Een simpele vraag van  D66 aan het college B&W leidt tot een uitgebreide beantwoording. Wie ‘iets heeft met milieu’ zal onderstaande tot zich willen nemen om te begrijpen welk weg wij te bewandelen hebben de komende decennia om de doelstelling waar te maken.

De centrale vraag is:

Hoe verklaart u de lage score van Maassluis in de duurzaamheidsindex (GDI 2014) terwijl duurzaamheid een van de hoofdthema’s is van uw college programma?

De GDI-Index wordt samengesteld door de Stichting Duurzame Samenleving. Deze stichting is een particulier initiatief dat zich ten doel stelt om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te bevorderen. De Stichting is een non-profit organisatie zonder externe financieringsbronnen. Duurzaamheid staat niet alleen centraal in het collegeprogramma, maar is ook verwoord in verschillende beleidsnota’s en in de gemeentelijke duurzaamheidsvisie.

In deze duurzaamheidsvisie staat een heldere doelstelling met betrekking tot duurzaamheid geformuleerd: Een CO2-neutraal Maassluis in 2040. Deze ambitie weerspiegelt vooral de energie en klimaat insteek van duurzaamheid.

Doordat in de berekening van gemeentelijke duurzaamheidsindex ook financiële en sociale indicatoren zwaar worden meegerekend vormt de index geen afspiegeling van Maassluis haar duurzaamheidsbeleid als zodanig. Dit neemt niet weg dat de lage scores op de gemeentelijke duurzaamheidsindex een toelichting behoeven.

De lage score van Maassluis op de gemeentelijke duurzaamheidsindex wordt vooral veroorzaakt door vier onderdelen die het gemiddelde omlaag halen. Te weten: gezondheid, financiële weerbaarheid, water en hernieuwbare energie.

 1. GEZONDHEID. De lage score op gezondheid wordt veroorzaakt door het grote percentage volwassenen en kinderen met obesitas. Hier moet echter bij worden opgemerkt dat er nauwelijks verschil is tussen regionale en landelijke cijfers.
 2. FINANCIËLE WEERBAARHEID.De score op financiële weerbaarheid is gebaseerd op cijfers van het CBS uit 2011 en schetst een somberder beeld dan op dit moment het geval is. Uit een stresstest van Deloitte uit 2012 blijkt juist dat het weerstandsvermogen en de reservepositie van Maassluis zeer gunstig zijn.
 3. WATER.De score voor water is gebaseerd op de biologische beoordeling van Kaderrichtlijn Wateren. Deze score is vervolgens vertaald naar de gemeente. De Westboezem heeft een zeer slechte beoordeling (De Westboezem loopt van Den Haag tot Hoek van Holland en de Vlaardingervaart. Voor Maassluis betreft dit Nieuwe Water, Boonervliet, Noordvliet en Middelvliet). Doordat dit boezemwater ook voor een klein deel in onze gemeente ligt scoort Maassluis hierdoor extra slecht. Daarnaast zijn lokale wateren niet in de beoordeling meegenomen.
 4. HERNIEUWBARE ENERGIE.Hernieuwbare energie wordt gemeten door per inwoner te kijken naar de productie van hernieuwbare elektriciteit. Uit landelijke cijfers van het CBS blijkt dat ruim 70 procent van de hernieuwbare energie uit biomassa komt, een kleine 20 procent uit windenergie en dat de bijdrage van andere bronnen, zoals bodemenergie en zonne-energie nog beperkt is. Met name in gemeenten (zoals Zeewolde) waar er een groot geïnstalleerd vermogen aan windenergie staat, zijn de scores op hernieuwbare energie goed. Ter illustratie: De gemeente Zeewolde heeft minder inwoners dan Maassluis, zo’n 21.339, en is qua oppervlakte bijna 25 keer zo groot. In Maassluis zijn de mogelijkheden tot grootschalige windenergie vanwege de ruimte echter beperkt. Daarnaast is het op dit moment om economische redenen helaas niet mogelijk om aangesloten te worden op de biomassa-energiecentrale van Afval- en Milieubedrijf AVR uit Rozenburg. Op energieverbruik scoort Maassluis juist beter dan gemiddeld. Het verbruik van gas en elektriciteit ligt lager dan het landelijk gemiddelde.
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Barry Voeten
  17 maart 2014 at 22:21

  > In Maassluis zijn de mogelijkheden tot grootschalige windenergie vanwege de ruimte echter beperkt.

  Dat is natuurlijk onzin. In eerdere plannen kwam er een windpark langs de vlaardingsedijk, waar nu een begraafplaats komt. Nee, daar kunnen geen windmolens bij hoor. Maar ook als ze langs de waterweg bij de Oranjeplassen komen, is Maassluis tegen. Niks met kleine ruimte, maar gewoon … tegen!