door Ministerie van Binnenlandse Zaken

DEN HAAG | Ieder jaar worden de vergoedingen en toelagen voor politieke ambtsdragers en bestuurders geïndexeerd aan de hand van door het CBS vastgestelde indexatiecijfers. Voor bepaalde bedragen is bepaald dat zij jaarlijks worden herzien aan de hand van de consumentenprijsindex en voor een aantal andere bedragen is bepaald dat zij jaarlijks worden herzien aan de hand van het indexcijfer CAO-lonen overheid, inclusief bijzondere beloningen.

Het doorvoeren van de wijzigingen in de bedragen in de regelgeving vergt tijd en was tot op heden meestal pas gereed in de laatste weken van het jaar. Om die reden was het staande praktijk dat u vooruitlopend op het formeel van kracht worden van die wijzigingen, door middel van een circulaire geïnformeerd werd over de aanstaande wijzingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden.

Per december (met terugwerkende kracht tot juli 2021) zijn de verhogingen nu bekend.

Zie details in Circulaire Min. van BiZa

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek