MAASSLUIS | In de gemeenteraadscommissie wordt op dinsdagavond (20:00 – 21:30) de halfjaarlijkse bestuursrapportage besproken. Het is een tussentijdse rapportage waarin B&W verantwoording aflegt over uitvoering van beleid en de financiële consequenties. Veelal zijn uitgaven gebaseerd op de begroting. Afwijkingen en onvoorziene zaken worden bij naam zichtbaar gemaakt. Het voert te ver om de hele inhoud op de loep te nemen, wat ons er toebrengt om een paar opvallende paragrafen uit het rapport aan te stippen.

Inzien 2017 Bestuursrapportage II

Stroomopwaarts (blz 31)

Stroomopwaarts verzorgt de uitvoering van dit programma. Via separate bestuursrapportages wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang.

m.a.w. de verantwoordelijkheid is herbelegd en slechts de cijfers geven enig inzicht.

Burgemeesterswijk (blz 9)
De inzet op de Burgemeesterswijk en de sloop van het gebouw van Ummah Wahidah hebben bijgedragen aan verbetering van het leefklimaat in de wijk. Het cameratoezicht is afgebouwd. Overige vormen van toezicht zijn en blijven in de wijk aanwezig. Met bewoners van het Burgemeestersplantsoen zijn en blijven we in gesprek. De groepsaanpak heeft goede resultaten opgeleverd zowel wat betreft de ontwikkeling van de individuele jongeren als voor de integrale samenwerking en aanpak. In het Bestuurlijk Justitieel Overleg is besloten de groepsaanpak af te schalen. De opgedane ervaring wordt ingezet voor een verbreding van de vroegsignalering en preventieve aanpak.

Personele kwestie (blz 44)
Vanwege een personele kwestie heeft het college besloten akkoord te gaan met tijdelijke inhuur en hiervoor ten laste van het rekeningresultaat voor 2017 een budget beschikbaar te stellen van € 68.400 en dit achteraf voor te leggen aan de raad.

m.a.w. er is een personeel conflict waarover B&W niet uitwijdt, waardoor extra uitgaven om iemand in te huren.

Informatiepunt (bl 17)

Op basis van het citymarketing plan Maassluis 2016-2018 is in samenwerking met de Stichting Promotie Maassluis besloten om het informatiepunt Maassluis te openen in de Nieuwstraat 2. Het college heeft besloten (ADV-04593) de investeringskosten en de structurele lasten voor 2017 ad. € 50.000 op zich te nemen. Binnen de begroting citymarketing is hiervoor geen dekking, dit gaat ten laste van het resultaat 2017.

m.a.w. de gemeente geeft ongepland extra geld uit aan citymarketing

Criminaliteitcijfers (blz 10)

Er is geen toelichting gegeven.

Uit de cijfers (en de status Rood) blijkt met  name dat het aantal aangiften van fietsdiefstallen nu al hoger ligt dan voorzien. Ook het aantal aangiften van persoonlijke bedreigingen > zie afbeelding

Gevolgen boomkap (blz 19)

De gemeente houdt een bomenbalans bij, want er is in het coalitieakkoord afgesproken dat er een verplichting is tot herplanten. Voor ieder gekapt exemplaar moet – desnoods elders in de gemeente – een boom worden geplant. Dat kan uit een bomendepot zijn, maar ook nieuwe jonge bomen tellen als zodanig.

De gemeente loopt volgens de cijfers danig achter voor de verplichtingen die nog vanuit 2016 stamt: van de 499 te herplanten bomen zijn 237 stuks nog niet herplant.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    29 november 2017 at 07:45

    “Wat Mij Is Opgevallen….,
    Er Zijn Te-Veel Ge-vallen!”