MAASSLUIS | De gemeenteraad bespreekt deze week de kadernota 2022-2025 waarmee B&W en de raad bepalen waar we financieel heen gaan. In de eerste spreekronde sprak fractievoorzitter Jorrit Keizer (PvdA) over de onderstaande onderwerpen. Klik op de + per onderwerp om de tekst te lezen.

Voorzitter,

Maassluis gaat weer langzaam open, en dat is goed nieuws! Goed nieuws voor de cultuursector die weer gasten mogen ontvangen in de musea en theaters. Goed nieuws voor de sportverenigingen die zowel binnen als buiten weer hun leden mogen verwelkomen en wedstrijden mogen spelen, maar waar ook de kantines weer open mogen en het verenigingsleven dus weer opgepakt kan worden. Goed nieuws voor de horeca en winkels in de stad die meer en meer gasten en klanten mogen ontvangen. Maar uiteraard ook goed nieuws voor alle inwoners van onze stad die meer mensen thuis mogen ontvangen en zich minder bezig te hoeven houden met wat wel en wat niet mag. Het sociale leven in de stad gaat langzaam weer terug naar de tijd voor de coronacrisis en dat is iets waar iedereen naar uitkijkt!

Corona

De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de stad. Niet alleen hebben inwoners van onze stad dierbare verloren door corona, mochten er bij begrafenissen maar ook bij huwelijken maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn, kon familie tijden niet op bezoek bij bewoners van verzorgingstehuizen. Kregen kinderen thuisonderwijs, mocht sporten niet of beperkt en waren sociale contacten maar minimaal mogelijk.

Voorzitter, het is hartverwarmend om te zien wat er tijdens de coronacrisis allemaal voor initiatieven waren in de stad om elkaar te ondersteunen. Kaartjes sturen naar inwoners die jarig zijn maar door corona het niet kunnen vieren of bezoek mogen ontvangen, eten maken voor elkaar, aandacht voor de inwoners in de verzorgingshuizen en ga zo maar door.

Hoe groot de impact van corona op de inwoners van onze stad is geweest is lastig in de schatten. Hoe goed we ook ons best doen om oog voor elkaar te hebben, in de corona tijd speelde ons leven zich meer dan ooit af achter de voordeur. Hierin zit in de tijd na Corona wat ons betreft wel de grote uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen weer mee kan doen in de samenleving, hoe achterhalen we waar de problemen zitten, bijvoorbeeld op het thema eenzaamheid, maar ook hoe zorgen we ervoor dat de inwoners die door corona hun baan verloren, in de problemen zijn gekomen met hun studie, of op andere gebieden in de knel zijn gekomen weer mee kunnen doen.

We zijn benieuwd hoe het College hier tegenaan kijkt en op welke manier zij dit de komende periode aan gaan pakken.

Verhuftering

Al eerder hebben we als PvdA Maassluis gesproken over de verhuftering in de maatschappij. Als het nou gaat over hondenpoep, zwerfvuil, geluidsoverlast, te hard rijden etc etc. Te vaak naar onze mening wordt er dan gekeken naar de gemeente van doe er wat aan. Hoe anders zou het zijn als elke hondenbezitter netjes de hondenpoep zou opruimen, iedereen netjes zijn vuil in de vuilnisbak zou gooien en zich aan de afgesproken maximum snelheid zou houden. Helaas zal dit waarschijnlijk nog wel even toekomstmuziek blijken te zijn. In de kadernota lezen we dat het college aan de slag gaat met buurtbemiddeling. Een eerste goede stap wat ons betreft om te zien of dit helpt om inwoners meer met elkaar in contact te brengen over ergernissen in een vroeg stadium om op die manier escalatie te proberen te voorkomen.

Om dit onderwerp nog meer onder de aandacht te laten zijn hebben we samen met het CDA de motie Verbinden wijkbeheer en de wijk op maat met verzoekt het college:

  • integraal werken toe te passen in de uitvoering met ‘De wijk op maat’ en het wijkbeheer en dit in de begroting 2022 vorm te geven, waardoor de extra middelen nog meer effect zullen hebben;
  • in het kader van leefbaarheid en de Wijk op Maat breed in de stad het gesprek op te pakken hoe we samen ongewenst gedrag tegen kunnen gaan en hoe daarin inwoners ook zelf een bijdrage kunnen leveren,

Kansengelegenheid voor iedereen

Voor de PvdA Maassluis telt je toekomst en niet je afkomst. Wat ons betreft moet iedereen de kans krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en mee te kunnen doen binnen de samenleving. Helaas zien we dat nog te vaak dit niet het geval is. Het is goed dat we in Maassluis de kansengelijkheid hebben vastgelegd niet alleen in het coalitieakkoord, maar ook in een aantal kaderstellende documenten als Samen Doen, integratienota en in het armoedebeleid. Om het bestrijden van kansenongelijkheid nog meer in het beleid van de gemeente te verankeren hebben we de volgende motie:

Motie:

Verzoekt het college,

  • het bestrijden van kansenongelijkheid als kernwaarde mee te nemen in de breedte van het beleid van de gemeente;
  • de Raad voorstellen te doen hoe de bestrijding van kansenongelijkheid optimaal kan worden verankerd in beleid en welke prestatie indicatoren het inzicht in de vorderingen op dit terrein het beste kan worden gerapporteerd,

Wonen en bouwprojecten

In Maassluis wordt volop gebouwd, sinds jaren zijn er niet zoveel huizen opgeleverd dan afgelopen jaar. Denk aan de nieuwe wijk de Kade, het afronden van de wijk het Balkon en nog vele andere projecten die lopen zoals Sluispolder West, Wilgenrijk en de Burgemeesterswijk. In Maassluis bouwen we voor alle inwoners in de stad, gemengde wijken met een mix van huur en koop. We zien dat er volop plannen zijn voor de doelgroep ouderen, met recent nog de Vlootschouw. Echter, de vraag onder starters op de woningmarkt naar een betaalbare huur en of koopwoning is groot.

Kan het college aangeven hoe zij omgaan met deze doelgroep? In het verleden heeft o.a. onze partij hier ook al per motie aandacht aan gevraagd.

Jeugd & WMO

Over de tekorten bij de jeugd en WMO hebben we het met elkaar al jaren. Tekorten die ontstaan doordat het rijk lange tijd heeft geweigerd om met extra geld over de brug te komen waardoor vele gemeentes genoodzaakt werden om te bezuinigen niet door eigen slecht financieel beleid, maar door slecht beleid vanuit Den Haag. Recent hebben we dan eindelijk mogen vernemen dat er zowaar voor de jeugdhulp meer geld beschikbaar zal komen. Heeft het college hier al meer zicht op wat dit inhoudt en vooral dat het extra geld ook echt terecht zal komen bij de hulp voor deze kwetsbare jongeren. Het baart ons grote zorgen dat juist nu in corona tijd de wachtlijsten in de jeugdhulp oplopen terwijl juist nu de hulp meer dan ooit nodig is. Graag een reactie van het college hoe zij hier tegenaan kijken.

In de jaarrekening hebben we kunnen lezen dat er op het gebied van de kindregeling een onderbesteding is geweest in 2020. Op zich te begrijpen aangezien er door corona minder aanbod is geweest.

Wij vragen het college wel om in 2021 vol in te zetten hierop om te zorgen dat elk kind deel kan nemen aan sport en cultuuractiviteiten. Graag een reactie.

Sport en cultuur

Het verenigingsleven verbindt inwoners van de stad en brengt inwoners ook met elkaar samen. De culturele sector maar ook de sport verenigingen hebben het zwaar gehad met corona. Hoe hou je je leden, belangstellende en vrijwilligers vast aan je club als je ze niks of bijna niks te bieden hebt? Met het opengaan van de samenleving hopen we dan ook als PvdA Maassluis dat de verenigingen weer snel zullen floreren. Recent is het door ons in een motie gevraagde coronafonds opengesteld voor de verenigingen in de stad die tussen wal en schip dreigen te raken met de compensaties die het rijk biedt.

Kan het college aangeven of er hier al gebruik van is gemaakt en op welke manier de gemeente ervoor zorgt dat het fonds goed onder de aandacht komt in de stad?

De binnensportaccommodaties is een item dat jaarlijks naar voren komt bij zowel de kadernota als de begroting. De zaal aan de Sportlaan is in ontwikkeling maar mbt de andere zalen en wat daarmee mogelijk is wachten we al sinds maart op het koersdocument binnensportaccommodaties. We gaan er vanuit dat we deze op korte termijn ontvangen als raad zodat we hierover met elkaar een goed inhoudelijk debat kunnen voeren.

Voorzitter, bij de begroting hebben we een motie niet ingediend mbt sporten in de buitenruimte na een toezegging van de wethouder dit te gaan doen. Tot op heden hebben we alleen een tussenbericht gezien dat er subsidie aangevraagd zal worden. Kan het college aangeven hoe het met deze toezegging staat?

Onderwijs

De jeugd bepaalt de toekomst. De laatste anderhalf jaar is het ook voor de jeugd een vreemde tijd geweest. Niet naar school of maar met een deel van je klas. Uiteraard complimenten voor hoe het onderwijs er alles aan gedaan heeft zo goed en zo kwaad als het kan hier een weg in te vinden. Echter, veel kwam ook terecht bij de ouders. En waar sommige ouders hier goed hun weg in wisten te vinden was het voor een deel van de ouders ook lastig om hun kinderen hierbij te kunnen ondersteunen.

Heeft het college via het onderwijs al inzicht gekregen of de verschillen tussen leerlingen is gegroeid? Zijn er kinderen tijdens de coronaperiode van de radar van de scholen verdwenen?

Duurzaamheid voor iedereen

Op het gebied van duurzaamheid hebben we tijdens de begroting aandacht gevraagd voor de groep inwoners met een laag of midden inkomen en een eigen woning. Zien we bij de sociale huursector dat de woningcorporatie zich inzet voor verduurzaming, voor de groep bewoners met een kleine beurs en een eigen huis is het belangrijk dat de gemeente ze goed informeert over de mogelijkheden die er voor hun liggen om mee te doen met de verduurzaming van hun woning. Om die reden hebben we toen de motie Duurzaamheid voor Iedereen ingediend.

We horen graag van het College welke resultaten zij hierbij gehaald hebben.

Voorzitter ik rond af. Met het doorzetten van de versoepelingen en het open gaan van de samenleving hebben we meer dan ooit een taak om met elkaar om te zien naar die inwoners in de stad die net dat steuntje extra nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Op die manier zorgen we ervoor dat in Maassluis ook echt iedereen mee kan doen en we Samen Maassluis maken tot die stad waar het fijn wonen, werken en recreëren is.


Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt