MAASSLUIS | De gemeenteraad bespreekt in commissie (en besluit akkoord te gaan met, ingeval van meerderheidstemming) het wijzigingsvoorstel van B&W over de Omgevingswet. Belangrijke plannen die dit jaar spelen betreffen: sportvoorzieningen, woningbouw en (behoud van) parkeerterrein bij de Schuurhof. 

De inwerkingtreding van de ‘lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a onder b’ is gelijk aan de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2022).

Raadsstukken

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: Ow) (per 1 juli 2022) verandert er veel. Alle regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen en milieu wordt gebundeld in deze nieuwe wet. Integratie van beleid en uitvoering wordt in toenemende mate belangrijk. En instrumenten en werkwijzen veranderen. De rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van B en W blijft na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in essentie onveranderd. De gemeenteraad stelt ook onder de Ow de kaders en het strategisch beleid van de gemeente vast en toetst en controleert of het college van B en W het beleid volgens afspraak en naar tevredenheid heeft uitgevoerd.

Het bestaande raadsinstrumentarium (het indienen van amendementen, moties, schriftelijke/mondelinge vragen, interpellatie, recht van onderzoek en initiatief en de actieve informatieplicht van het college van B en W) blijft onveranderd, waardoor de raad zoals gebruikelijk gedurende het beleids- en besluitvormingsproces de vinger aan de pols houdt en stuurt in de gewenste ontwikkeling.

Wel krijgt het college van B en W meer bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid (bijvoorbeeld het in individuele gevallen afwijken van het omgevingsplan) en is de raad nadrukkelijker belast met de hoofdlijnen en het toezicht op het beleidsproces.

Benoemde categorieën zijn:

  • Woningbouw
  • Bedrijvigheid
  • Het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid in een zwaardere categorie dan het omgevingsplan toestaat;
  •  Het oprichten, veranderen of uitbreiden van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied.
  • Antenne installaties
  • Projecten m.b.t. energieopwekking
  • Sportvoorzieningen
  • Infrastructurele projecten
  • Grootschalige infrastructurele (kunst)werken, zoals rondwegen, spoortunnels en viaducten.
  • Gevoelige onderwerpen (wanneer er sprake is van maatschappelijke onrust of anderszins politiek gevoelige initiatieven)

De onderwerpen van deze lijst zijn niet uitputtend. Er zullen zich gevallen voordoen, welke voorheen niet in te schatten waren, maar waarbij het college toch graag het advies van de gemeenteraad inwint.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek