[ foto: in 2018 ontving Bas Verkade de CPM ]


MAASSLUIS | Een werkgroep van de CRM organiseert al vele jaren de huldiging voor het toekennen van de Culturele Prijs Maassluis (CPM) en sinds 2016 tevens een Culturele Jongerenprijs Maassluis (CJPM). Deze prijzen zijn bedoeld om personen en/of instellingen een blijk van waardering te verlenen voor door hen geleverde opmerkelijke prestaties op cultureel gebied.

Het voornemen bestaat om, indien er voldoende geschikte kandidaten zijn, de CPM en CJPM uit te reiken tijdens de Week van de Cultuur in 2019.

Om in aanmerking te komen voor de CPM of de CJPM gelden de volgende criteria:

  • Het leveren van een bijzondere prestatie op regionaal, provinciaal, landelijk dan wel internationaal niveau op het gebied van kunst of cultuur.
  • Een langdurige of opvallende inzet of bijdrage aan de cultuur of cultuurhistorie, in het bijzonder die van Maassluis.
  • Een opmerkelijke erkenning van kunstenaars die bijvoorbeeld blijkt uit een nationale of internationale reeks van exposities, optredens of opdrachten of gewonnen prijzen.
  • Een in het oogspringende prestatie in een van de vormen van kunst, zoals beeldende kunst, literatuur, kunsthistorie, dans, zang, muziek, toneel, film, fotografie etc.
  • Woonachtig zijn in Maassluis of een andere directe band met Maassluis hebben.

Voor de CJPM geldt bovendien jonger zijn dan 27 jaar.

De CPM bestaat uit een oorkonde met daarin vermeld de motivatie en een, door de Maassluise kunstenaar Ans van de Wiel speciaal voor dit doel ontworpen, beeldje.

De CJPM bestaat uit een oorkonde met daarin vermeld de motivatie en een geldbedrag van € 300,-. Dit bedrag is bedoeld om de prijswinnaar in staat te stellen een positieve stap te zetten in de verdere ontwikkeling van zijn/haar talent.

Kandidaten melden
Indien u meent personen of instellingen te kennen die op grond van het bovenstaande in aanmerking komen voor de CPM of de CJPM, wilt u dit dan melden aan de contactpersoon van de werkgroep Culturele Prijs Maassluis, Gert Rikhof, e-mail:

secretaris@crmmaassluis.nl

Graag bij uw aanbeveling een goede onderbouwing, waarom u uw kandidaat geschikt acht voor de CPM of de CJPM. De werkgroep Culturele Prijs Maassluis toetst vervolgens de aangemelde kandidaten aan de opgestelde criteria en adviseert de CRM hierover.

Wij zien uw inzending graag vóór 20 mei 2019 tegemoet.

Te zijner tijd ontvangt u van ons bericht welk besluit de CRM over uw inzending heeft genomen.


 

Cultuurredactie

Cultuurredactie

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals ééndaagse en meerdaagse evenementen enzovoort.