MAASSLUIS | Bij de bespreking van de kadernota concludeerde de fractie van de Christen Unie dat voor de noodzakelijk ombuigingen erg makkelijk ‘ruimtescheppers’ worden gevonden , maar dat op vele terreinen er behoefte is aan een heldere communicatie naar de raad, naar organisaties en naar de burgerij. Duurzaamheid, de Monstersche sluis, groenvoorzieningen, samenwerken en verbinden. Het zijn ondermeer de thema’s die zorgen baren, omdat het nog steeds te weinig concreet wordt.

Onderstaand de integrale tekst van de bijdrage aan het debat.

Voorzitter,LONGREAD

Maassluis is een heerlijke stad om in te wonen te werken en recreëren. Een stad met een dorps karakter. De inwoners van Maassluis kennen elkaar en dat moet wat ons betreft zo blijven. Bevorderen van samenwerking en regelmatig contact met onze inwoners vormen hierbij de sleutel. Het is ook een stad met kansen om binnen de mogelijkheden van de vrije tijd economie zich nog beter te kunnen profileren. Je kunt in de buurt heerlijk fietsen en varen, dicht bij het mooie Midden Delfland en genieten van de natuur in de Aalkeetpolder. De ChristenUnie spreek de wens en vertrouwen uit dat we met onze nieuwe burgemeester een goed stadsbestuur hebben. Om samen met de Raad de maatschappelijke doelen te bereiken die goed zijn voor Maassluis en haar inwoners. De ChristenUnie is blij om in de Maassluise collegiale sfeer haar bijdragen te mogen leveren. Het gaat ons daarbij niet om een keuze oppositie of coalitie. De ChristenUnie zal ieder voorstel pragmatisch en op inhoud beoordelen.

In Maassluis kun je het als College en Raad niet meer alleen met alle nieuwe taken en samenwerkingsverbanden zoals Stroomopwaarts. Dat we als Maassluis een eigen visie en standpunt hebben vind De ChristenUnie belangrijk. Maar toch zullen we als kleinste gemeente ook goed moeten kijken welke manier het meest effectief is in dit samenwerkingsverband. Wij zouden pleiten voor een soort van adviescommissie waarin vanuit iedere raad 2 raadsleden deelnemen. Graag horen wij u mening op dit punt. Een ander punt bij Stroomopwaarts is de inzet van hosting en integrale bedrijfsvoering van de drie gemeenten. Deelt u onze mening dat dit niet efficiënt en effectief is en het beter is om te komen tot een centrale bedrijfsvoering. Graag uw reactie.

Daarnaast wil de ChristenUnie de samenwerking met de vele vrijwilligers vanuit kerken, moskeeën , sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties noemen en natuurlijk de mantelzorgers. Zij spelen een onmisbare rol in de Maassluise samenleving en een groot compliment waard. Om goed samen te werken is heldere communicatie essentieel. De ChristenUnie heeft bij deze kadernota gekozen voor het thema “helder communiceren“.

Wanneer je kijkt naar de diverse burgerinitiatieven , en ik noem als voorbeeld de discussie rond de Monsterse Sluis, ja voorzitter dan is het wel vreemd dat na jarenlang meedenken en meebetalen aan een rapport door het college nu ineens de sluisdeur dicht blijft. Dat vinden wij niet helder. Om een impuls te geven aan de binnenstad zien wij het openstellen van de Lijndraaiersbrug en de Monsterse Sluis als een geheel. Voor ons is niet duidelijk waarom u wel geld wilt besteden aan de Lijndraaiersbrug als u de sluis dicht wilt houden. En is het niet mogelijk om voor beide projecten in co financiering subsidie aan te vragen. Graag uw reactie?

Ook de omgang met de ondernemers rondom de Maassluis Pas en ondernemersfonds moet helderder. Voor de ChristenUnie zijn ondernemers geen tegenstanders waarbij we vooral onderhandelingstactieken moeten toepassen, maar wij zien hen als partners in deze mooie stad. Dan kun je toch scherp op de centen blijven letten, maar bij een heldere communicatie in goede sfeer bereik je samen meer. Binnen de discussie vanuit de economische werkgroep als voorloper op de economische visie bleken de rollen van stadsbestuur en ondernemer vaak verschillend en soms ook tegenstrijdig, maar de wens van de ondernemers was laten we een aantal keren per jaar in gesprek gaan en blijven.

Helderheid kun je ook gebruiken als het gaat om natuur, duurzaamheid, De groene stad, Duurzaamheid heeft onze blijvende aandacht nodig.
Ook is helderheid nodig rond huishoudhulp, sociale woningbouw , armoede, ouderen beleid en mensen zonder betaald werk. Het betreft hier vaak kwetsbare groepen waar de ChristenUnie speciaal aandacht voor vraagt.

Bij de voorgestelde bezuinigingen op subsidies wil de ChristenUnie graag heldere keuzes maken. We vinden dat de raad op dit moment te weinig kaders kan meegeven over de gelden. Wij missen op dit punt een goed voorstel van de verdeelcriteria.

En natuurlijk de communicatie van de gemeente met haar inwoners moet helder en op tijd plaatsvinden. Zo vinden wij een open communicatie rond de intocht van Sinterklaas belangrijk.

Wij steunen uw punt om Maassluis via de metropoolregio meer op de kaart te zetten en u noemt daarbij de vrije tijd economie. Wij willen u op dit punt aangeven ook de andere pijlers vanuit de economische visie de detailhandel, Haven en Techniek en de zorgeconomie mee te nemen in een plan van aanpak. Samenwerken met de Metro Regiopool prima, maar wij zien Maassluis ook graag als zelfstandige stad met een eigen economisch beleid. Graag uw reactie.

U kiest als uitgangspunt Maassluis voor iedereen. Een van de kaders die wij u op dit punt willen meegeven is om regelmatig in gesprek te gaan met autochtonen en allochtonen burgers. De ChristenUnie wil geen samenleving met groepen die langs elkaar leven, maar kijken of je elkaar kunt versterken in verschillende culturen. In 2013 heeft u als college de nota Maassluis wijkaanpak vastgesteld. Wij zijn van mening dat het goed zou zijn deze uiterlijk begin 2017 geactualiseerd te hebben. In deze nota staat iets beschreven over het verbindingen leggen met het sociaal domein. Dat is nu precies de uitdaging waar we nu voor staan. De ChristenUnie wil hier graag een duidelijke Maassluise visie zien. Kunt u dit meenemen in de begroting en plannen voor 2017? Graag een reactie.

De ChristenUnie is een Christelijke partij van en door mensen waarbij naastenliefde en zorg voor de medemens oud of jong arm of rijk ons belangrijkste thema is. Ons motto Iedereen doet mee en niemand mag buiten de boot vallen. Wij vinden werkgelegenheid en goede opleidingen en met name techniek opleidingen en stage mogelijkheden ook bij Maassluise ondernemers belangrijk. Stroomopwaarts kan hierin een belangrijke rol vervullen om mensen aan een baan te helpen. Ook voor mensen met een niet westerse achtergrond een belangrijk punt om mee te nemen in uw gesprekken met ondernemers. Ook willen wij u als kader meegeven een start te maken met het opzetten van bewonersbedrijven. Graag uw reactie hierop en of u hiermee een start wil maken in 2017.

Ook willen wij u als kader meegeven dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen extra aandacht moeten krijgen. Kinderen in die gezinnen lopen risico op achterstand in het onderwijs en dat heeft zijn weerslag op hun toekomst. Maar ook de huishoudhulp aan ouderen moet maatwerk worden en het aantal uren daaraan besteed objectief vastgesteld. Ook maken wij ons zorgen over de mensen die gehandicapt zijn en hun mogelijkheden om te kunnen werken.
Op gebied van duurzaamheid blijft het een aandachtspunt dat Maassluis op tijd CO2 neutraal is. Naast uw voorbeelden in de kadernota vinden wij ook belangrijk dat de inwoners, bedrijven en verenigingen meedoen. Ook hier geldt een goede communicatie met mogelijkheden en voordelen voor burgers om een keuze tot verduurzamen te maken. Binnen duurzaamheid past voor ons ook het onderwerp onderhoud aan de openbare ruimte. De stad moet schoon, heel en veilig zijn. Kunt u toezeggen om de reacties vanuit het gebiedsoverleg krachtig op te volgen.

Met het CDA delen wij de visie van een groene stad. De groene schoolpleinen zijn een goede start, maar ook kijken om de bomenvoorraad hoger te krijgen. Wij zijn van mening dat efficiency slagen in groenonderhoud er niet toe mag leiden dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Een ander punt wat wij willen noemen is de goede uitvoering van het hondenbeleid. De ChristenUnie vind dat wanneer je inwoners zelf laat opruimen je ook zou moeten kijken om de hondenbelasting af te schaffen. Wij zouden de afschaffing van hondenbelasting graag terug zien in de begroting. Graag uw reactie.

Uitvoering van de cultuurvisie en sportnota staan bij ons hoog op de agenda. Bewegen is niet alleen gezond maar even belangrijk je bent met elkaar in contact. Een belangrijk punt is om vaart te houden met de uitvoering van de kleedkamer subsidie. Kunt u aangeven hoe dit nu loopt? Verder horen wij graag de stand van zaken over de binnensport accommodaties? De bibliotheek en zwembad zijn voor de ChristenUnie basis voorzieningen. Maar ook zijn wij blij met de goede initiatieven op gebied van cultuur en Muziek@ Maassluis. Kunt u naar aanleiding van de brief van de CRM aangeven wanneer de financiële middelen zichtbaar worden over de cultuurvisie of komt dat bij de begroting?

Bij het onderwerp financiën zijn wij blij dat dit college heeft gekozen voor een sluitend meer jaren perspectief met een uitstekend weerstandsvermogen om risico’s op te vangen. Compliment daarvoor. Zonder ombuigingen komt Maassluis uit op een structureel tekort van ruim 2 miljoen. Bent u het met ons eens om eventuele overschotten vanuit de mei en septembercirculaire te gebruiken om niet vooraf in te schatten incidentele tekorten mee af te kunnen dekken. Graag uw reactie?

Ook willen wij u als kader meegeven om naar mogelijkheden te zoeken om niet te besparen op de buitenruimte. Onderhoud moet op tijd gebeuren want alles wat je uitstelt wordt later duurder. Neem als voorbeeld de Kademuren. Een al genoemd punt is uw voorstel om te bezuinigen op de subsidies en de verdeling ervan. Wanneer het gaat om de hoogte van de OZB willen we bij de goedkoopste gemeente van Nederland blijven behoren. Met uw financieel voorstel bij de WOS hebben wij moeite. De ChristenUnie vind dat een bijdrage aan de WOS niet buiten verhouding mag zijn met onze subsidie bijdragen aan andere organisaties in onze stad. Graag uw reactie.

Tot slot eindig ik zoals ik begon. Maassluis is een heerlijke stad om in de werken wonen en recreëren. Een stad met een helder en duidelijk beleid. Wat ons betreft was het ook helder geweest wanneer deze kadernota zou worden vastgesteld, wat ons betreft volgend jaar. Voor nu wachten we uw reactie af.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt