WOB = Wet Openbaarheid van Bestuur

MAASSLUIS | B&W en de gemeenteraad ontvingen onlangs een schrijven van ons, waarin wij /onderstaand hebben gesignaleerd.

De Europese rechter heeft aangegeven, dat vergunningen voor windturbines onrechtmatig zijn, als de onderliggende overlastnormen niet MER (Milieu Effect Rapportage) getoetst zijn. In Nederland zijn de overlastregels (in het Activiteitenbesluit) niet MER-getoetst. Derhalve zijn Nederlandse vergunningen voor windturbines onrechtmatig.

Een WOB-verzoek heeft uitgewezen dat de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken in nauw overleg met de windmolenbranche een gezamenlijke woordvoeringslijn hebben opgesteld, waarin wordt gesteld, dat de uitspraak van het Europees Hof in de Nevele zaak alleen betrekking heeft op Vlaanderen en niet op Nederland.

Dit is pertinent onjuist en kan worden bestempeld als Fake News.

Dit Fake News wordt gecommuniceerd naar de gemeenten met de bedoeling dat alle overheden met dezelfde mond praten.

► Wees u ervan bewust dat u als gemeenteraadslid door de Rijksoverheid vals bent voorgelicht. Binnenkort wordt aan u gevraagd of u instemt met de Regionale Energie Strategie (RES) in uw regio. Deze RES bevat waarschijnlijk plannen voor windturbines. Daarnaast kan het zijn, dat in uw gemeente vergunningaanvragen liggen voor windturbines of dat er reeds verleende vergunningen zijn voor te bouwen of reeds draaiende windturbines. Voor al deze situaties vragen wij uw aandacht.

Hier vindt u onze volledige BRIEF aan B&W

HIER vindt u onze volledigeBrief aan informateur Hamers

Netwerk Nederwind

Wie wij zijn: Nederwind is het netwerk van meer dan 80 organisaties die zich verzetten tegen windturbines. Nederwind heeft zich met een alternatief groen plan aangemeld voor de Klimaattafel Elektriciteit in 2018. Ed Nijpels heeft het Nederwind netwerk geweerd van deze klimaattafel. De grote energiebedrijven mochten wel aanschuiven. Zij hebben aan de klimaattafel plannen ontworpen, waarmee zijzelf miljarden subsidies in de wacht slepen. Het wordt betaald door de burger via belastingen in de energierekening. De energiebedrijven maken 12 procent rendement op de windparken, met staatsgarantie. Dat is buitensporig en alleen te verklaren door hun deelname aan de klimaattafel Elektriciteit.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud