door gemeente maassluis

MAASSLUIS | Wethouder Kuiper informeert deze week de gemeenteraad per brief over de stand van zaken rond de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Hij geeft daarin uitgebreid uitleg en sluit af met “Het Rijk heeft echter nog steeds niet gecommuniceerd op welke manier gemeenten hiervoor gecompenseerd worden”.

Hij schrijf het volgende:

De Belastingdienst heeft grote fouten gemaakt met het toekennen, stopzetten en terugvorderen van de kinderopvangtoeslag. Voor veel gedupeerden hebben de problemen zich in de afgelopen jaren opgestapeld. Er zijn veelal aanvullende problemen ontstaan. Bijvoorbeeld rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Na het falen van de Belastingdienst hebben de gemeenten begin dit jaar de opdracht en eerste middelen gekregen om de getroffen ouders te ondersteunen.

Het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire
Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden hebben wij, net als de colleges van Vlaardingen en Schiedam, in januari 2021 aan GR Stroomopwaarts de opdracht gegeven om een meldpunt kinderopvangtoeslagaffaire in te richten. Om alle (nu bekende) gedupeerden snel te kunnen helpen was een uitbreiding nodig van het team. In juni is het team van het meldpunt dan ook uitgebreid van 5 naar 10 fte. Hierover bent u in juni geïnformeerd.

Het meldpunt toeslagenaffaire is een project van 3 jaar. Tot 31 december 2023 kunnen ouders zich voor ondersteuning melden bij het Meldpunt Kinderopvangtoeslagaffaire en voor compensatie bij de Belastingdienst. De consulenten van het meldpunt ervaren dat ouders het heel prettig vinden dat er iemand naast hen staat en naar hen luistert. Hierdoor voelen ouders zich gezien en gehoord. Het uitgebreid aanhoren van het verhaal van de ouder is vaak al een goede start bij het bieden van ondersteuning. Er is door de toeslagenaffaire bij gedupeerden namelijk vaak sprake van wantrouwen richting de overheid en dat richt zich soms ook op de gemeente.

Vertrouwen creëren is de eerste basis om ouders daadwerkelijk verder te kunnen helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Consulenten werken aan het herstellen van dit vertrouwen.

Ze zijn bereikbaar en benaderbaar voor de ouders. Consulenten merken in de contacten met de ouders vaak dat zij blij zijn met de hulp vanuit het meldpunt. Ouders vertellen hun hele verhaal, vaak voor het eerst. Consulenten nemen dan ook de tijd om naar de ouders te
luisteren en hun hulpvragen in beeld te brengen. Daarmee wordt een basis gelegd om aan de toekomst van de ouders te werken.

Kwijtschelden gemeentelijke schulden
Vanaf 1 januari 2022 wordt waarschijnlijk de nieuwe verzamelwet hersteloperatie toeslagen van kracht. Hoewel de wet nog niet het hele parlementaire proces is doorlopen, heeft de minister de gemeenten wel gevraagd – gelet op de rol van het rijk en de problemen bij de gezinnen- alvast de uitvoering ter hand te nemen en de schulden kwijt te schelden. Wij hebben net als Vlaardingen en Schiedam het besluit genomen om daar gehoor aan te geven (zodat er wettelijke grondslag is) en gemeentelijke schulden voor deze slachtoffers kwijt te schelden. Het zo snel als mogelijk kwijtschelden van de schulden van inwoners bij de gemeenten is een belangrijk onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht dat onze inwoners door de rijksoverheid is aangedaan. Het kwijtschelden van de publieke schulden van de gemeenten biedt gedupeerde ouders meer rust, zekerheid en draagt bij aan zicht op een nieuwe schuldenvrije start. Daarom zijn wij in september begonnen met het daadwerkelijk kwijtschelden van publieke schulden van gedupeerden.

Tenslotte

Het Rijk heeft echter nog steeds niet gecommuniceerd op welke manier gemeenten hiervoor gecompenseerd worden
Sinds de eerste gesprekken tussen VNG en de Belastingdienst zijn stappen gezet om gedupeerde ouders te helpen. Er zijn echter nog steeds continue veranderingen vanuit het Rijk in het proces van hulp aan gedupeerde ouders. Zo compenseert het Rijk gemeenten volledig voor de publieke schulden die door de gemeenten worden kwijtgescholden. Het Rijk heeft echter nog steeds niet gecommuniceerd op welke manier gemeenten hiervoor gecompenseerd worden. Dit laat onverlet dat de gedupeerden onverkort worden bijgestaan door ons. Als gemeente blijven wij via de medewerkers van ons meldpunt nauw betrokken bij de gezinnen die getroffen zijne en volgen we de ontwikkelingen in het land. Ondanks deze voortdurende veranderingen willen we u graag een tussenstand geven, waarvan de grote lijnen in deze brief zijn opgenomen en in groter detail in de bijgevoegde bijlage te vinden is. Wij vertrouwen erop u hiermee dan ook voldoende te hebben geïnformeerd.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek