door gemeenteraad maassluis

MAASSLUIS | Op 08-02-2022 heeft de fractie van de ChristenUnie op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het ligplaatsenbeleid Boonervliet. Met onderstaande brief beantwoordt B&W wij uw vragen in de gestelde volgorde.

 

1. Na de vernieuwing van de kade aan de Boonervliet zijn ook de steigers vernieuwd. Echter, borging van deze nieuwe uitvoering moet geregeld zijn in een nieuw ligplaatsenbeleid. Klopt het dat we als gemeenteraad nog geen nieuw ligplaatsenbeleid hebben vastgesteld?

Dit stond gepland voor 2019. Het  klopt dat de gemeenteraad geen nieuw ligplaatsenbeleid Boonervliet heeft vastgesteld. Het beheer en ook de beleidsvorming zijn namelijk een verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Delfland. In 2019 heeft het college daarom al de samenwerking opgezocht met het Hoogheemraadschap, met als doel het samen optrekken in het maken van het beleid voor de Boonervliet.

Door andere prioriteiten bij het Hoogheemraadschap, waaronder de coronapandemie en beperkte capaciteit, heeft dit tot op heden nog geen gevolg gekregen. Overigens was ook aan gemeentelijke zijde lange tijd sprake van een vacature op het gebied van economische zaken, die wij pas onlangs hebben kunnen invullen.

Inmiddels is er hernieuwd contact gelegd met het Hoogheemraadschap Delfland om samen te bekijken hoe we het ligplaatsreglement ook kunnen laten gelden in de Boonervliet. Hieruit volgt dat er nog dit jaar een nieuw ligplaatsreglement zal worden opgesteld voor de ligplaatsen in Maassluis, dat vanaf 2023 zal gaan gelden.

2. Als dit klopt en er inderdaad nog geen nieuw ligplaatsenbeleid is: Hoe is het mogelijk dat 2 jaar na dato er nog geen formeel nieuw beleid is?

Zie de beantwoording bij vraag 1. Er is geen ligplaatsenbeleid vastgesteld door de gemeenteraad omdat het beheer, beleid en de bijbehorende grondslag de verantwoordelijkheid is van het Hoogheemraadschap Delfland. Door andere prioriteiten waaronder de coronapandemie heeft de samenwerking die gestart was tussen het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Maassluis geen vervolg gekregen. In 2022 is deze samenwerking opnieuw gezocht om zo toch samen tot beleid te komen.

3. In het najaar van 2019 zou controle van de steigers plaatsvinden. Heeft deze controle plaatsgevonden?

Er heeft in het najaar van 2019 een inventarisatie plaatsgevonden van de bootjes langs de Boonervliet. De eigenaars van wrakken zijn daarbij door het Hoogheemraadschap aangeschreven en er zijn wrakken geruimd. Na aanpassing van het dijklichaam zijn daarnaast alle oude steigers/ligplaatsen verwijderd en zijn voorzieningen aangebracht om nieuwe steigers/ligplaatsen te realiseren.

4. En wat gaat u doen aan de steigers die ondertussen zonder toestemming zijn bijgeplaatst of andere overtredingen ten opzichte van de toen gestelde eisen?

Indien inwoners een steiger willen plaatsen, dienen zij op grond van het bestemmingsplan goedkeuring te vragen bij de gemeente. Voor het gebruik en de locatie zijn zij aangewezen op het Hoogheemraadschap. Bestemmingsplantechnisch is het realiseren van steigers in de Boonervliet mogelijk. De handhaving van illegaal geplaatste steigers ligt bij het Hoogheemraadschap. Indien wij illegale en/of verwaarloosde bouwwerken en vaartuigen constateren, lichten wij het Hoogheemraadschap in.

5. Het opstellen van het nieuwe ligplaatsenbeleid zou in overleg met bewoners uit de buurt, de vereniging van eigenaren van de torenflats, visverenigingen en bootbezitters gebeuren (zie beantwoording art51 vragen 5 aug 2019). Hoe heeft u dit vorm gegeven?

Zie de beantwoording bij de voorgaande vragen. Dit is niet vormgegeven door ons aangezien Hoogheemraadschap Delfland het bevoegd gezag in deze is.

6. Ondertussen is er aan de Boonervliet ook een onderneming gestart in het verhuur van sup boards (stand up paddling). Hoe heeft de vergunningverlening hiervoor plaatsgevonden? Welke afwegingen heeft u hierin gemaakt?

Wij hebben geconstateerd dat er een onderneming is gestart in de verhuur van sup boards (stand up paddling) vanuit een woning. Deze activiteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. Er is geen omgevingsvergunning verleend voor deze activiteit. Als verplicht onderdeel van het handhavend optreden vindt er op dit moment een legalisatieonderzoek plaats. Indien daaruit blijkt dat legalisatie niet mogelijk is, zijn wij voornemens handhavend op te treden.

7.
Tenslotte willen we u vragen wat het gras maaibeleid is op de nieuwe kade. Door weinig maaien vindt ook verrommeling van de buitenruimte plaats. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat hondenbezitters (nog) minder geneigd zijn de hondenpoep op te ruimen.

Ondanks dat ook het maaibeleid voorbehouden is aan het Hoogheemraadschap Delfland, beschouwen wij het gras ter plaatse als ruw gras en maaien wij dit drie tot vier keer per jaar. Hondenbezitters zijn conform het hondenbeleid verplicht de hondenpoep op te ruimen.

 

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek