© MVS - Wethouder Eitjes Samenwerken & Verbinden bij de uitvoering van de Participatiewet

Op weg naar een regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS voor de uitvoering van de Participatiewetstroomopwaarts logo

De drie sociale diensten en de drie werkleerbedrijven van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) willen samen door een gemeenschappelijke regeling het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS vormen. Het regionaal participatiebedrijf wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van Participatiewet. De zorg aan de kwetsbare doelgroepen staat hierin centraal. Als inwoners (tijdelijk) niet zelfstandig aan het werk kunnen komen, biedt Stroomopwaarts MVS ondersteuning met werk, inkomen en zorg. Door deze samenwerking wordt de dienstverlening aan de inwoners verbeterd.

Voor inwoners en werkgevers
Stroomopwaarts MVS wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt stimuleren, ondersteunen en activeren zodat ze weer aan het werk kunnen. Inkomensondersteuning komt terecht daar waar dat nodig is en duurt niet langer dan strikt noodzakelijk.

Wethouder Eitjes:

Stroomopwaarts MVS zet zich in om kansen in de werkgelegenheid te benutten door een actieve werkgeversbenadering en wil verbindingen leggen tussen overheid, onderwijs en ondernemers.

Uitvoering Participatiewet: meer met minder geld
Het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De Participatiewet is erop gericht de arbeidsparticipatie van mensen te verhogen en in het bijzonder van mensen met een beperking. Hierbij wordt uitgegaan van ieders mogelijkheden in plaats van beperkingen en blijft de eigen verantwoordelijkheid van mensen het vertrekpunt.

Businesscase vastgesteld
In vervolg op de eerder vastgestelde Kadernota, is nu de businesscase Stroomopwaarts MVS door de drie colleges van burgemeester en wethouders vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de missie/visie zijn voor Stroomopwaarts, welke taken Stroomopwaarts uitvoert, de financiële gevolgen en hoe/waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden belegd. In de gemeenschappelijke regeling wordt de samenwerking beschreven. De inrichting van het regionaal participatiebedrijf vindt gefaseerd plaats.

Hoe verder
Het voorstel van de drie colleges uit MVS aan de drie gemeenteraden is om op basis van de business case te starten met de gefaseerde inrichting van Stroomopwaarts MVS en de inrichting van de gemeenschappelijke regeling. Voordat de daadwerkelijke inrichting van het regionaal participatiebedrijf kan starten, is naast een goedkeuring van de gemeenteraad ook een positief advies van de drie ondernemingsraden nodig. Het proces van de plaatsing van de medewerkers begint nadat ook het sociaal statuut door de vakbonden is ondertekend.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt