© www.maassluis.nu - Hoogheemraadschap

Wat doe jij voor droge voeten en schoon water?

Uit: Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland – 13 oktober 2015

Weet je wat je zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen nu het steeds vaker hard regent? Of hoe je zelf kunt bijdragen aan schone sloten of lagere kosten om afvalwater te zuiveren? “Veel mensen staan hier niet dagelijks bij stil en beseffen niet dat ze hier zelf invloed op kunnen uitoefenen”, zegt Ries Smits van het Hoogheemraadschap van Delfland.

“Daarom heeft het onlangs gekozen college geld vrijgemaakt om actieve betrokkenheid te bevorderen bij inwoners en bedrijven bij het werk van het waterschap en aan te geven hoe mensen daar zelf aan kunnen bijdragen”. Zorg ervoor dat je bepaalde stoffen – zoals frituurvet – niet in het riool loost maar in de prullenbak of inzamelpunt. En dat je tuin voldoende groen (minder betegeling) heeft, zodat het water bij een flinke bui in de grond weg kan zakken. Of denk eens aan de aanschaf van een regenton.” Delfland wil hierover graag het gesprek met inwoners en bedrijven aan gaan, zodat er goede initiatieven komen.
Delfland zelf gaat nog meer maatregelen nemen om het stedelijk gebied klaar te maken voor de komende klimaatveranderingen, om bodemdaling te voorkomen en zuiveringen toekomstklaar te maken.

Beperkte tariefstijging
In de begroting stelt het college voor dat de tarieven van Delfland met slechts 1,5 % in plaats van de verwachte 3,5 % gaan stijgen. Hiervoor neemt zij besparingsmaatregelen op zaken als inkoop, de aansluiting tussen beheer en onderhoud en werkprocessen in de organisatie.
Vanaf 2016 worden schulden afgebouwd en worden uitgaven structureel lager. Delfland zorgt hiermee voor een totale verlaging van de schuldenlast met 33 miljoen euro de komende vier jaar.

Kwijtschelding betaalbaar houden
Delfland wil de kwijtschelding betaalbaar houden voor de toekomst. Het college doet dit door aan het bestuur in november voor te stellen om de regeling nu te versoberen. De kwijtschelding op de zuiveringsheffing wordt dan in 2 jaar afgebouwd. Hiermee wordt de kwijtschelding op de watersysteemheffing veilig gesteld. In 2016 kan nog voor 50 % kwijtschelding worden aangevraagd, in 2017 betaalt iedereen mee aan het zuiveren van afvalwater. Delfland houdt wel rekening met de meest schrijnende gevallen. Het onderkent dat de gemeenten knelpunten ervaren met de financiering van het armoedebeleid. En pleit ervoor dat de Unie van Waterschappen en de VNG aanvullende financiering voorstellen vanuit het Rijk. Daar ligt deze verantwoordelijkheid.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt