De fractie van Maassluis Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art 51 R.v.O. over de overdracht van werkzaamheden van Stichting Welzijn E25 aan Vitis per 1 januari 2014. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

1. Is het college van B & W op de hoogte van deze overdracht.

Het college van B&W is op de hoogte van het feit dat Welzijn E25 de taken welke zij voor de gemeente Westland uitvoert heeft overgedragen aan Vitis Welzijn. Deze overdracht van taken heeft echter geen invloed op de uitvoering van werkzaamheden door Welzijn E25 voor de gemeente Maassluis.

2.  Wat gebeurt er nu met de jaarlijkse toegezegde subsidie van € 25.000 aan het jongerenwerk.

De overdracht van activiteiten door Welzijn E25 aan Vitis Welzijn betreft alleen de activiteiten binnen de gemeente Westland en niet de activiteiten welke ondermeer worden uitgevoerd in Maassluis en Hoek van Holland. Door de gemeente Maassluis verleende subsidies zullen door Welzijn E25 onverminderd aangewend worden voor de uitvoering van activiteiten in Maassluis.

3.  Wat gaat er gebeuren met de werkmaatschappij InBlik van E25.

De overdracht van activiteiten in de gemeente Westland heeft geen invloed op de werkmaatschappij InBlik van E25 en de daarmee door de gemeente Maassluis gemaakte afspraken.

4. Wat gaat er gebeuren met de jongerensoos Skills van InBlik aan de Vloot.

Hieraan zal, conform de gemaakte afspraken, uitvoering worden gegeven door Welzijn E25.

5.  Wat gaat er gebeuren met de mobiele activiteitencentrum (De Amerikaanse Schoolbus) en de daarvoor verleende eenmalige subsidie van € 60.000.

De afspraken, zoals in een eerder stadium gemaakt, zullen onverminderd worden uitgevoerd.

6.  Kan de éénmalig ingezette subsidie van € 10.000 voor het coachingtraject in 2012 ook als verloren investering beschouwd worden.

Dit is geenszins het geval.

7. Wat gebeurt er met de inzet van E25 bij de scholen.

Ook voor 2014 zijn afspraken gemaakt over de inzet van Welzijn E25 bij de scholen.

8. In hoeverre kunt u dhr. de Vries van E25 houden aan de destijds gemaakte afspraak “Aan deze subsidie zal een uitvoeringsovereenkomst worden gehecht met een looptijd van 10 jaar”.

De overdracht van activiteiten door Welzijn E25 aan Vitis Welzijn betreft alleen de activiteiten binnen de gemeente Westland. Gemaakte afspraken met de gemeente Maassluis zullen door Welzijn E25 onverminderd worden uitgevoerd.

9.  Ook de tien (10) personeelsleden van E25 zijn overgegaan naar VITIS, heeft dit nog gevolgen voor de gemeente Maassluis.

De overdracht van personeel betreft alleen personeel dat binnen de gemeente Westland werkzaam is. Deze overdracht heeft geen invloed op de uitvoering van het jongerenwerk/sportbuurtwerk en overige activiteiten van Welzijn E25 in de gemeente Maassluis.

10.  Indien vraag 1 met ” ja ” beantwoord kan worden, waarom is de gemeenteraad in deze niet geraadpleegd over deze overdracht en het daarmee ingezette en besteedde gemeenschapsgeld.

Aangezien de overdracht van activiteiten door Welzijn E25 aan Vitis Welzijn in de gemeente Westland geen invloed heeft op de gemaakte afspraken tussen de gemeente Maassluis en Welzijn e25, zal Welzijn E25 onverminderd de gemaakte afspraken met de gemeente Maassluis gestand doen. De gemeente Maassluis is dan ook geen partij in de afspraken tussen de gemeente Westland, Welzijn E25 en Vitis Welzijn. Met de overdracht zijn tot slot geen financiële middelen uit de gemeente Maassluis gemoeid.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt