MAASSLUIS | Het is een rapport met veel informatie waarover een raadscommissie zich vanavond buigt.  De rekenkamercommissie heeft onderzoek uitgevoerd naar de decentralisatie van de jeugdhulp in de gemeente Maassluis. Doelstelling van dit onderzoek was om de raad inzicht te verschaffen in de stand van zaken met betrekking tot de transitie en de transformatie in de Jeugdzorg. Met dit onderzoeksrapport wil de rekenkamer de gemeenteraad inzicht geven in de mate waarin de door de gemeenteraad vastgestelde doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten zijn bereikt en doet zij aanbevelingen om de effectiviteit van het beleid en de politiek bestuurlijke sturing verder te verbeteren.  We lichten een belangrijk onderdeel eruit: Organisatie, samenwerking en werkwijze, maar er is veel meer opmerkelijks

Volledig Eindrapport

Organisatie, samenwerking en werkwijze

Een aantal punten zijn nog in ontwikkeling, maar er moet meer aandacht komen voor het ontwikkelen van werkwijzen, innovatie en informatie. De aandacht verschuift in 2017 meer naar de uiteindelijke bedoeling van de decentralisatie, namelijk de transformatie van de jeugdzorg. Er is een breed gedragen beeld wat hier nog voor nodig is. Het accent ligt daarbij in veel mindere mate op het inrichten van de juiste structuren. Maar veel meer op het richten van de samenwerking, de werkwijze en het handelen van spelers in het netwerk. Dit met oog op de realisatie van de doelen van de transformatie

De belangrijkste accenten die genoemd worden zijn:

  1. Aanpakken operationele problemen die nog spelen in de infrastructuur. Veel genoemd is het reduceren van wachtlijsten van specialistische zorg.
  2. Passende zorg door maatwerk. Hiervoor het doorontwikkelen van bevoegdheden, werkwijze en competenties van het wijkteam Vraagraak nodig en die verder afstemmen op die van de ketenpartners en vice versa. De werkwijze van het wijkteam richt zich op het op maat snijden van de juiste zorgmix. Dat kan nog beter en de werkprocessen kunnen worden geüniformeerd. De werkwijze van de specialistische zorg sluit ook onvoldoende aan, die is nog aanbodgericht.
  3. Preventie en Vroegsignalering. Is nog zeer broos. Verschillende spelers kunnen die rol invullen maar doen dit nog niet voldoende. Oorzaken liggen deels in het ontbreken van een gedeelde werkwijze, het niet kunnen doorpakken op signalen of allerlei belemmeringen ten aanzien van informatie uitwisseling tussen spelers in het netwerk.
  4. Verbinden jeugdzorg met relevante beleidsterreinen. Beleid op andere terreinen zoals onderwijs, leefomgeving en werk en inkomen kan stimulerend maar ook belemmerend werken op het realiseren van de doelen rondom de transformatie.
  5. Informatievoorziening. Er is langzamerhand wel zicht op uitvoeringsprestaties (denk aan instroom, doorstroom, uitstroom, wachttijden, kosten) , maar er is nog geen enkel zicht in hoeverre de doelen van de transformatie worden gerealiseerd. Het ontbreekt aan data op dat niveau.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt