MailDB dwingt gemeente de wet te wijzigen

MAASSLUIS | Het college van B&W zet zich in voor een circulaire economie, waarbij afval zoveel mogelijk als grondstof wordt hergebruikt. De introductie van de Ja-Ja brievenbussticker draagt bij aan de in het  coalitieakkoord geformuleerde duurzaamheidsdoelen.

Het advies is:

over te gaan tot invoeren van de Ja-Ja brievenbussticker (opt-in systeem)

dit te reguleren door het aanpassen van de Afvalstoffenverordening.

De invoering van het nieuwe opt-in systeem, inclusief de Ja-Ja brievenbussticker uit te stellen naar 1 oktober 2021, of de datum waarop de vastgestelde Afvalstoffen verordening in werking treedt.

De regeling houdt in dat ongeadresseerd reclamedrukwerk slechts mag worden bezorgd bij huisadressen waar een Ja-Ja sticker is aangebracht, het zogenaamde opt-in systeem. Laagdrempelige invoering betekent dat het nieuwe systeem ingevoerd wordt op basis van vrijwillige afspraken met lokale verspreiders van reclamedrukwerk, zonder de nieuwe regels bij verordening vast te leggen. Dit advies beschrijft de stand van zaken rondom de laagdrempelige invoering en de te nemen vervolgstappen.

Naar aanleiding van bovengenoemd collegebesluit heeft MailDB, zijnde de belangrijkste verspreider van ongeadresseerd reclamedrukwerk in Maassluis, schriftelijk kenbaar gemaakt niet mee te werken aan laagdrempelige invoering van een opt-in systeem.

► Als argument hiervoor geeft MailDB aan dat zij haar leden niet wenst te verplichten een Ja-Ja sticker te respecteren, terwijl eventuele andere partijen, waaronder individuele ondernemers, hiertoe niet genoodzaakt zijn omdat de juridische grondslag voor de sticker ontbreekt.

zo is het na invoering in oktober 2021

Omdat MailDB niet meewerkt aan laagdrempelige invoering van een opt-in systeem is het voor invoering hiervan noodzakelijk de regels in de afvalstoffenverordening vast te leggen. Dit is nodig omdat de gemeente met een opt-in systeem afwijkt van het tot op heden gebruikelijke systeem met Ja-Nee stickers en Nee-Nee stickers (opt-out systeem). Dit reguliere systeem is niet opgenomen in de afvalstoffenverordening omdat het onder het zelfreguleringssysteem van de reclame code commissie valt.

Ook de handhaving van deze regels wordt door de reclamecodecommissie geregeld, gemeenten hebben hier geen rol in. Met het invoeren van een Ja-Ja sticker kiest de gemeente er echter voor om andere regels te hanteren. Deze vallen niet in het zelfreguleringssysteem van de reclamecode commissie. Om deze regels een formele juridische grondslag te geven, moeten ze worden opgenomen in de afvalstoffenverordening.

© sticker bestellen bij www.geenreclameontvangen.nl

zie advies van B&W in deze Raadsinformatie BRIEF

 


 

 

 

Redactie Milieu&Natuur

Redactie Milieu&Natuur

Redactie MILIEU & NATUUR | Schrijft artikelen over de natuur en het milieu en plaatst binnen dit thema artikelen die via persberichten zijn aangeleverd.