door gemeenteraad Maassluis

MAASSLUIS | Op 08-03-2022 heeft de fractie van de ChristenUnie op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de samenwerking Gemeente met Takecarebenb voor opvang statushouders en vluchtelingen. 

 

Met onderstaande brief beantwoordt B&W de vragen in de gestelde volgorde.

1. Bent u op de hoogte van de logeerregeling van het COA. Waarbij statushouders voor drie maanden kunnen logeren bij gastgezinnen en dat ook de VNG aandacht vraagt voor deze logeerregeling?

Ja daar zijn wij van op de hoogte.

2. Bent u ermee bekend dat uit onderzoek is gebleken dat een dergelijke logeerregeling helpt bij integratie en participatie in de Nederlandse samenleving?

Ja wij zijn ermee bekend dat dit het geval kan zijn mits de gastheer/vrouw geïntegreerd is en de Nederlandse maatschappij kent met bijbehorende taal.

3. Heeft u overwogen deze logeerregeling toe te passen binnen Maassluis?

Wij hebben in het verleden twee aanvragen ontvangen en de logeerregeling toen grondig onderzocht. We hebben bij deze aanvragen niet meegewerkt aan de logeerregeling vanwege praktische bezwaren. Zo bleek de woning niet geschikt voor inwoning. Het betrof een 55-plus woning met 1 slaapkamer en waar geen inwoners onder de 55 jaar waren toegestaan. Daarnaast was niet te garanderen dat de extra tegemoetkoming die de asielzoeker zou ontvangen naast zak- en kleedgeld vanuit het COA kostendekkend zou zijn voor de gastheer/vrouw. De gastheer/vrouw beschikte over een inkomen op bijstandsniveau. Als iemand gaat logeren bij een gastheer/vrouw vervallen of verminderen allerlei toeslagen via de belastingdienst. Ook wordt bij een participatie-uitkering de kostendelersnorm toegepast. Hierdoor kan de gastheer/vrouw onder bijstandsniveau en in de financiële problemen komen.

Als iemand inkomen heeft zonder de afhankelijkheid van toeslagen dan speelt dit waarschijnlijk geen rol.

Bij de tweede aanvraag speelde overbewoning door inwoning en een gastheer/vrouw met een inkomen op bijstandsniveau die de Nederlandse taal niet goed machtig was en niet alle systemen in Nederland begreep. Vooraf moet een verklaring van het COA ondertekend worden dat de gastheer/vrouw met de inwoning akkoord gaat. De gastheer/vrouw besefte niet goed wat de financiële gevolgen hiervan zouden zijn. De extra tegemoetkoming die de logé zelf ontvangt kan vrijblijvend als tegemoetkoming gegeven worden aan de gastheer/vrouw.

Gezien het aanbod van de gastheer/vrouw met een inkomen op bijstandsniveau en de mogelijke financiële gevolgen voor de gastheer/gastvrouw hebben we de logeerregeling destijds afgehouden.

4. Bent u bekend met Stichting Takecarebnb, die contacten tussen gastgezinnen en statushouders coördineert. En dat op deze manier al meer dan 500 gastgezinnen aan statushouders zijn gekoppeld.

Ja wij zijn bekend met de werkwijze van de Stichting Takecarebnb.

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met Takecarebnb over samenwerking, waardoor Maassluise gastgezinnen een logeerplek kunnen bieden aan statushouders / vluchtelingen.

Wij vinden het belangrijk dat statushouders en vluchtelingen worden opgevangen. Wij hebben daarom in 2015 meegewerkt aan het gemeentelijk versnellingsarrangement. Daarbij werden statushouders groepsgewijs in de gemeente gehuisvest in plaats van in AZC’s, zodat zij sneller konden kennismaken met de Nederlandse samenleving.

Momenteel bieden wij onderdak aan vluchtelingen (asielzoekers) op een boot in onze haven. Wij bieden deze vluchtelingen naast onderdak ook activiteiten waardoor zij kennis krijgen van de Nederlandse taal en samenleving. Daarnaast zetten wij ons in om een groep van 80 tot 100 Oekraïense vluchtelingen op te vangen in De Vliet. Wij kiezen voor deze wijze van opvang en begeleiding omdat wij kwetsbaarheden zien in het opvangen van vluchtelingen bij inwoners thuis. Naast de eerdergenoemde financiële consequenties voor het gastgezin, zien wij ook andere nadelen.

De vluchtelingen komen in een afhankelijke positie en het is onbekend hoe lang de logeerperiode gaat duren. Zowel landelijk als regionaal zien we situaties waarbij mensen spijt hebben van de logeersituatie en deze willen beëindigen. Wij zien daarom op dit moment geen aanleiding om in gesprek te gaan met  Takecarebnb.

6. Bent u ermee bekend dat in diverse gemeenten Stichting Present een aanvullende coördinerende rol kan spelen en dat ook Stichting Present Maassluis hiervoor open staat?

Vooralsnog willen wij de logeerregeling niet stimuleren en derhalve is een coördinerende rol voor een dergelijke organisatie dan ook niet aan de orde.
In algemene zin zien we dat verschillende inwoners en organisaties zich inzetten voor vluchtelingen. Dat was in het verleden zo en zien we wederom bij de opvang van de vluchtelingen op de boot en van de Oekraïense vluchtelingen in de Vliet. We zijn daar dankbaar voor en zijn trots op iedereen die hieraan meewerkt.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek