MAASSLUIS | Alle burgemeesters ontvangen de brief van de NVVB (Nederlandse bond van burgemeesters) omdat er met recent uitgegeven paspoorten iets fout kan zijn gegaan.

Ook voor de inwoners is het van belang te weten wat er in die brief staat


 

De burgemeester van <  gemeente X>

Datum 12 juli 2018

Betreft Belangrijke informatie over reisdocumenten

Op vrijdag 29 juni jl. is door de leverancier van de Nederlandse reisdocumenten gemeld dat zich een technisch probleem heeft voorgedaan bij de productie van deze documenten. Hiervan kunnen inwoners hinder ondervinden. De inwoners die in het bezit zijn van een dergelijk document kunnen zich richten tot de gemeente. Daarom stuur ik u deze brief.

Hinder als gevolg van technisch probleem
Het probleem betreft een van de 23 echtheidskenmerken in het Nederlandse reisdocument en doet niets af aan de geldigheid van de documenten. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat inwoners er bij de (grens)controle van het reisdocument hinder van ondervinden, bijvoorbeeld bij de elektronische grenspassage (e-gate) op Schiphol. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de buitenlandse grensbewakingsautoriteiten zijn ervan op de hoogte dat de foutmelding kan optreden. Zij zullen daar rekening mee houden bij het controleren van de documenten. De verwachting is dan ook dat het aantal personen dat daadwerkelijk hinder zal ondervinden, zeer klein is.

Technische aspecten en cijfers
Door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de leverancier is een onderzoek gestart naar de oorzaak, de omvang en de mogelijke gevolgen van het technische probleem.
Hoewel het onderzoek nog loopt, is er wel al bekend dat dit technische probleem zich heeft voorgedaan gedurende 7van de 12 weken, in de maanden april 2018 tot en met juni 2018.
Op basis van een onderzoek door de leverancier lijkt het probleem zich te hebben voorgedaan bij bijna 1 procent van de in die 7 weken geproduceerde documenten.
Dit zou dan gaan om ongeveer 5000 documenten.

Communicatie vanuit Rijk richting inwoners
Ik wil voorkomen dat er problemen ontstaan tijdens het reizen. Alle personen die een reisdocument met een mogelijke technisch probleem bezitten, heb ik vandaag een persoonlijke brief gestuurd. Hierin verzoek ik de inwoner om zijn document, indien mogelijk, zelf te controleren met de app “BZK-ID”. Deze app is beschikbaar voor Androidtelefoons met een NFC-reader en vanaf 13 juli 2018 kosteloos te downloaden via Google Play. Bijgaand (bijlage 3) vindt u een afschrift van deze brief met meer informatie.

Indien de houder het document zelf niet kan controleren, dan verwijs ik naar de mogelijkheid dat deze controle ook plaats kan vinden bij de gemeente.

Wat betekent dit voor u als gemeente?
Een inwoner kan zich op twee manieren melden bij de gemeenten: een inwoner heeft zelf nog geen controle gedaan en vraagt de gemeente om het document te verifiëren. Of hij meldt zich met de mededeling dat er een fout is ontdekt via de app. In beide gevallen kunt u de volgende stappen doorlopen:

 1. Verifieer eerst het reisdocument, ook als de inwoner al een eigen controle heeft gedaan. Het verifiëren kan door gebruik te maken van uw reguliere apparatuur om reisdocumenten te controleren, te weten het aanvraagstation.
 2. Als het aanvraagstation aangeeft dat het document goed is, is er niets aan de hand. Er is geen verdere actie nodig.
 3. Als blijkt dat bij het uitlezen van de chip een foutmelding volgt, dan verzoek ik u de inwoner kosteloos van een nieuw reisdocument te voorzien. Voor de afhandeling hiervan dienen de instructies in de bijlagen te worden gevolgd. Uiteraard is het daarbij wel van belang om te bepalen of de inwoner aan alle criteria voldoet voor verstrekking van een reisdocument. Indien de houder het nieuwe document met spoed nodig heeft kunt u de spoedprocedure volgen.
 4. Als tegemoetkoming dient de in de bijlage 1 opgenomen instructie gevolgd te worden. Ook de kosten voor het verkrijgen van het document, zoals bijvoorbeeld een nieuwe pasfoto, worden vergoed. Wij verzoeken u de gemaakte kosten achteraf bij de RvIG in rekening te brengen. U kunt hiervoor een declaratieformulier met vermelding van het betreffende documentnummer(s), via een mail sturen aan: administratie@rvig.nl
 5. U wordt verzocht bij het uitreiken, het vervangen document in te nemen. Wij vragen u hierbij om het document intact te houden, om verder onderzoek mogelijk te maken. Wanneer het innemen niet mogelijk is, in verband met geldige VISA, kan in ieder geval een C10-formulier naar de leverancier gestuurd worden. Voor beide acties kunt u de procedure in bijlage 1 volgen.

Meer informatie
Inwoners kunnen terecht op de website van de Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/reisdocument. U kunt hier ook naar verwijzen richting uw inwoners.

Heeft u als gemeente nog vragen kunt u mailen naar mijnreisdocumenten@rvig.nl of contact opnemen met de RvIG: 088 900 1000 (lokaal tarief).

Ik bied u mijn excuses aan voor het ongemak, juist in deze vakantieperiode.

Hoogachtend,
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
R. Maas
Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

 


BRON: NVVB brief aan Burgemeesters

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  13 juli 2018 at 14:31

  “Urgent; Die Geen Grenzen Kent!”

  Sta Je Zonder Pas Bij De Poort,
  Naar Het Buitenland.
  Ga Met Dit Weer Zoals Het Hoort,
  Naar Het Hoekse Strand!