PvdA: samen vooruit!

MAASSLUIS | In het debat over de begroting voor 2018 sprak fractievoorzitter Sjoerd Kuiper op de eerste avond over de begroting 2018.

In zijn inleiding stelde hij dat “door in de afgelopen jaren in de crisis behoedzaam te manoeuvreren Maassluis nu optimaal in staat is om door te pakken met de bouwprojecten. Het Balkon, Wilgenrijk en straks de Kade hebben de wind in de zeilen. Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in de mensen en voorzieningen. Het armoedebeleid is uitgebreid en socialer gemaakt. Ook is er geïnvesteerd in sport- en cultuuraccommodaties zoals Theater Koningshof. Hij sloot zijn betoog af met:

“Dit is de laatste begroting die dit college aan de raad voorlegt, maar er liggen de komende maanden nog een aantal belangrijke besluiten op onze agenda van college en raad Dus wat ons betreft: Samen vooruit! We hebben nog werk voor de boeg.”

De visie is per thema naar voren werden gebracht. klik op het thema om te lezen wat er gezegd is.

Totaal beeld

 

Totaal beeld

Voorzitter,
Als je dit plaatje ziet, begrijp je waarom astronauten zo begaan zijn met duurzaamheid. We zitten met z’n allen samen op deze prachtige bol die door het koude heelal draait. Dat aardbolletje voorziet ons van het leven: zuurstof, voedsel en bescherming. Net zoals het ruimteschip de veilige reis mogelijk maakt voor astronauten. En net als een schip voor haar bemanning een veilige plek moet zijn op een soms wilde zee.

Want Voorzitter,
Maassluis is een maritieme stad. Onze stad is ontstaan dankzij het water en is uitgegroeid dankzij de visserij, de sleepvaart en berging, de handel en de veerdienst. Die lange geschiedenis werd onlangs in het museum prachtig weergegeven. Maar die maritieme traditie is niet een nostalgisch sentiment, het is ook een economische, duurzame, innovatieve kracht van onze stad. Dat werd gisterenavond nog eens onderstreept toen onze Maassluise scheepswerf de Haas de prijs van ‘schip van het jaar’ won. Wij complimenteren De Haas daar van harte mee!

Maassluis, eerste stad aan de waterweg was jarenlang het gemeentelijke motto. Ons museum organiseerde begin dit jaar een tentoonstelling over schepen met de naam Maassluis. Sterker nog, dit stadhuis is een grote verwijzing naar onze nautische geschiedenis: we vergaderen niet alleen in zalen vernoemd naar scheepstypen, maar – je ziet het tegenwoordig alleen vanaf het station – het is zijn geheel gebouwd in de vorm van een schip.

Dat maritieme raakt mij ook persoonlijk. Ik ben geboren en getogen met zicht op de waterweg en als klein jochie zwaaide ik aan die waterweg m’n vader uit, die met de loodsboot vanuit Maassluis naar zee voer. Kortom, ik ben opgevoed met zout water en ben ik het water verbonden gebleven.

Logisch dat ik de stad als schip een aardige vergelijking vind. Maassluis is immers een heel klein stukje aarde waar we met elkaar moeten samenwerken. En iedere schipper weet dat je goed voor je schip en je bemanning moet zorgen. Als je niet genoeg brandstof en voedsel meeneemt breng je je bemanning in gevaar… Maar als je samenwerkt, als je echt op elkaar kan rekenen, als je kan je met elkaar een prachtige reis hebben. Ik noem het MAAS -> machtig als alles samenwerkt. Kijk naar de Elbe prachtig om te zien hoeveel vrijwilligers ervoor zorgen dat dit varend monument nu super draait.

Op een schip heeft de bemanning het vaak over de kaptein als ‘de ouwe’. Soms wat mopperend, maar de term is ook een manier om de zorgzaamheid van de te erkennen. Je zou het college met de kapitein kunnen vergelijken. Het heeft de dagelijkse leiding en zet de koers uit, maar heeft ook de dure plicht goed te zorgen voor onze bemanning, onze inwoners.

Het college heeft de afgelopen het schip van Maassluis goed bestuurd, terwijl soms de zeeën hoog gingen. Net als een op schip moet er immers altijd onderhoud worden gepleegd, altijd worden gemoderniseerd en zijn er nieuwe eisen gesteld aan het schip.

Er is nogal wat neergezet de afgelopen jaren:

  • Koningshoek (vernieuwd)
  • Balkon
  • Wilgenrijk
  • Sluispolder west
  • Laan 1940-1945
  • Avonturis

Door in de afgelopen jaren in de crisis behoedzaam te manoeuvreren is Maassluis nu optimaal in staat om door te pakken met de bouwprojecten. Het Balkon, Wilgenrijk en straks de Kade hebben de wind in de zeilen.

Maar een stad is veel meer dan de stenen. Om in het maritieme te blijven: een schip zo zeewaardig is als zijn bemanning! Er is nadrukkelijk geïnvesteerd in de mensen en voorzieningen.

In het sociaal domein zijn de decentralisaties relatief geruisloos ingevoerd. Dat heeft heel veel werk en inzet gevergd, terwijl de onzekerheid groot was. Er is een nieuwe manier van werken, met korte lijnen en waarin mensen voorop staan ipv systemen.

Het armoedebeleid is uitgebreid en socialer gemaakt: dankzij de Klijnsmagelden is het kindpakket uitgebreid en zijn onze pleidooien voor het jeugdsportfonds, het jeugdcultuurfonds en stichting leergeld erbij betrokken. Daarmee kunnen we nog meer kinderen die in armoede opgroeien meer kansen op ontwikkeling geven.

En daarnaast zijn de voorzieningen ook verstrekt:

  • Er is geïnvesteerd in Koningshof en dat heeft een serieus toekomstperspectief en draait nu goed
  • Zwembad is gemoderniseerd en trekt weer meer bezoekers
  • Op sportcomplexen zijn voorzieningen vernieuwd
  • Er wordt gebouwd aan het nieuwe Spectrum

Diversiteit en begrip

Diversiteit en begrip
Op zeeschepen is de bemanning al jaren zeer gemengd. En ook in Maassluis kennen we een heel diverse bevolking. Voor de PvdA iedereen telt mee: ook als je een beperking hebt, een migratie achtergrond hebt of wat ouder bent. Alle inwoners hebben gelijke rechten en kansen op ontwikkeling. Daarom pleiten we als PvdA voor een forse inzet om te voorkomen dat verschillen tot verdeeldheid leiden. We hebben laatst weer een stadsgesprek gehad en dat is goed, maar we zijn er daarmee nog lang niet. De PvdA wil een stad waar er respect is voor elkaar en begrip voor verschillen, maar ook meer besef wat ons bindt: onze gezamenlijke toekomst. We zitten immers samen in hetzelfde schuitje genaamd Maassluis. Wij herhalen onze oproep en vragen wat het college verder doen om te zorgen dat ook het ambtelijk apparaat nadrukkelijk voldoende kansen biedt en een afspiegeling van de samenleving wordt?

Veiligheid

Veiligheid

Voorzitter,
Safety first staat op de brug van alle tankers, met NO SMOKING eronder, zeg ik tegen enkele collega’s erbij….

De bewoners van onze stad moeten zeker zijn dat ze op ieder moment van de dag veilig over straat kunnen. Zeker zijn dat je huis en je eigendommen veilig zijn. Zoals de PvdA al jaren stelt: veiligheid creëren we samen: de waakzame burger en de professionals. Er zijn de afgelopen jaren mooie initiatieven ondernomen: zaterdag nog de veiligheidsmarkt in de Koningshoek. Want een gewaarschuwd en geïnformeerde burger telt voor twee. Er wordt hier nu gewerkt aan de politiepost die met toezicht en handhaving onder een dak komt. Dat zijn positieve investeringen in de veiligheid van onze inwoners en van korte lijntjes tussen de gemeente en de politie.

Als PvdA hebben we meerdere malen het pleidooi gehouden om nu de stationspleinen worden verbouwd, ook meteen cameratoezicht toe te passen: helpt enorm bij opsporing en werkt preventief. Wij roepen het college op om serieus te bekijken wat daarvoor nodig zou zijn. wij vinden het een gemiste kans als dat nu niet wordt gedaan. De perrons zijn wel voorzien en de winkelcentra ook.

Werk en inkomen

Werk en inkomen
Voorzitter, de PvdA wil dat niemand tussen wal en schip valt. Dat iedereen in de stad zich zeker weet dat hij een dak boven het hoofd heeft en eten op de plank. Dat iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft. Dat betekent dat iedereen die kan werken ook zo veel mogelijk ook werkt, bijzondere omstandigheden daargelaten. Als Partij van de Arbeid knokken we er daarom altijd voor zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Stroomopwaarts voert die opdracht nu uit. We zien helaas dat ondanks de aantrekkende economie het aantal mensen in de bijstand nog fors is, van 740 begin 2014 naar 836 nu. Daarom roepen we het college op om tot een flinke impuls te komen van mensen uit de bijstand aan het werk te helpen: via re-integratie middelen een plus van 20 mensen die zich inzetten in onze stad. Om een vak te leren, arbeidsritme op te doen en na een jaar door te stromen. Welke mogelijkheden ziet u daarvoor?

En voor de mensen die door omstandigheden niet kunnen werken of de mensen die werken en een laag inkomen hebben, zijn er goede regelingen en voorzieningen in Maassluis om te zorgen dat iedereen in onze stad die zekerheid van bestaan heeft. Ervaring leert echter dat lang niet iedereen die aanspraak kan maken op die regelingen en voorzieningen er van weet. De professionals wel, daarom vragen we het college wat er mogelijk is om ook niet ingevoerde mensen de hoofdlijnen te laten weten en vooral informeren waar te verwijzen. Wij denken aan oa sportverenigingen, de huisartsen, scholen etc.

Goed wonen

Goed wonen
In een fijne hut ga je lekker onder zeil. Als PvdA willen ervoor blijven zorgen dat iedereen in Maassluis, ongeacht de hoogte van het inkomen, fijn en betaalbaar kan wonen en kan blijven wonen. Maassluis is daarom aan het herstructureren en dat zal nog een tijd doorgaan: sluispolder west is net op dreef en de Burgemeesterswijk is nog niet af. De nieuwe duurzame wijken die worden gebouwd zullen ook een flink aandeel sociale huurwoningen kennen, zodat de woningvoorraad overeenkomt met de mogelijkheden van de inwoners. Dat is heel goed.

Vorige week hadden we een belangrijke commissie vergadering over de Vliet, waar de raad zich uiteindelijk unaniem achter de aangepaste plannen van de Vliet schaarde: met een ruimte recreatiezaal en 64 sociale huurwoningen voor senioren. Als PvdA riepen we daar wel de vraag op waar er nog elders in het centrum, Sluispolder west of elders in de stad extra seniorenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Vanwege het langer thuiswonen en de dubbele vergrijzing zien we dat er behoefte is aan levensloopbestendige woningen inc vormen van verzorgd wonen. Heeft u daar cijfers over en zijn die in de nieuwe prestatieafspraken op te nemen?

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

Als PvdA willen we graag investeren innovatie van zorg en welzijn, we krijgen de indruk dat na de eerste samenwerkingsverbanden weer wat terugtrekkende bewegingen zijn waar te nemen. Nu mensen langer zelfstandig thuis wonen moeten er voldoende voorzieningen zijn om een
Er is in het verleden WMO budget overgebleven en dat hebben we geoormerkt in de reserves. Welke plannen heeft het college om die in te zetten voor de kwaliteit van zorg en welzijn.

Onze inwoners moeten er zeker zijn van goede zorg en ondersteuning. Wij hadden ons voorgenomen om de eigen bijdrage in de WMO te verlagen of te schrappen. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet besloten om die voor iedereen te maximeren op 17,50 per maand vanaf 2019. Dat is goed nieuws, maar de helft van de kosten moet vanuit de gemeenten komen. Graag een reactie van het college daarop.

Leefbaarheid en gedrag

Leefbaarheid en gedrag
Tijdens onze vele wijkbezoeken spreken we veel inwoners. Bewoners willen zeker zijn van een fijne, leefbare buurt. Waar je fijn kan wonen, waar goede speelvoorzieningen zijn, waar het er goed uitziet. Dat laatste staan nogal onder druk de laatste tijd. We hebben begrip voor het feit dat de stad geen biljartlaken ligt. Maar het college gaf aan dat het beheerplan openbare ruimte kon worden uitgevoerd, maar we zien dat het vastgestelde niveau van onderhoud niet wordt gehaald.

Graag een reactie van het college

Betrokkenheid bij de eigen woon- en leefomgeving is van groot belang, bewoners willen vaak meer zeggenschap over de eigen buurt. Daarom hebben we als PvdA in 2008 een motie buurtbudgetten ingediend en die is aangenomen. Het idee was een positieve prikkel voor het onderlinge contact: kleinschalig en snel in te zetten buurtbudget. Later is dat groots opgetuigd tot het gebiedsoverleg, in hele grote wijken. Maar dat is alweer een jaar niet meer georganiseerd.

Wij roepen het college op om terug te gaan naar de oorspronkelijke gedachte van kleinschaligheid. Graag een reactie.

Wat maritiem uitzicht betreft hebben we in Maassluis de hoofdprijs natuurlijk: zoveel mensen genieten van het prachtige zicht op de waterweg! Met de aanleg van Avonturis zijn we ook zeer tevreden, een super voorziening voor jong en oud. Als PvdA willen we graag zien dat er een horeca gelegenheid komt in de nabijheid.

Kan het college daar opnieuw ondernemers voor vragen?

Cultuur

Cultuur
Cultuur kan mensen verrijken op allerlei manieren. Maassluis heeft op het gebied van cultuur heel veel moois te bieden: om van te genieten in onze musea, een concert in de kerk en een voorstelling het theater, maar ook om zelf te doen: van dans en muziek tot beeldende kunst en jeugdtheater.
Vorig jaar met ons amendement de financiering van het cultuurbeleid veilig hebben gesteld roepen we nu op om nadrukkelijk die kant van de cultuur een push te geven: het idee van community art, gemeenschapskunst is mooi om mensen met elkaar in contact te brengen en zo de sociale cohesie te bevorden. In Maassluis hebben we bewoners met expertise die in andere gemeenten zo veel hebben gedaan in gemeenschapskunst, dat kan echt een toegevoegde waarde zijn. zo kan cultuur meer verbinden!

Wat betreft ontwikkeling en kansen bieden voor jongeren vragen we het college ook wat er mogelijk is om de leeftijd van het gratis bieb abonnement te verhogen van 16 naar 18 jaar. In die leeftijd moeten leerlingen immers veel lezen, maar haken ze ook soms af.

De bieb geeft aan dat dit weinig geld kost en zou helpen.. Graag een reactie.

Ambtelijk apparaat

Ambtelijk apparaat
De eigen organisatie kan je ook als schip bekijken: de ambtelijke organisatie is de bemanning. Raad, college maar ook de burgers zouden dus nergens zijn zonder goede ambtenaren. Als PvdA bedanken we dan ook nadrukkelijk voor hun inzet en wij ondersteunen dan ook nadrukkelijk de investeringen in de ambtelijke organisatie: de ICT, in mobiele apparatuur en in cultuuromslag om nog meer met en voor de inwoners te werken.

Een bijzondere vermelding daarbij verdient de buitendienst, het stadsbedrijf. Dat zijn de mannen die de stad onderhouden. Daar wordt gereorganiseerd. Het college heeft bevestigd dat er geen ontslagen vallen en we in onze stad een eigen buitendienst houden. Dat stellen we zeer op prijs als PvdA. Tegelijkertijd is er wel een uitvraag gedaan naar een marktpartij om op vaste basis een deel van het werk te gaan doen. Daar hebben we grote moeite mee.

Wat ons betreft is inhuur iets dat je doet in geval van ziekte of onregelmatige pieken in de werkdruk. Deelt het college die visie?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt