© www.maassluis.nu - Arbeidsparticipatie

Het collega van B&W heeft PvdA-vragen van 26 maart 2015 beantwoord over de arbeidsparticipatie van allochtonen in Maassluis.

Het college beschikt niet over actuele cijfers van de arbeidsparticipatie van allochtonen in Maassluis. Registratie van etnische persoonsgegevens is namelijk wettelijk niet toegestaan. Op basis van de verdeling in het uitkeringsbestand blijkt wel dat 31% de Nederlandse etniciteit heeft en 49% niet. Van de overige 20% is de etniciteit onbekend.

Het college is continu bezig om de totale groep werkzoekenden onder de aandacht te brengen bij werkgevers om de arbeidsparticipatie te vergroten. Er is een training TOEK en TAAL die zich richt op het activeren van mensen met een taalachterstand. Om de participatie van, met name de uitkeringsgerechtigden met een allochtone achtergrond, te verhogen, wordt vrijwilligerswerk bij de Turkse Moskee gestimuleerd en doen personen uit deze doelgroep mee in de training ‘Op weg naar Succes’.  Ook zijn er gesprekken met de Ibrahim Moskee om te kijken hoe, in samenwerking met de Moskee, participatie bevorderd kan worden.

Verder wordt in gemeentelijke aanbestedingstrajecten de “social return” bepaling opgenomen om arbeidsplaatsen te bevorderen voor de inwoners van MVS-gemeenten (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) met een afstand tot de arbeidsmarkt of langdurig werklozen.

De gemeente Maassluis kent geen doelgroepenbeleid. Alle vacatures worden geplaatst op de site van de gemeente. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een beperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vacatures worden ook gedeeld met het participatiebedrijf en de werkzoekenden binnen de gemeente Maassluis.  Bij invulling van een vacature wordt gekeken naar wie het meest geschikt is en bij wie de gewenste kwaliteit aanwezig is om goed de functie te kunnen vervullen, ongeacht leeftijd, etniciteit of religie.

De gemeente is bereid om over de arbeidsparticipatie, binnen MVS, afspraken te maken met het bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners, bij voorkeur voor de gehele doelgroep (jongeren en uitkeringsgerechtigden).  Begin 2014 is het convenant Leerwerkplekken in Bouw en infra Waterweg-Noord afgesloten tussen de MVS-gemeenten, drie woningcorporaties, drie opleidingsbedrijven, de regionale brancheorganisatie voor de bouw en FNV Bouw Vlaardingen-Waterwegen. Het convenant heeft tot doel om leerwerkplekken te stimuleren in de bouw en infrastructuur.

Verder zijn de MVS-gemeenten onlangs een convenant aangegaan met wasserij Smeele. Dit convenant gaat over het invullen van de werkgelegenheid die ontstaat bij de uitvoering van de gegunde opdracht (Was- en strijkservice) aan wasserij Smeele.

Tenslotte wordt er zowel binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond als binnen de MVS gewerkt aan een acquisitieplan, hierbij zal het bedrijfsleven ook betrokken worden.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu