De gemeente is zelf verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het aanleveren van afwijkende bestratingsmaterialen

MAASSLUIS | Op 30-11-2021 heeft de fractie van de VDD op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het herstel wegdek na werkzaamheden door derden. Per brief beantwoordde B&W  de vragen in de gestelde volgorde.

Wie is verantwoordelijk voor een correct herstel van het straatwerk na grondwerkzaamheden?

Het bedrijf dat de grondwerkzaamheden uitvoert is hier voor verantwoordelijk. Overigens zal een ingraving in straatwerk, ook bij correct herstel, meestal enige schade achterlaten. Hiervoor  wordt standaard een degeneratievergoeding van de ingraver ontvangen. Deze vergoeding wordt toegevoegd aan het onderhoudsbudget wegen.

Wie controleert de bestrating na gedane werkzaamheden?

De initiatiefnemer/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het toezicht. Bij ingravingen is dit meestal niet de gemeente. Hiernaast voert de gemeente steekproefsgewijs en na klachtenmeldingen toezicht en controle op ingravingen vanuit haar functie als wegbeheerder.

Wordt er vooraf aangevraagd of werkzaamheden mogen plaatsvinden en welke garanties zijn er dat de bestrating goed wordt hersteld?

Als de werkzaamheden plaatsvinden in opdracht van de gemeente bespreken onze toezichthouders/projectleiders dit met de beheerder en staan zij garant voor een deugdelijk herstel. Werkzaamheden aan kabels en leidingen in opdracht van derden worden vooraf aangevraagd via de MOOR-applicatie. Het bedrijf dat de grondwerkzaamheden uitvoert, heeft de verplichting  at  zij het herstel ook netjes uitvoert. Mocht bij controle blijken dat dit niet het geval is zullen zij opdracht krijgen dit alsnog te herstellen.

Bent u van mening dat het herstel in de benoemde straten juist is uitgevoerd? Of had dat beter moeten worden gedaan?

De aannemer van de werkzaamheden in de Hoogstraat is hier op aangesproken en zal de ingraving zo spoedig mogelijk herstellen. Overigens is de gemeente verantwoordelijk voor het  aanleveren van afwijkende bestratingsmaterialen (de materialen voor de Hoogstraat zijn in bestelling). Voor de overige locaties valt de kwaliteit binnen de landelijke afspraken voor  herstraatwerkzaamheden (zie ook het antwoord op vraag 1.)

Bent u met ons van mening dat de uitstraling van het stadshart op hoog niveau moet blijven?

Volgens de door de raad vastgestelde Visie Openbare Ruimte is A-kwaliteit van toepassing voor het beheer- en onderhoudsniveau van de binnenstad. Hierin is ook aangegeven dat, hoewel we streven naar A-kwaliteit er altijd een percentage onder dit niveau zal zijn.

Op welke wijze kunnen we bankgaranties vragen voor een juiste wijze van herstel in de toekomst en kunt u de ontstane schade aan het wegdek nog verhalen op de opdrachtgevers?

Tot op heden is er nooit een financieel geschil met een kabel- en leidingbedrijf geweest waar een bankgarantie een oplossing voor had kunnen geven. Indien onze toezichthouder constateert dat de kwaliteit van het herstel van een ingraving onvoldoende is, dan wordt deze door de veroorzaker hersteld.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek