MAASSLUIS | Eerder heeft de gemeenteraad middelen vrijgemaakt voor de renovatie van de Koepaardbrug. Tijdens de voorbereiding van deze werkzaamheden is uit nader onderzoek gebleken dat een renovatie van de Koepaardbrug niet mogelijk is.

Per onderstaande brief informeren B&W de raad u hoe zij tot deze conclusie zijn gekomen en welke gevolgen dit heeft.

Inleiding

Uit de constructieve beschouwing van de Koepaardbrug in 2023 is gebleken dat de brug niet geschikt is voor de zwaarste verkeersklasse. Daarom geldt momenteel een gewichtsbeperking. Daarnaast is de Koepaardbrug in 2023 diverse keren in storing gegaan.

De levensduur van onderdelen van de brug zijn ruim overschreden en mogelijk niet meer te repareren wanneer deze kapot gaan, omdat de benodigde gedateerde onderdelen niet meer leverbaar zijn. Om de constructieve problemen op te lossen, zijn in 2023 twee mogelijkheden onderzocht:

  1. Renoveren van de brug en geschikt maken voor de zwaarste verkeersklasse
  2. Compleet nieuwe brug (totale vervanging)
    Externe deskundigen oordeelden bij de eerste verkenning dat renovatie van de Koepaardbrug een haalbare variant was, mits de landhoofden verstevigd worden. Het paaldraagvermogen van de funderingspalen was kritisch maar haalbaar met de informatie die destijds beschikbaar was.
    Aangezien een renovatie aanzienlijk goedkoper is en de hinder voor de omgeving tijdens de renovatie beperkter is dan een complete vervanging, hebben we vorig jaar besloten de renovatie van de Koepaardbrug als voorkeursscenario verder uit te werken. Het budget hiervoor is in de kadernota van 2023 opgenomen.

Constatering

Bij de nadere verkenning en uitwerking van de renovatievariant in het opgerichte bouwteam is gebleken dat een renovatie toch niet haalbaar is.

De redenen hiervoor zijn tegenvallende onderzoeksresultaten ten aanzien van de bodemopbouw van de ondergrond, er een te lage inschatting is gedaan over gewichtstoename voor zwaar verkeer en de beoogde versterkingsmaatregelen bleken niet voldoende effectief.

We hebben op deze uitkomst een contra expertise laten uitvoeren. Daaruit bleek ook dat een
complete vervanging van de brug onvermijdelijk is. Dat deze conclusie getrokken moet worden, is ook voor het college een zware tegenvaller.

Aanpak

Wanneer een compleet nieuwe brug gemaakt moet worden, dan moet dit voldoen aan de nieuwste richtlijnen en normen. Vandaag de dag zijn de normen voor bruggen strenger dan dat dit vroeger het geval was toen de Koepaardbrug werd gebouwd. Hierdoor wordt de brug standaard 4 meter breder.

Dit is nodig omdat de breedte van het huidige fietspad en voetpad niet voldoet aan de huidige richtlijnen. De verbreding van de brug betekent daarmee ook dat de vervanging duurder wordt. De kosten worden momenteel geschat tussen de € 20 – 25 miljoen euro waarvan € 20 miljoen bouwkosten en 5 miljoen overige bijkomende kosten zoals voorbereiding, onderzoeken en uitvoeringsbegeleiding. Dit wordt betrokken bij de kadernota 2025. We voeren nu een variantenstudie uit om te bepalen welk type brug het meest passend is en financieel het meest gunstig, ook bezien vanuit de toekomstige onderhoudslasten en hinder voor de omgeving.

Daarnaast spelen twee andere factoren een (mogelijke) rol die van invloed zijn op het ontwerp van de brug. Als de Metropolitane Fietsroute over de brug gaat, dan is een verdere verbreding van de brug vereist. Daarnaast is het voor de noodzakelijke doorstroming van de Laan 1940-1945 nodig om het kruispunt Havenplein her in te richten. Dit kan ook van invloed zijn op het ontwerp van de brug.

Voor het project Koepaardbrug is het van belang dat eerst de belangrijkste uitgangspunten helder zijn. Daarom zal eerst een voorstel voor het tracé van de Metropolitane Fietsroute volgen, zodat daarna een besluit kan worden voorgelegd over de Koepaardbrug.

Subsidiemogelijkheden

Momenteel wordt onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn voor de vervanging van de brug. Bij de verdere uitwerking en besluitvorming zal hier uitsluitsel over worden gegeven.

Thema-avond

Het college verzoekt de agendacommissie het onderwerp te agenderen voor een thema-avond.


Het alarmsignaal (code geel) was onlangs al gegeven door deze columnist over de brug:


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!