MAASSLUIS | Tijdens de behandeling van tweede bestuursrapportage op 15 november 2022 heeft de burgemeester toezegging gedaan om nader naar de veiligheidssituatie bij de metrostations te kijken, in het bijzonder naar de mogelijkheden tot vast cameratoezicht. per zeer uitgebreide brief informeer B&W de raad over de resultaten van het onderzoek. Tevens een visie op welke wijze B&W met de aanbevelingen uit het rapport verder gaat.

Aanleiding

De veiligheid rond de drie metrostations in de gemeente Maassluis is al enkele jaren een
terugkerend onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Zo werden er in mei 2022
raadsvragen gesteld naar aanleiding van vernielingen aangericht bij metrostation West. De glazen overkappingen van de fietsenstallingen waren kapotgeslagen.

Door dit incident en de aanhoudende vraag om de veiligheid rondom de metrostations te verbeteren heeft het college de DSP-groep gevraagd onderzoek te doen naar de veiligheid rondom de drie metrostations. Ook in het college leeft de wens tot de inzet van vast cameratoezicht.

In het coalitie akkoord is het mogelijk maken van de permanente camera’s op die plekken waar sprake is van (een gevoel van) onveiligheid opgenomen.

De mogelijkheid tot permanent cameratoezicht bij de stations is meegenomen in de opdracht aan de DSP-groep. Het onderzoek van DSP bestaat uit een analyse van de veiligheidssituatie rondom de metrostations door middels van documentatieonderzoek, interviews met stakeholders, het schouwen (overdag en in de avonduren) en een enquête onder de gebruikers van de stationsgebieden.

Feitelijke situatie

Uit de cijfers van de politie blijkt dat de meeste incidenten rondom de metrostations in Maassluis plaats vinden rondom station Centrum. Hier zijn in de periode 2019 t/m 2022 in totaal 67 incidenten geregistreerd. De voornaamste incidenten betreffen voor het overgrootste deel (fietsen)diefstal. Geweldsdelicten en bezit van ‘overige wapens’, zoals pepperspray of een stanleymes, komen in geringe mate voor.

Ook rondom metrostation West heeft de politie meerdere incidenten geregistreerd, alhoewel deze aantallen lager liggen dan in Centrum. Net als in centrum gaat het in dit gebied voornamelijk om fietsendiefstal. In de periode van 2019 t/m 2022 registreerde de politie slechts twee incidenten rondom station Steendijkpolder, waarvan één fietsendiefstal en één verkeersongeval.
Het aantal meldingen dat bij Handhaving en Toezicht binnenkomt ligt laag. De aard van de meldingen varieert. Bij station Centrum en West gaat het voornamelijk om weesfietsen en/of fietswrakken, terwijl het bij station Steendijkpolder vooral parkeeroverlast betreft.
Het gaat dus vooral om eenvoudige lichte misdrijven als fietsendiefstal.
In de straatenquête geeft 6% van de bezoekers van de gebieden rondom de metrostations aan wel eens slachtoffer te zijn geweest van een incident in het gebied. Dit varieert van fietsendiefstal en lastig gevallen worden, zoals naroepen, tot aan (poging tot) beroving en bedreiging.

Subjectieve veiligheid

Om zicht te krijgen op het veiligheidsgevoel van gebruikers van de stationsgebieden, zijn in
februari op verschillende tijdstippen in de middag en de avond korte straatenquêtes gehouden. In de enquête werd gevraagd naar de veiligheidsgevoelens en mogelijk slachtofferschap van
incidenten in het gebied en naar de houding ten opzichte van het instrument cameratoezicht. Aan de straatenquêtes deden in totaal 419 personen mee.

█ In het gebied rondom station Steendijkpolder beantwoordt 85% van de ondervraagden de vraag voelt u zich wel eens onveilig in het gebied rondom het metrostation met “nee”.

█ Bij station Centrum en station West ligt dit percentage wat lager, hier beantwoordt respectievelijk 70% en 71% van de ondervraagden deze vraag met “nee”.
█ Van de 25% van de ondervraagden die zich wel een onveilig voelen, geeft 71% aan zich soms onveilig te voelen en 17% zegt dat zij vaak onveilig voelen.
█ Gemiddeld wordt de veiligheid rondom de metrostations met een 7,3 beoordeelt.

Cameratoezicht

In het onderzoek is ook onderzocht of plaatsing van permanente camera’s noodzakelijk en proportioneel is.
Privacy, of de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is een grondrecht voor burgers en is verankerd in de Grondwet en in diverse internationale verdragen, waarvan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) de belangrijkste is. Cameratoezicht staat altijd op gespannen voet met dit grondrecht. Het recht op privacy is echter niet absoluut: er kunnen redenen zijn om dit recht in te perken.

█ De Grondwet en het EVRM stellen beiden dat inperking van de privacy gerechtvaardigd is als het noodzakelijk is voor een legitiem doel (zoals openbare orde en veiligheid) én een solide wettelijke grondslag heeft. De wettelijke grondslag voor gemeentelijk cameratoezicht is te vinden in artikel 151c van de Gemeentewet.
█ Voor de inzet van cameratoezicht moet de gemeente aantonen dat camera’s noodzakelijk zijn voor het handhaven van de openbare orde.

█ Het inzetten van gemeentelijk cameratoezicht kan alleen als voldaan wordt aan de wettelijke eisen voor noodzakelijkheid (‘er is een urgent veiligheidsprobleem’), proportionaliteit (‘cameratoezicht is een ‘zwaar’ middel en moet in verhouding staan tot het probleem’) en subsidiariteit (‘het probleem kan niet met andere, lichtere middelen aangepakt worden’).
█ Cameratoezicht moet dan ook als ultimum remedium worden gezien, ofwel een laatste uiterst middel.

Aanbevelingen

Uit zowel de schouw als de enquêtes en interviews bleek dat op dat moment een aantal lantaarnpalen of andere lichtvoorzieningen defect waren waardoor er donkere plekken in de gebieden waren. Uit de straatenquête kwam naar voren dat mensen die zich weleens onveilig voelen de gebieden op donkere momenten liever vermijden.

█ Het college hecht aan goede verlichting op de stationspleinen en defecte verlichting wordt direct hersteld. De bestaande openbare verlichting voldoet aan het benodigde verlichtingsniveau volgens de richtlijnen en het politiekeurmerk op de stationspleinen. Helaas kan de verlichting in de buitenruimte niet op hetzelfde niveau worden gebracht als het niveau dat gevoerd wordt op de metrostations. Tijdens de schouw waren meerdere lantaarnpalen defect, deze zijn inmiddels allemaal gerepareerd.

DSP adviseert in de rapportage om voor het stationsgebied Centrum te investeren in een herinrichting van het stationsplein. Het stationsgebied Centrum is qua aantal m2 eigenlijk te klein voor alle huidige functies. Dit maakt het gebied inderdaad onoverzichtelijk. Het gebied zou minder rommelig worden door functies anders in te richten. We hebben in het huidige uitvoeringsprogramma geen plannen en daarmee geen budget opgenomen voor herinrichting Stationsgebied. Een grove inschatting is dat een herinrichting ca 400.000 euro kost.

Tegelijkertijd blijft de maat van het plein klein. Temeer omdat de uitkomst van het rapport laat zien dat het aantal geregistreerde incidenten per maand beperkt is nemen we deze aanbeveling nu niet over, maar nemen we deze bij toekomstige ontwikkelingen (met name de mogelijke tweede ingang van het metrostation) mee.

Bij de ontwerpopgave van herontwikkeling plan Station West is een randvoorwaarde dat er een bewaakte fietsenstalling komt. Doel is om een comfortabele beveiligde fietsenstalling te realiseren waarmee we het reizen per fiets willen stimuleren. Hiermee verdwijnt de huidige fietsenstalling in de toekomst.

In de visieontwikkeling rond Station West wordt sociale veiligheid vanaf het begin meegenomen.

Tevens is is afgesproken dat wanneer we de visie uit gaan werken in concrete plannen, we deze toetsen aan leefbaarheid en sociale veiligheid.

█ Gezien het feit dat het aantal incidenten bij de metrostations vooral betrekking hebben op
fietsendiestallen, wordt de komende periode extra aandacht besteed aan het voorkomen van
fietsendiefstallen.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek