MAASSLUIS | In een brief van 19 juni 2016 stelde de VSP  fractie op grond van artikel 51 R.v.O. vragen over de landelijke intocht van Sinterklaas. De antwoorden van B&W treft u hierbij aan.

1. Is de genoemde raming van € 350.000,- een bovengrens?

De raming van € 350.000,– is een indicatie van de kosten. Deze indicatie is gebaseerd op de ervaringen die andere plaatsen die de landelijke intocht hebben georganiseerd hebben opgedaan. Het gaat dus om ervaringsgegevens.

2. Hoe realistisch is het te verwachten dat deze raming door substantiële sponsorbijdragen, beduidend naar beneden kan worden bijgesteld?

Op dit moment zijn wij in gesprek met het bedrijfsleven en benaderen wij samen met de Stichting De Rode Mijter Company fondsen voor subsidie. Wij hebben de verwachting dat dit tot zodanige resultaten zal leiden dat de totale kosten substantieel zullen dalen. Tevens is het belangrijk om te kijken naar de opbrengstenkant. De verwachting is dat de landelijke intocht een enorme boost zal geven aan de naamsbekendheid van Maassluis. Het zet ons letterlijk en figuurlijk goed op de kaart. Maassluis komt als stad goed in beeld en voor een miljoenenpubliek. Het gaat om circa 2 miljoen kijkers tijdens de intocht, tienduizenden bezoekers en 6 miljoen kijkers die naar het Sinterklaas journaal kijken waar Maassluis meerdere keren in zal voorkomen. Daarmee past het naadloos in het city marketing beleid, waar de gemeenteraad onlangs unaniem mee akkoord gegaan is. Ervaringen van vorige organisatoren laten zien dat er na de intocht aanzienlijk meer bezoekers naar die steden zijn gekomen. Dit komt de Maassluise economie zeker ten goede.

3. Is er op dit moment reeds sprake van materieel substantiële toezeggingen van ondernemers of fondsen?

In de verschillende overleggen met fondsen en sponsoren die zijn opgestart gaat het over substantiële bedragen. Belangrijk hier is dat we ons realiseren dat we pas in het beginstadium van de gesprekken verkeren.

4. Bent u met ons van mening dat geraamd budget in ieder geval moet worden opgevat als een bovengrens?

Deze vraag is hierboven reeds beantwoord.

5. Deelt u onze opvatting dat alle interne uren in welke vorm ook, nu reeds en ook in de komende maanden op dit project moeten worden toegerekend. Dit om niet versluierde kosten te hebben die  nergens aan kunnen worden doorbelast.

 De interne uren worden deels geregistreerd. Immers, de uitvoering van het city marketing beleid behoort tot de reguliere werkzaamheden. En zo zijn er nog meer werkzaamheden voor de intocht die  passen binnen de reguliere taken van de gemeente. Deze uren kunnen dan ook niet beschouwd worden  als ‘extra’ niet reguliere uren. We zijn momenteel bezig de organisatie in de steigers te zetten en nemen  dit punt mee. Let wel: Deze kosten vallen niet onder de genoemde indicatie van € 350.000,–

6. Kunt u toezeggen dat de Raad ook in dit project kan rekenen op maximale transparantie.

Ja.

7. Bent u bereid toe te zeggen dat normale werkzaamheden van de organisatie op geen enkele wijze zullen worden vertraagd door deze specifieke project taken.

Onze organisatie wordt nauw betrokken bij de uitvoering van dit project. Er is veel enthousiasme om mee te werken aan het project. Waar mogelijk maken we daar gebruik van. Uitgangspunt is dat wij slechts expertise inhuren die wij zelf niet kunnen bieden. Dat is enerzijds om de kosten zo laag mogelijk te houden, maar anderzijds om medewerkers interessante en uitdagende leermogelijkheden te bieden. Een project als dit is immers een unieke werkervaring. Mogelijk zal het zo zijn dat waar nodig er bepaalde werkzaamheden opschuiven. Hierbij wordt uiteraard een onderscheid gemaakt tussen wat spoed heeft en wat even kan worden opgeschoven. Tegelijkertijd
geldt dat de kans gegrepen wordt om city marketing extra te benadrukken. Elementen daarvan worden nu juist naar voren gehaald.

 8. Ziet u ook de noodzaak in, dat er een gedegen risicoscan vooraf zal moeten worden gemaakt waarin bijzondere aandacht voor de volgende punten:

1. De relatief (te) kleine buitenruimte wat betreft het havengebied voor een te verwachten massale bezoekersstroom, evenzo de mogelijkheden van parkeren van zoveel auto’s moeten daarin worden betrokken.
2. Met betrekking tot de openbare orde een specifieke risicoscan vanwege de te verwachten aanwezigheid van groepen pro en contra in de Pieten discussie en de consequenties hiervan voor de openbare orde.

Veiligheid is onze hoogste prioriteit. Wij zijn daarover nu al in overleg met de politie, met externe bureaus en met de NTR. De route wordt nauwkeurig gescand op risico’s. Zo spoedig mogelijk zullen wij een veiligheidsplan opleveren. Daarin hebben de door u genoemde aandachtspunten een prominente plaats.

9. Na het in kaart brengen tijdig met bewoners van het havengebied te communiceren over te verwachten ongemakken en overlast gedurende en in de aanloop van deze dag.

Zowel via de media als via bewonersbrieven zullen wij de inwoners van Maassluis uitgebreid informeren.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    15 juli 2016 at 08:34

    Maassluis Is Een Dag In The Picture,
    MAAR MET ELLENLANG GELAZUR!