© www.maassluis.nu – Bevolkingsopbouw 2013

bron: 5e editie Gemeenteatlas Maassluis

Op 1 oktober 2012 telde de gemeente Maassluis 31.910 inwoners: 70 minder dan in oktober 2010. De grootste toename was te zien in de buurt Het Balkon (+268 inwoners), de grootste daling in de Burgemeesterswijk (-144). Van alle inwoners is 26% jonger dan 24 jaar en 34% is 55 jaar of ouder.

Leeftijdsverdeling De grafiek met verschillende leeftijdsgroepen toont de ontwikkeling sinds 1 oktober 2010. Sinds 2004 is het aantal inwoners vanaf 55 jaar gestegen van 28 naar 34%; vooral de groep 65-plussers neemt snel toe (de laatste twee jaar van 17 naar 19%). Binnen de buurten in Maassluis is het aandeel ouderen (vanaf 55 jaar) het hoogst in de Bloemenbuurt (51%), Koningshoek (48%) en Wilgenrijk (48%). Jonge bewoners (tot 24 jaar) zijn er vooral in Het Balkon (28%) en de buurt Burgemeesterswijk (27%).

De bevolkingspiramide laat zien dat er meer inwoners zijn in de leeftijdsgroepen van 40-69 jaar dan in jongere en oudere groepen. In de oudste groepen zijn vrouwen oververtegenwoordigd, omdat zij gemiddeld ouder worden.

Van alle inwoners van Maassluis heeft 75% de Nederlandse etniciteit. Dat betekent dat beide ouders in Nederland zijn geboren. Voor 7% geldt dat zijzelf of ten minste een van hun ouders is geboren in een ander  westers land (met als grootste groepen Indonesië, Duitsland, Polen, Groot-Brittannië, Joegoslavië, België en de voormalige Sovjet-Unie). De overige 17% is afkomstig uit een niet-westers land (waarbij de grootste groepen afkomstig zijn uit Turkije, Marokko, Suriname, de Nederlandse Antillen, Irak en Afghanistan).

De verdeling over de verschillende etnische groepen is de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd. In de Burgemeesterwijk heeft 40% van de bewoners een niet-westerse etniciteit; zes jaar eerder was dat nog 63%. In de andere buurten varieert dat aandeel van 0% (Aalkeetpolder) tot rond de 30% (Bloemenbuurt, Componistenbuurt en Sluispolder west).

Uit de cirkelgrafieken blijkt dat de niet-westerse inwoners een erg jonge leeftijdsopbouw kennen: 43% is jonger dan 24 jaar. In de groep Nederlands/westers is dat 23%

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt