door B&W

MAASSLUIS | Op 20-01-2022 heeft de fractie van de VSP Maassluis op grond van artikel 51 van het Reglement van Orde vragen gesteld ten aanzien van de spoedmeldingen politie. Met deze brief beantwoordt B&W uw vragen in de door u gestelde volgorde.

Op de website 112maasmedia staat op 20 januari 2022 een bericht met de kop: ‘5 Maassluizers moesten 1 tot 2 uur op de politie wachten terwijl de politie met spoed nodig was’. Volgens dat bericht is het in Maassluis in 2021 vijf keer gebeurde dat het 1 tot 2 uur duurde voordat er politie ter plaatse was bij een spoedmelding. Het gebeurde in Maassluis 3 keer dat er 45 tot 60 minuten op de politie gewacht moest worden tijdens een spoedmelding. De politie ontving in 2021 ruim 400 spoedmeldingen in Maassluis. Bij spoedmeldingen moet de politie binnen 15 minuten ter plaatse zijn.

.

Vraag l: Is het college op de hoogte van de gegevens zoals die in bovenvermeld nieuwsbericht zijn vermeld en is dit een juiste weergave van de werkelijkheid?

Het college is op de hoogte van de gegevens in het nieuwsbericht van Maasmedia 112, die inging op de aanrijtijden van de politie als het gaat om spoedmeldingen. Die gegevens zijn helaas geen juiste weergave van de werkelijkheid. Zie toelichting in antwoord op vraag 4.

Vraag 2: Kan het college een oordeel geven over deze cijfers?

Aan de hand van de data die de politie vrijgeeft op data.politie.nl en de gesprekken die de burgemeester tweewekelijks heeft met de teamchef van de politie Rotterdam- district Rijnmond Noord, basisteam Waterweg kan het college een oordeel geven over de cijfers.

Het is belangrijk dat hulpdiensten en politie snel aanwezig zijn als hulp gevraagd wordt. Dat gaat in de meeste gevallen goed. Als het gaat om spoedgevallen is de politie in 83 procent van de meldingen binnen de gewenste aanrijtijd van een kwartier ter plaatse. Vorig jaar waren er 413 prio-1 meldingen. In vijf gevallen moest er volgens de datacijfers te lang op de politie worden gewacht.

Wij hechten belang aan snelle en goede hulp en hebben de politie over deze vijf gevallen om uitleg gevraagd. Onder vraag 4 vindt u de uitleg van de politie.

Vraag 3: Beschikt het college over informatie over mogelijke consequenties van de lange wachttijden en zo niet, kan die alsnog worden gegeven?

Deze vraag is in zijn algemeenheid moeilijk te beantwoorden. Het is afhankelijk per prio 1-melding wat de omstandigheden zijn. Als het gaat om de vijf voorgelegde meldingen vindt u nader uitleg onder vraag 4.

Vraag 4: Kan het college aangeven wat de oorzaken zijn van het feit dat dit soort zaken voorkomen?

Om antwoord te geven op deze vraag is het goed om uit te leggen hoe meldingen worden verwerkt. Alle meldingen komen binnen bij de algemene meldkamer. Daar wordt bij de melding een prioriteit bepaald en een keuze gemaakt welke hulpdienst wordt ingezet. Dit kan zijn ambulance en/of brandweer en/of politie. Het kan ook een keuze zijn om één of meerdere diensten voor dezelfde melding in te zetten.

Echter één van de hulpdiensten krijgt als eerste de melding. In het geval van de vijf bovengenoemde meldingen, koos de meldkamer er in vier gevallen voor om niet de politie in te zetten als eerste hulpdienst. In die gevallen kreeg de politie de melding dus later. Ondanks die latere melding was de politie 3 keer van de 4 meldingen binnen de gestelde tijd voor een prio 1-melding. Voor één prio 1- melding gold dat de politie niet nodig was. Dit stond onjuist genoteerd in het systeem. Met deze beantwoording van vraag 4 wordt ook (deels) antwoord gegeven op de vragen 1,2 en 3.

Vraag 5: Welke maatregelen wil en kan het college nemen om ervoor te zorgen dat op spoedmeldingen voor de politie in Maassluis binnen de daarvoor geldende tijd kan worden gereageerd?

De aanrijtijden zijn met enige regelmaat onderwerp van gesprek in de reguliere gesprekken die de burgemeester met de politie voert. Daarnaast maakt de burgemeester deel uit van het District Veiligheidsoverleg (DVO) en het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO). De aanrijtijden van de politie blijft op bovenstaande bestuurlijke tafels een belangrijk aandachtspunt. Voor Maassluis geldt dat de gewenste norm gehaald wordt. Dit betekent dat de politie in 83 procent van de gevallen op tijd arriveert om hulp te bieden.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek