door Hoogheemraadschap van Delfland

WATERWEG | Het college gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Eneco Wind B.V. en FMT Project B.V. Hiermee kan door de betrokken partijen de haalbaarheid en business case worden onderzocht van het project ‘Windontwikkeling Hoeksebaan’, op de terreinen van Renewi en Delfland (AWZI Nieuwe Waterweg).

Met het aangaan van deze overeenkomst geeft Delfland uitvoering van de Energiestrategie van Delfland die het algemeen bestuur van Delfland op 20 december 2018 heeft vastgesteld.

De klimaatopgave voor onze regio is dermate groot dat het alleen door nauwe samenwerking mogelijk is om op termijn energie- en klimaatneutraal te kunnen zijn. Het aangaan van de betreffende samenwerkingsovereenkomst is een volgende stap in de uitvoering van het streven van Delfland naar een steeds groter aandeel eigen duurzame opwekking in het eigen beheergebied en daarmee in 2025 energie- en in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Op basis van de haalbaarheidsstudie/ businesscase zal blijken of het project (het plaatsen van een windturbine) ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen