MAASSLUIS | De PvdA fractie brengt regelmatig bezoeken aan verschillende wijken in de stad. Daar spreken zij met inwoners die hen geregeld wijzen op vreemde (verkeers-)situaties in hun wijk en ook met ideeën komen. Aan de hand van onderstaande vragen verzoeken zij B&W actie te ondernemen om de genoemde constateringen op te pakken. Bij een aantal daarvan geven zij suggesties mee. Bovendien verzoeken zij bij de beantwoording aan te geven hoe en voor wanneer B&W het één en ander gaat oplossen.

Het is maar een topje van de ijsberg. Er zijn veel meer onlogische en onveilige situaties. Wellicht dat inwoners voor hun eigen buurt nog meer concrete problemen willen aandragen. Daartoe kunnen zij contact opnemen met hun eigen raadsfractielid opdat uiteindelijk de totale omvang in kaart wordt gebracht. De emailadressen staan op deze gemeentelijke pagina: Samenstelling gemeenteraad

De concrete vragen aan B&W betreffen deze door PvdA in kaart gebrachte situaties:

► 1. De zebrapaden op de Industrieweg, maar ook op het einde van de Rozenlaan, lopen niet door over de daar aanwezige fietspaden. Wat is hier de reden voor en zou dit alsnog gerealiseerd kunnen worden?

►2. Op een aantal plekken bij de fietspaden langs de Industrieweg is er sprake van een forse wortelopdruk. Dit leidt tot onveilige situaties. Ook op andere plekken in de stad liggen de fietspaden er soms slecht bij (o.a. Oleanderpark, Vlaardingsedijk, ect). Wanneer gaat u deze plekken aanpakken?

►3. De Maassluise Binnenstad is weer door vele toeristen dit jaar bezocht. Het valt daarbij op dat zij, maar ook de eigen inwoners, het geldende eenrichtingsverkeer op de Noordvliet NZ en ZZ tussen de Lijndraaiersbrug en de Wagenbrug voor fietsers niet begrijpen. Vanuit Maasland mag je niet rechtdoor over de Noordvliet NZ. Maar aan het eind, bij het begin van het eenrichtingsgebod bij de Goudsteen, staat dat dit niet voor fietsers geldt. Het tegen het verkeer inrijden als fietser wordt niet gehandhaafd. Zou het een idee zijn om tussen de Wagenbrug en de Lijndraaiersbrug het daar geldende eenrichtingsverbod niet voor fietsers van toepassing te verklaren? Daarmee ontstaat ook voor het gemotoriseerde verkeer duidelijkheid dat zij moeten letten op tegemoetkomende fietsers.

►4. Een ander vreemde situatie in de Binnenstad is het verbod om tijdens winkelopenstelling te fietsen op de Doctor Kuyperkade en het eerste deel van de Zuidvliet. Inmiddels zijn buiten de op het bord gestelde tijden een tweetal horecaondernemers actief met een terras en is op zondag één van de winkels met daarbij behorende uitstallingen open. Mogelijk zou hier een algeheel verbod om te fietsen kunnen worden ingevoerd of het onderschrift voor het voetgangersgebied zo aan te passen dat duidelijk is wanneer er wel of niet mag worden gefietst?

►5. Op 13 mei 2022 heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over de mogelijkheden voor nieuwe prullenbakken in de Binnenstad nav de motie “gewenste uitstraling voor de hele stad”. Daarin heeft u toegezegd om met een drietal scenario’s naar de raad te komen. Daarnaast is er in de begroting budget voor gemarkeerd. Tijdens de commissiebehandeling van de tweede bestuursrapportage bleek hier onduidelijkheid over te bestaan. Wanneer kunnen wij de plannen hiervoor verwachten?

►6. In het kader van verfraaiing van de Binnenstad willen wij u wijzen op een project in het stadshart van Alphen aan den Rijn. Daar heeft men ter verbetering van de waterkwaliteit en vergroenen van het stadshart een project gerealiseerd van drijvende planteneilandjes. Wellicht is kan dit ook in het niet bevaarbare deel van de Zuidvliet worden gerealiseerd en zou daarvoor de samenwerking met Lentiz (vmbo Maasland) kunnen worden gezocht?

►7. Nadat het kruispunt bij de Albert Schweitzerdreef en de Maasdijk is aangelegd is daar geen zebrapad aangelegd. Zou dit nog kunnen worden gerealiseerd?

►8. Regelmatig doen zich onveilige situaties voor bij de parkeervakken voor de AH aan de Mesdaglaan. Achteruit stekende auto’s vormen een gevaar voor fietsers maar ook voor aankomende auto’s. Is het mogelijk om deze parkeervakken zo te veranderen dat dit de veiligheid van alle weggebruikers daar ten goede komt?

►9. Een ander probleem met parkerend verkeer doet zich in die omgeving voor bij de Lidl aan de Rembrandlaan. Bij de daar aanwezige parkeerplaats is geen duidelijk onderscheid gemaakt waar het gaat om de in- of uitgang. Dit leidt tot irritaties van daar parkerende of wegrijdende automobilisten. Zou het een idee zijn om hierin duidelijkheid te scheppen door de ene zijde als ingang en de andere als uitgang te bestemmen?

►10. Al eerder hebben wij aandacht gevraagd voor het veiliger maken van de centrum route, Lange Boonenstraat en Wagenstraat door het verlagen van de snelheid. Afgelopen vrijdag is daar helaas nog een ongeluk gebeurd. Wanneer kunnen we daar plannen voor verwachten?

►11. Op de website van de gemeente zijn plannen te vinden voor de herinrichting Lange Boonenstraat, met aanpassingen vanwege het riool. Hierin is te lezen dat de inrichting blijft zoals nu is.

a. Eerder hebben we een inspreekster gehad om mee te praten over het veiliger maken van die weg. De wethouder heeft destijds toegezegd haar uit te nodigen. Op maassluis.nu is in dit artikel te lezen dat zij nog niet is gehoord over de aanpassingen. Waarom is er nog niet met de inspreekster gesproken?

b. Hoe verhoudt dit zich tot de afspraken in het coalitieakkoord om de weg een 30 km zone te maken?

c. Waarom worden er nu al aanpassingen gemaakt aan het riool, terwijl er nog geen duidelijkheid is over de inrichting? Is het niet efficiënter om dit in één keer aan te pakken?Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt