MAASSLUIS | Vorig jaar hebben de Eerste en Tweede Kamer het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) geratificeerd. Daarop is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) gewijzigd met ingang van 1 januari 2017.

Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarom het ontwerpbesluit, houdende regels omtrent de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of  chronische ziekte, voorbereid en op 20 december 2016 ter kennis gebracht van de Eerste en Tweede Kamer.

Doel van de wijzigingen in de Wgbh/cz en het ontwerpbesluit is dat toegankelijkheid voor iedereen geen service of uitzondering is, maar een vanzelfsprekendheid. Uiteindelijk moet toegankelijkheid normaal worden en ontoegankelijkheid een uitzondering.

Voor de gemeente heeft de wijziging van de Wgbh/cz directe gevolgen voor:

 • De inrichting van stemlokalen, deze moeten zo zijn ingericht en uitgerust dat kiezers met lichamelijke beperkingen zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.
 • De Wmo en de Jeugdwet waarbij in het beleidsplan moet worden opgenomen hoe uitvoering wordt gegeven aan het verdrag.
 • En voor de Participatiewet moet periodiek een plan worden opgesteld over hoe om te gaan met het verdrag.

Daarnaast wordt in het ontwerpbesluit aangegeven dat de gemeente een actieplan dient op te stellen hoe om wordt gegaan met de algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte. Bij het verwezenlijken van algemene toegankelijkheid gaat het trouwens om alle aspecten van toegankelijkheid. Dus niet alleen om fysieke toegankelijkheid . Ook informatie en communicatie, de toegang tot onderwijs, sport, vervoer en werk voor bijvoorbeeld personen met een zintuiglijke beperking en/of een verstandelijke beperking dienen daarin aandacht te krijgen.

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA fractie de volgende vragen aan B&W:
 1. Bent u op de hoogte van wijzigingen van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte?
 2. Welke acties heeft u al ondernomen om te voldoen aan het nakomen van het VN verdrag?
 3. Wanneer krijgt de gemeenteraad een voorstel wat betreft de beleidsplannen voor de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet waar het gaat om de nakoming van het VN verdrag?
 4. Heeft u het plan om een ‘inclusief agenda’op te stellen wat betreft de algemene toegankelijkheid voor inwoners met een handicap of chronische ziekte?
 5. Zo ja, hoe ziet dit plan er uit, wie wordt daar allemaal bij betrokken en wanneer kunnen wij dit plan van aanpak als raad tegemoet zien?
 6. Zo neen, waarom niet en hoe denkt u dan wel aan het nakomen van het VN verdrag te kunnen voldoen?
 7. Hoe verhouden deze nieuwe taken en verplichtingen voor de gemeente zich tot de nota‘Meedoen in Maassluis’ die u heeft aangekondigd? Wanneer verwacht u ‘Meedoen in Maassluis’te kunnen presenteren
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. ton
  3 maart 2017 at 13:11

  Ach, als de PvdA zich daar druk om maakt..ze hadden beter de afgelopen 4 jaar wat beter op hun winkeltje kunnen letten. Door betere toegankelijkheid stemlocalen zal dit echt geen winst op brengen.