaat) door deskundige consulenten: ambtenaren of bijvoorbeeld een aanbieder. Deze verordening kan niet los worden gezien van het beleidsplan, dat de gemeenteraad op grond van artikel 2.1.2 van de Wmo 2015 eveneens dient vast te stellen. In dit beleidsplan wordt het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning vastgelegd.”

U zegt dus eigenlijk: de regering legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van voorzieningen bij de gemeente en de aanbieder.

Controle is geen wantrouwen, maar zorgvuldigheid.
“Precies! In artikel 6.1 van die wet is bepaald dat het college personen aanwijst die zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet. In aanvulling op het bovenstaande regelt artikel 13 dat er door het college een regeling wordt opgesteld over het doen van meldingen. Ook dat de toezichthoudend ambtenaar deze meldingen onderzoekt en het college adviseert over het voorkómen van verdere calamiteiten. De nadruk ligt hier op calamiteiten/problemen veroorzaakt door burger, maar zal ongetwijfeld ook bedoeld zijn voor misstappen/vergissingen van de ambtenaren.”

Waar staat uw gezin nu?

“Ik ben maandagmiddag j.l. bij het ROG op bezoek geweest. Ik ben keurig en vriendelijk behandeld. Men vertelde ook dat er werkachterstand is, vandaar dus. Ik ga er nu vanuit dat ons probleem opgelost is. Zo niet, dan krijgt dit nog een vervolg.”

Welk advies zou u de de instanties willen meegeven?

“Regels op papier zeggen niets zoals maar al te duidelijk is als er geen toezicht plaats vindt. Er zijn voorbeelden genoeg.

Als één schakel vergeet iets door te geven, gaat de rest automatisch … verkeerd met alle narigheid van dien. Hopelijk voor allen pakt de gemeente(raad) zijn verantwoordelijkheid op en komt het niet meer voor. Nobody is perfect, maar ERKEN je fouten, biedt excuses aan en het belangrijkste, zorg dat het niet weer voorkomt. Controle=geen wantrouwen, maar zorgvuldigheid.”

Wij blijven graag op de hoogte!

 


Column De Thuiszorg van Marcel Peereboom uit de Telegraaf

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Marja Gerkema.
  10 juli 2018 at 11:02

  Er zou maar één regel dienen te zijn: de menselijke maat…

 2. TLPeter
  10 juli 2018 at 10:18

  Het sleutel woord is inderdaad ZORGVULDIGHEID.
  En een deskundige controle, op de uitvoering, en niet het proces en de protocollen de schuld geven.
  Indien het proces en de protocollen de problemen veroorzaken, dat kan, dan zullen die aangepast moeten worden. ( en razend snel! )