MAASSLUIS | Burgemeester en wethouders van Maassluis maken in gevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 juli 2019 het bestemmingsplan De Dijk (NL.IMRO.0556.88BPDeDijk-VA01) heeft vastgesteld.

Het Plan

Het plangebied is gelegen in het zuidoosten van de gemeente Maassluis en wordt begrensd door de Vlaardingsedijk, ‘De Kade’, Nieuwe Waterweg en de gemeentegrens met Vlaardingen. Het plangebied bevat naast het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein ‘De Dijk’ ook het terrein waar het Gemaal De Zaayer is gelegen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het vastgesteld bestemmingsplan liggen met ingang van 1 augustus 2019 gedurende een periode van zes weken in het publiekscentrum in de hal van het stadhuis voor een ieder ter inzage. Tevens is de digitale versie te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Mogelijkheid indienen beroep
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de voorzitter van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt