MAASSLUIS | Op 26-01-2022 heeft de fractie van het CDA op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van het aanbieden van grofvuil vanuit Maasland. Met deze brief beantwoordt B&W de vragen in de  gestelde volgorde.

De berichtgeving op de WOS is wat ons betreft voorbarig. Het klopt dat het bestuur van Midden-Delfland ons heeft gevraagd of het mogelijk is dat inwoners van Midden-Delfland gebruik kunnen maken van de milieustraat in Maassluis. Wij zijn uiteraard een goede buur. Daarom onderzoeken wij nu op welke wijze dat het beste kan.

Er zijn nu gesprekken met de afvalverwerker. Immers, als wij meer inwoners gaan bedienen in de milieustraat leidt dat tot meer afval en meer kosten. Het is niet de bedoeling dat extra kosten voor rekening komen van de inwoners van Maassluis. Indien wij aan de inwoners van Midden-Delfland de mogelijkheid gaan bieden om gebruik te maken van onze milieustraat dan zullen daarover financiële afspraken worden gemaakt. Die afspraken leggen wij dan vast in een dienstverleningsovereenkomst. Die dienstverleningsovereenkomst wordt ter ondertekening voorgelegd aan het college.

1. Wat is de reden dat wij dit besluit in de media moeten vernemen en dat de gemeenteraad (nog) niet geïnformeerd is over dit besluit?

Er is nog geen sprake van een besluit. Op verzoek van Midden-Delfland onderzoeken wij de mogelijkheid voor de inwoners van Midden-Delfland om gebruik te maken van onze milieustraat.

2. Met welke partij heeft de gemeente afspraken gemaakt over het brengen van grofvuil?

Wij zijn in gesprek met afvalverwerker Avalex. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.

3. Wilt u ons informeren over de inhoud van deze afspraken, waarbij wij ervan uitgaan dat de inwoners van Maassluis niet betalen voor dit afval?

Uiteraard wordt u geïnformeerd als er een besluit is genomen. Wij delen uw standpunt dat inwoners van Maassluis niet gaan betalen voor afval uit andere gemeenten.

4. Gaan inwoners uit Maas/and betalen bij het brengen van hun grof vuil?

Nee, het is niet de bedoeling dat de inwoners van de gemeente Midden-Delfland ons rechtstreeks gaan betalen, hierover maken we afspraken met Avalex. Avalex vertegenwoordigt en behartigt de belangen van Midden-Delfland.

En gaat dit dan op gewicht?

Nee. Wij beschikken niet over een weegbrug. Er is een berekening gemaakt over 2020 en 2021 over alle afvalgerelateerde kosten van de milieustraat en dit is gedeeld door het aantal bezoekers. Daar is een prijs per bezoeker uitgekomen ongeacht wat deze gebracht heeft.

En geldt het wegbrengen op afspraak ook voor hen?

Als er afspraken worden gemaakt en er een besluit is genomen, gelden voor de inwoners van Midden- Delfland uiteraard dezelfde regels als voor onze eigen inwoners.

5. Wat is de meerwaarde voor deze afspraken voor Maassluis?

De samenwerking levert een meerwaarde op voor Maassluis. De dienstverlening zal meer kostendekkend zijn in de exploitatie. Samenwerking heeft daarnaast ook duurzaamheids- en milieuvoordelen. Voor veel inwoners van Maasland, onderdeel van Midden-Delfland, is onze milieustraat dichterbij dan die van Delft en of Rijswijk.

6. Is er genoeg capaciteit binnen de bedrijfsvoering om deze service te verlenen?

Het is onze verwachting dat dit kan binnen onze huidige capaciteit, eventuele uitbreiding zal ook uit de dienstverleningsovereenkomst worden bekostigd.

7. En liggen er meer wederdienstbaarheden tussen beide gemeenten in het verschiet?

Nee, er liggen geen wederdienstbaarheden op dit moment in het verschiet. Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

1 Reactie

  1. sjaak speijer
    14 februari 2022 at 14:09

    Zou het zo kunnen zijn dat het scherpe toelatingsbeleid in de Heldringstraat het afgelopen jaar tot gevolg heeft dat bezoekersaantal zodanig is teruggelopen dat het de gemeente Maassluis goed uitkomt de Maaslandse bezoekers van harte welkom te heten?